Mentor Geografi

GC-Geografi Sekolah Dato' Penggawa Barat Pontian

TUGASAN 1 : BENTUK MUKA BUMI DAN POTENSINYA
Calon dikehendaki menjalankan
satu
kajian tentang bentuk muka bumi dan potensinya
di kawasan kajian dan perbandingannya dengan negara lain.
Kajian tersebut mesti merangkumi perkara berikut:
• Pelbagai bentuk muka bumi dan ciri-cirinya
• Potensi bentuk muka bumi kepada kegiatan manusia
• Halangan bentuk muka bumi terhadap keiatan manusia
• Kesan kegiatan manusia terhadap alam sekitar
• Langkah penyelesaian kepada kesan kegiatan manusia terhadap alam sekitar
• Penerapan nilai dan unsur patriotisme dalam dapatan kajian
ATAU
TUGASAN 2 : PETEMPATAN DAN PERKEMBANGANNYA
Calon dikehendaki menjalankan
satu
kajian tentang petempatan dan perkembangannya
di kawasan kajian dan perbandingannya dengan negara lain.
Kajian tersebut mesti merangkumi perkara berikut:
• Jenis dan pola petempatan.
• Faktor yang mempengaruhi petempatan.
• Fungsi petempatan
• Masalah petempatan
• Langkah mengurangkan masalah petempatan
• Penerapan nilai dan unsur patriotisme dalam dapatan kajian

TINGKATAN 5

TEMA 4: DINAMIK PENDUDUK

TAJUK
KONSEP
HASIL PEMBELAJARAN
UNSUR

PATRIOTISME
CADANGAN AKTIVITI

PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN
4.1 Taburan

penduduk
Taburan

sekata

Taburan tidak

sekata
Memahami taburan penduduk dan

faktor-faktor yang

mempengaruhinya.

Aras 1

• Mengenal pasti taburan

penduduk:

• Malaysia

• Dunia

• Menyatakan faktor-faktor yang

mempengaruhi taburan

penduduk.

Aras 2

• Menjelaskan dengan contoh

faktor-faktor yang mempengaruhi

taburan penduduk.

Aras 3

• Merumus faktor-faktor yang

mempengaruhi taburan

penduduk di Lembangan St.

Law rence, Kanada.
* Mencintai negara

Malaysia

- bersyukur kerana

negara Malaysia

mempunyai

banyak kaw asan

yang sesuai untuk

didiami.
Membincangkan taburan penduduk

berpandukan pelbagai media seperti

peta, bahan bercetak dan internet.

Menghasilkan peta minda tentang

faktor-faktor yang mempengaruhi

taburan penduduk negara Malaysia.

Melengkapkan pengurusan grafik

tentang faktor-faktor yang

mempengaruhi taburan penduduk di

Lembangan St. Law rence, Kanada.
4.2 Perubahan

penduduk dan

implikasinya.

a. Pertumbuhan

penduduk
Kadar

kelahiran

Kadar

kematian

Migrasi
Memahami pertumbuhan

penduduk negara Malaysia dan

faktor-faktor yang

mempengaruhinya.

Aras 1

• Mentakrifkan pertumbuhan

penduduk.

• Menyatakan faktor-faktor yang

mempengaruhi:

• kadar kelahiran

• kadar kematian

• migrasi

Aras 2

• Mengira kadar pertumbuhan

penduduk.

• Menjelaskan dengan contoh

faktor-faktor yang

mempengaruhi:

• kadar kelahiran

• kadar kematian

• migrasi
* Mencintai negara

Malaysia

- berbangga kerana

negara Malaysia

menjadi tumpuan

orang asing.
Menunjuk cara mengira pertumbuhan

penduduk.

Membincangkan faktor-faktor yang

mempengaruhi pertumbuhan

penduduk dengan berpandukan

pelbagai media seperti peta, bahan

bercetak dan internet.

Simulasi tentang pertumbuhan

penduduk negara Malaysia.

Menghasilkan peta minda faktor-faktor

yang mempengaruhi pertumbuhan

penduduk.
b. Migrasi Memahami jenis, faktor dan kesan

migrasi.

Aras 1

• Menyenaraikan jenis-jenis

migrasi dalaman dan

antarabangsa

• Menyatakan faktor-faktor yang

mempengaruhi jenis-jenis

migrasi.

• Mengenal pasti kesan migrasi

terhadap sesebuah negara.

Aras 2

• Menjelaskan dengan contoh

faktor-faktor yang mempengaruhi

jenis-jenis migrasi.

• Menghuraikan kesan migrasi

terhadap sesebuah negara.
Membincangkan jenis, faktor dan

kesan migrasi dengan berpandukan

pelbagai media seperti bahan

bercetak dan internet.

Membincangkan isu-isu semasa yang

berkaitan dengan migrasi.

Mengadakan pertandingan menulis

esei.

Melengkapkan pengurusan grafik

tentang faktor-faktor yang

mempengaruhi jenis-jenis migrasi

negara Malaysia.

Mengumpul maklumat tentang kesan

migrasi daripada pelbagai media

seperti bahan bercetak dan internet.
c. Piramid

penduduk
Komposisi

penduduk

Struktur

penduduk
Memahami bentuk piramid dan

kesannya terhadap struktur dan

komposisi penduduk.

Aras 1

• Mengenal pasti bentuk-bentuk

piramid penduduk:

• piramid progresif

• piramid peralihan

• piramid stabil

• piramid terganggu

• Menyatakan ciri-ciri piramid

penduduk dan kaitannya dengan

kadar kelahiran dan kadar

kematian.

Aras 2

• Menjelaskan kesan struktur dan

komposisi penduduk terhadap

pembangunan negara.

Aras 3

• Merumuskan tentang kesan

struktur dan komposisi penduduk

terhadap pembangunan negara

pada masa depan.
Membincangkan bentuk-bentuk

piramid penduduk berdasarkan rajah.

Membincangkan kaitan antara ciri-ciri

piramid penduduk dengan kadar

kelahiran dan kadar kematian.

Sumbang saran kesan-kesan struktur

dan komposisi penduduk terhadap

pembangunan negara.

Meramalkan kesan struktur dan

komposisi penduduk terhadap

pembangunan negara pada masa

depan.
d. Implikasi

perubahan

penduduk
Kurang

penduduk

Penduduk

berlebihan

Penduduk

optimum
Memahami keadaan

kependudukan dan kesannya

serta langkah-langkah mengatasi

masalah kependudukan.

Aras 1

• Mentakrifkan keadaan

kependudukan:

• kurang penduduk

• penduduk berlebihan

• penduduk optimum

• Menyenaraikan kesan-kesan:

• kurang penduduk

• penduduk berlebihan

• Menyatakan langkah-langkah

mengatasi masalah

kependudukan.
Aras 2

• Menerangkan kesan-kesan:

• kurang penduduk

• penduduk berlebihan

• Menjelaskan dengan contoh

langkah-langkah mengatasi

masalah kependudukan.

Aras 3

• Mencadangkan langkah-langkah

untuk mengatasi masalah

kependudukan pada masa

depan.
* Mencintai negara

Malaysia

- bersyukur kerana

negara Malaysia

dapat menampung

penduduknya.
Membincangkan ciri-ciri

kependudukan berpandukan pelbagai

media seperti bahan bercetak, cakera

padat dan internet.

Menghasilkan peta minda tentang ciriciri

kependudukan.

Membincangkan faktor-faktor yang

mempengaruhi keadaan

kependudukan.

Menghasilkan buku skrap tentang

keadaan kependudukan di negara

lain.

Sumbang saran tentang langkahlangkah

untuk mengatasi masalah

kependudukan pada masa depan.


TEMA 5: PETEMPATAN DAN PERKEMBANGANNYA

TAJUK
KONSEP
HASIL PEMBELAJARAN
UNSUR

PATRIOTISME
CADANGAN AKTIVITI

PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN
5.1 Fungsi

petempatan
Saling

bergantung

Pembandaran
Memahami fungsi petempatan,

faktor-faktor yang mempengaruhi

perletakannya dan saling

bergantung antara petempatan

luar bandar dan bandar.

Aras 1

• Menyatakan fungsi-fungsi

petempatan luar bandar dan

petempatan bandar daripada

aspek:

• ekonomi

• sosial

• politik (governan)

• Menyenaraikan faktor-faktor

yang mempengaruhi perletakan

dan taburan petempatan luar

bandar dan bandar.

• Menerangkan saling bergantung

antara:

• bandar dengan luar bandar

• bandar dengan bandar
Aras 2

• Menghuraikan fungsi-fungsi:

• petempatan luar bandar

• petempatan bandar

• Menerangkan dengan contoh

faktor-faktor yang

mempengaruhi perletakan dan

taburan petempatan luar bandar

dan bandar.

• Menjelaskan dengan contoh

saling bergantung antara:

• bandar dengan luar bandar

• bandar dengan bandar

• Menghuraikan dengan contoh

perkembangan dan perubahan

petempatan luar bandar kepada

petempatan bandar.

Aras 3

• Membandingkan dan

membezakan fungsi-fungsi

petempatan luar bandar dan

petempatan bandar.
* Berusaha

membangunkan

negara Malaysia.

- menghargai

usaha-usaha

kerajaan untuk

membangun dan

memajukan

petempatan.
Membincangkan fungsi-fungsi

petempatan, faktor-faktor yang

mempengaruhi perletakan dan saling

bergantung antara petempatan luar

bandar dan bandar.

Mengumpulkan maklumat tentang

fungsi-fungsi petempatan dan faktorfaktor

yang mempengaruhi

perletakkannya.
5.2 Pembandaran Hierarki

bandar
Memahami proses pembandaran,

faktor-faktor yang

mempengaruhinya, kesan dan

langkah untuk mengurangkan

masalah pembandaran.

Aras 1

• Mentakrifkan proses

pembandaran.

• Menyatakan faktor-faktor yang

mempengaruhi pembandaran:

• ekonomi

• sosial

• politik (governan)

• Menyatakan kesan

pembandaran

• Menyenaraikan langkah-langkah

untuk mengurangkan masalah

pembandaran.
Aras 2

• Menjelaskan dengan contoh

proses pembandaran:

• negara membangun

• negara maju

• Menerangkan dengan contoh

bandar-bandar terancang:

• bandar baru

• bandar satelit

• Menghuraikan faktor-faktor yang

mempengaruhi pembandaran:

• ekonomi

• politik (governan)

• sosial

• Menghuraikan dengan contoh

kesan-kesan dan langkahlangkah

untuk mengurangkan

masalah pembandaran.
Aras 3

• Membandingkan dan

membezakan proses

pembandaran di:

• negara membangun

• negara maju

• Membandingkan dan

membezakan kesan-kesan

pembandaran antara Kuala

Lumpur dengan:

• Kolkata

• Los Angeles

• Mencadangkan langkah-langkah

untuk mengurangkan masalah

pembandaran pada masa

depan.
* Berusaha

membangunkan

negara Malaysia

- berbangga dan

bersyukur

terhadap tahap

kemajuan

pembandaran

negara Malaysia.

* Mencintai negara

Malaysia

- bertanggungjaw ab

memelihara

kesejahteraan

bandar.
Membandingkan proses pembandaran

daripada aspek:

- saiz penduduk

- kegiatan ekonomi

- cara hidup

Melengkapkan pengurusan grafik

hierarki bandar.

Sumbang saran tentang faktor-faktor

yang mempengaruhi pembandaran.

Mengumpul maklumat dan gambar

tentang kesan pembandaran daripada

pelbagai media seperti akhbar,

majalah, VCD dan internet.

Law atan ke Pejabat Majlis Tempatan
Melengkapkan pengurusan grafik

tentang proses pembandaran dengan

merujuk kajian kes:

- Kuala Lumpur dengan Kolkata

- Kuala Lumpur dengan Los Angeles

TEMA 6: PENGANGKUTAN DAN PERHUBUNGAN
TAJUK
KONSEP
HASIL PEMBELAJARAN
UNSUR

PATRIOTISME
CADANGAN AKTIVITI

PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN
6.1 Kepentingan

jaringan

pengangkutan

dan

perhubungan
Mobiliti

Pola jaringan

Ketersampaian
Memahami pola jaringan,

kepentingan dan faktor-faktor

yang mempengaruhi

perkembangan jaringan

pengangkutan dan perhubungan.

Aras 1

• Mengenal pasti pola jaringan

pengangkutan peringkat aw al.

• Menyatakan kepentingan

jaringan pengangkutan dan

perhubungan daripada aspek:

• ekonomi

• sosial

• petempatan

• alam sekitar

• Menyenaraikan faktor-faktor

yang mempengaruhi

perkembangan jaringan

pengangkutan dan

perhubungan:

• fizikal

• ekonomi

• politik (governan)

• teknologi
Aras 2

• Menghuraikan kepentingan

jaringan pengangkutan dan

perhubungan.

• Menjelaskan dengan contoh

faktor-faktor yang

mempengaruhi perkembangan

jaringan pengangkutan (Jepun)

dan perhubungan (Amerika

Syarikat):

• fizikal

• ekonomi

• politik (governan)

• teknologi

Aras 3

• Merumus tentang

perkembangan jaringan

pengangkutan dan perhubungan

pada masa depan.
* Berusaha

membangunkan

negara Malaysia

- berbangga dengan

tahap kemajuan

sistem

pengangkutan dan

perhubungan

negara Malaysia.
Membincangkan pola jaringan

pengangkutan peringkat aw al

berpandukan peta negara Malaysia.

Sumbang saran tentang kepentingan

jaringan pengangkutan dan

perhubungan.

Menerangkan faktor-faktor yang

mempengaruhi perkembangan

jaringan pengangkutan dan

perhubungan dengan merujuk kepada

kajian kes:

- pengangkutan (Jepun)

- perhubungan (Amerika Syarikat)

Mengumpul maklumat tentang jaringan

pengangkutan dan perhubungan

daripada pelbagai media seperti bahan

bercetak dan internet.

Meramalkan perkembangan jaringan

pengangkutan dan perhubungan pada

masa depan.
6.2 Kesan

perkembangan

pengangkutan

dan

perhubungan
Memahami kesan perkembangan

jaringan pengangkutan dan

perhubungan

Aras 1

• Menyenaraikan kesan

perkembangan jaringan

pengangkutan dan perhubungan

terhadap:

• pembangunan ekonomi

• pembangunan sosial

• taburan penduduk

• alam sekitar
Aras 2

• Menghuraikan kesan

perkembangan jaringan

pengangkutan dan perhubungan

di Vietnam dan Jepun terhadap:

• pembangunan ekonomi

• pembangunan sosial

• taburan penduduk

• alam sekitar
* Berusaha

membangunkan

negara Malaysia

- menghargai

peranan kerajaan

dalam memajukan

teknologi maklumat

dan komunikasi
Membincangkan kesan perkembangan

jaringan pengangkutan dan

perhubungan.

Mengumpul maklumat tentang kesan

perkembangan jaringan pengangkutan

dan perhubungan daripada pelbagai

media seperti bahan bercetak dan

internet.


TEMA 7: SUMBER

TAJUK
KONSEP
HASIL PEMBELAJARAN
UNSUR

PATRIOTISME
CADANGAN AKTIVITI

PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN
7.1 Kepentingan

pelbagai

sumber
Sumber Memahami kepentingan pelbagai

sumber.

Aras 1

• Menyenaraikan kepentingan

pelbagai sumber:

• hutan

• mineral

• air

• pantai dan marin

• kepelbagaian biologi

Aras 2

• Menghuraikan dengan contoh

kepentingan pelbagai sumber:

• hutan

• mineral

• air

• pantai dan marin

• kepelbagaian biologi

• Menjelaskan dengan contoh

kepentingan sumber-sumber lain.

• tanih

• tenaga suria

• tenaga biojisim

Aras 3

• Membandingkan dan

membezakan kepentingan

pelbagai sumber.
* Mencintai negara

Malaysia

- bersyukur

terhadap

kepelbagaian

sumber negara

Malaysia.
Sumbang saran tentang kepentingan

pelbagai sumber.

Mengumpul maklumat tentang

kepentingan pelbagai sumber daripada

pelbagai media seperti bahan bercetak

dan internet.

Menghasilkan peta minda tentang

kepentingan pelbagai sumber
7.2 Kesan

penerokaan

sumber

terhadap alam

sekitar
Memahami kesan penerokaan

sumber terhadap alam sekitar.

Aras 1

• Menyatakan kesan penerokaan

sumber terhadap alam sekitar.

Aras 2

• Menjelaskan dengan contoh

kesan penerokaan sumber

terhadap alam sekitar dengan

merujuk kepada:

• hutan (Kalimantan,Indonesia)

• petroleum (Alaska, Amerika

Syarikat)
Membincangkan kesan penerokaan

sumber terhadap alam sekitar.

Mengumpul maklumat dan gambar

tentang penerokaan sumber terhadap

alam sekitar daripada pelbagai media

seperti bahan bercetak dan internet.

Menghasilkan buku skrap tentang

penerokaan sumber terhadap alam

sekitar
7.3 Pengurusan

sumber
Pemeliharaan

Pemuliharaan

Pembangunan

lestari
Memahami usaha pemeliharaan

dan pemuliharaan serta peranan

individu dan organisasi dalam

pengurusan sumber untuk masa

depan.

Aras 1

• Menyenaraikan usaha

pemeliharaan dan pemuliharaan

kaw asan-kaw asan penerokaan

sumber.

• Menyatakan peranan individu

dan organisasi dalam

pengurusan sumber untuk masa

depan.

Aras 2

• Menjelaskan dengan contoh

usaha pemeliharaan dan

pemuliharaan kaw asankaw

asan penerokaan sumber

dengan merujuk kepada:

• hutan (Kanada)

• air (Arab Saudi)

• Menghuraikan dengan contoh

peranan individu dan organisasi

dalam pengurusan sumber

untuk masa depan.
Aras 3

• Merumus tentang cara-cara

pengurusan sumber ke arah

pembangunan lestari negara

Malaysia.
• Mempertahankan

negara Malaysia

- prihatin terhadap

penggunaan

sumber negara

Malaysia.
Mengumpul maklumat tentang usaha

pemeliharaan dan pemuliharaan

kaw asan-kaw asan penerokaan sumber

daripada pelbagai media seperti bahan

bercetak dan internet.

Membincangkan usaha pemeliharaan

dan pemuliharaan kaw asan-kaw asan

penerokaan.

Sumbang saran tentang peranan

individu dan organisasi dalam

pengurusan sumber untuk masa

depan.

Menjalankan aktiviti 3R sebagai projek

kelas:

- Reduce (kurang guna)

- Reuse (guna semula)

- Recycle (kitar semula)

Mengadakan pidato spontan tentang

pengurusan sumber ke arah

pembangunan lestari negara Malaysia.


TEMA 8: KEGIATAN EKONOMI

TAJUK
KONSEP
HASIL PEMBELAJARAN
UNSUR

PATRIOTISME
CADANGAN AKTIVITI

PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN
8.1 Kegiatan

ekonomi

utama
Saling kaitan

Saling

bergantung
Memahami jenis-jenis kegiatan

ekonomi utama.

Aras 1

• Mengenal pasti jenis-jenis

kegiatan ekonomi utama:

• pembuatan

• perkhidmatan

• pertanian, perhutanan,

perikanan, penternakan

• perlombongan

• pembinaan

Aras 2

• Menerangkan kegiatan ekonomi

utama:

• pembuatan

• perkhidmatan

• pertanian, perhutanan,

perikanan, penternakan

• perlombongan

• pembinaan
* Berusaha

membangunkan

negara Malaysia

- berbangga dengan

tahap kemajuan

ekonomi negara

Malaysia.
Membincangkan:

Pembuatan

- elektrik & elektronik

- automatif

- berasaskan sumber

Perkhidmatan

- perniagaan borong, runcit, hotel &

restoran

- aktiviti ekonomi (kew angan,

insurans, hartanah & perkhidmatan

perniagaan)

- pengangkutan & telekomunikasi

- perkhidmatan kerajaan

- utiliti (elektrik, gas & air)

Pertanian

- tanaman makanan

- tanaman kontan

Perhutanan

- taburan

Per ikanan

- pinggir pantai

- laut dalam

- akuakultur

Penternakan

Per lombongan

- petroleum dan gas asli

Pembinaan

- bangunan

- infrastruktur
8.2 Faktor yang

mempengaruhi

kegiatan

ekonomi
Memahami faktor-faktor yang

mempengaruhi kegiatan ekonomi

utama.

Aras 1

• Menyenaraikan faktor-faktor

yang mempengaruhi kegiatan

ekonomi utama:

• fizikal

• ekonomi

• sosial

• politik (governan)

• teknologi

* Berusaha

membangunkan

negara Malaysia

- menghargai usahausaha

kerajaan

dalam

membangunkan

ekonomi negara.

Membandingkan dan membezakan

faktor-faktor yang mempengaruhi

kegiatan ekonomi utama negara

Malaysia dengan merujuk kepada

kajian kes:

- Jepun (perikanan)

- Sw itzerland (pelancongan)

Aras 2

• Menjelaskan dengan contoh

faktor-faktor yang

mempengaruhi kegiatan

ekonomi utama:

• fizikal

• ekonomi

• sosial

• politik (governan)

• teknologi
Aras 3

• Membandingkan dan

membezakan faktor-faktor yang

mempengaruhi kegiatan

ekonomi utama negara Malaysia

dengan:

• Jepun (perikanan)

• Sw itzerland (pelancongan)
* Berusaha

membangunkan

negara Malaysia

- menghargai usahausaha

kerajaan

dalam

membangunkan

ekonomi negara.
Membandingkan dan membezakan

faktor-faktor yang mempengaruhi

kegiatan ekonomi utama negara

Malaysia dengan merujuk kepada

kajian kes:

- Jepun (perikanan)

- Sw itzerland (pelancongan)
8.3 Sumbangan

kegiatan

ekonomi

terhadap

pembangunan

negara
Memahami kepentingan kegiatan

ekonomi terhadap pembangunan

negara Malaysia.

Aras 1

• Menyatakan kepentingan

kegiatan ekonomi terhadap

pembangunan negara Malaysia.

Sumbang saran tentang kepentingan

kegiatan ekonomi terhadap

pembangunan negara Malaysia

Aras 2

• Menghuraikan kepentingan

kegiatan ekonomi terhadap

pembangunan negara Malaysia.
Aras 3

• Menjelaskan kepentingan

kegiatan ekonomi terhadap

pembangunan di:

• Negara Thai (pertanian -

buah-buahan dan sayursayuran)

• Maldives (pelancongan)
Sumbang saran tentang kepentingan

kegiatan ekonomi terhadap

pembangunan negara Malaysia

Aras 2

• Menghuraikan kepentingan

kegiatan ekonomi terhadap

pembangunan negara Malaysia.

Mengumpul maklumat tentang

kepentingan kegiatan ekonomi

terhadap pembangunan negara

Malaysia daripada pelbagai media

seperti bahan bercetak dan internet.

Mengadakan syarahan tentang

kepentingan kegiatan ekonomi

terhadap pembangunan negara

Malaysia.
8.4 Kesan kegiatan

ekonomi

terhadap alam

sekitar dan

langkah-langkah

mengurangkannya
Memahami kesan-kesan

perkembangan kegiatan ekonomi

terhadap alam sekitar dan

langkah-langkah

mengurangkannya.

Aras 1

• Menyenaraikan kesan

perkembangan kegiatan

ekonomi terhadap alam sekitar

negara Malaysia:

• pencemaran air

• pencemaran udara

• pencemaran tanih

• peningkatan suhu

• hakisan

• gerakan jisim
• Menyenaraikan langkahlangkah

mengurangkan kesan

perkembangan kegiatan

ekonomi terhadap alam sekitar.

Aras 2

• Menghuraikan kesan

perkembangan kegiatan

ekonomi terhadap alam sekitar

dan langkah-langkah

mengurangkannya.
* Mencintai negara

Malaysia

- bertanggungjaw ab

memelihara alam

sekitar negara

Malaysia.
Mengumpul maklumat tentang kesankesan

perkembangan kegiatan

ekonomi terhadap alam sekitar

daripada pelbagai bahan bercetak dan

internet.

Menghasilkan peta minda tentang

kesan-kesan perkembangan kegiatan

ekonomi terhadap alam sekitar.
8.5 Kepentingan

kerjasama

ekonomi

antarabangsa
Saling

bergantung
Memahami kepentingan

kerjasama ekonomi antara

negara-negara.

Aras 1

• Menyenaraikan kepentingan

kerjasama ekonomi antara

negara:

• pelaburan

• pasaran

• perdagangan

Aras 2

• Menjelaskan dengan contoh

kepentingan kerjasama ekonomi

antara negara-negara:

• pelaburan

• pasaran

• perdagangan
* Bersatu dalam

kepelbagaian

- berbangga kerana

negara Malaysia

dapat beker jasama

dengan negara lain
Membincangkan kerjasama ekonomi

serantau dan antarabangsa:

- ASEAN (Pertubuhan Negaranegara

Asia Tenggara)

- APEC (Kerjasama Ekonomi Asia

Pasifik)

- IMS - GT (Segi Tiga Pertumbuhan

Indonesia, Malaysia dan

Singapura)

- IMT - GT (Segi Tiga Pertumbuhan

Indonesia, Malaysia dan Thailand)

- WTO (Pertubuhan Perdagangan

Antarabangsa)

Mengumpul maklumat tentang

kepentingan kerjasama ekonomi

antara negara daripada pelbagai

bahan bercetak dan internet.

Menghasilkan buku skrap tentang

kepentingan kerjasama ekonomi

antara negara.

RANCANGAN PELAJARAN TINGKATAN  TIGA

( NEGERI JOHOR )
MINGGU
TAJUK
KONSEP
HASIL PEMBELAJARAN
UNSUR PATRIOTISME
CATATAN/ABM
1
 Kedudukan
  • Rujukan Grid
kedudukan Mengenalpasti kedudukan dengan menggunakan Rujukan Grid berasaskan peta topografi
 • Mengenal pasti kedudukan Garisan Timuran dan Garisan Utsrssn berasaskan peta topografi
 • Menyatakan Rujukan Grid 4 dan angka berdasarkan ciri-ciri geografi yang diberi.
 • Menamakan ciri-ciri geografu berdasarkan Rujukan Grid 4 dan 6 angka.
 • Menunjukkan cara penggunaan Rujukan Grid 4 dan 6 angka berdasarkan ciri geografi .
 • Membandingkan dan membezakan penggunaan Grid 4 dan 6 angka

Menjeladkan garisan timuran dan utaraan
Menunjukkan cara membaca Rujukan grid 4 dam 6 angka
2
Ketinggian

Menentukan ketinggian dalam peta lakar yang berasaskan peta topografi
 1. Menyatakan cara mengenal dan menentukan ketinggian dalam peta lakar yang berasaskan peta topografi
 2. Membandingkan dan membezakan simbol-simbol ketinggian dalam peta  lakar berasaskan  peta topografi.
 3. Mengira ketinggian berpandukan selang kontor dalam peta lakar yang berasaskan peta topografi

3
Kontor dan Keratan Rentas Mengenal pasti bentuk muka bumi berdasarkan garisan kontur.

1. Menamakan bentuk muka bumi berdasarkan ciri-ciri garisan kontur.
 • Cerun curam
 • Cerun landan
 • Cerun bertangga
2. Melukis keratan rentas berdasarkan garisan kontur yang diberi.

3. Menjelaskan ciri bentuk muka bumiberdasarkan keratan rentas yang dilukis
4
Arah

Skala
Bearing

Arah
Jarak

Keluasan
Menentukan bearing dengan menggunakan jangka sudut diatas peta lakar berasaskan peta topografi.
 • Mengukur bearing sesyatu tempat dengan menggunakan jangja sudut di atas peta lakar berasaskan peta topografi
Menggunakan skala untuk menentukan jarak dan keluasan di atas peta lakar yang berasaskan peta topografi.
 • Menyatakan jenis skala
  • Skala lurus
  • Skala penyata
  • Pecahan wakilan
 • Mengukur jarak dengan menggunakan skala
 • Menukar dan menguhubungkan skala
  • Skala lurus
  • Skala penyata
  • Pecahan wakilan
 • Mengukur keluasan kawasan sekata berpandukan skala peta
 • Menggira anggaraan keluasan kawasan tidak sekata berpandukan skala peta.
5
Graf, Carta dan Rajah Menyusun maklumat dan data dalam bentuk jadual, melukis dan mentafsir graf, carta dan rajah.
 • Menyususn maklumat dan data dalam bentuk jadual
 • Melukis dan melengkapkan
 • Membaca
  • Graf bar majmuk
  • Graf gabungan
  • Carta pai
  • Rajah aliran
4. Mentafsir dan merumus graf, carta dan rajah.
Berusaha membangun megara Malaysia

Bersatu dalam kepelbagaian
6
Peta Pandang darat fizikal

Pandang darat budaya
Mengenal pasti pandang darat fizikal dan budaya dalam peta lakar yang berasaskan peta topografi

1. Menyenaraikan pandang darat fizikal dan budaya berdasarkan simbol-simbol dalam peta lakar.

2.Menghubungkaitkan pandang darat fizikal dan budaya dalam peta lakar

3. Mentafsir peta lakar
Mencintai negara Malaysia.
7
Kajian Geografi Tempatan 1.Arahan dan penerangan kepada pelajar tentang panduan kajian Geografi Tempatan

2.Pemilihan tajuk bergantung kepada kebolehan pelajar dan sumber tempatan yang sedia ada.

3.Pembahagian kumpulan untuk memudahkan melaksanakan aktiviti kajian
8
Kajian Geografi Tempatan Perancangan aktiviti KGT

1.Menyedia dan kemaskini soal-selidik

2. Menyedia danmelengkapkan        peta lakar topografi kawasan KGT.

3. Pelaksaan tugas soal-selidik.

9

Kajian Geografi Tempatan

 Kerja Penulisan Kajian Geografi Tempatan.

1. Penghargaan

2. Pendahuluan

3. Objek Kajian

4. Melikis pta lakar kawassan kajian
10
Kajian Geografi Tempatan Melengkapkan kerja peta topografi

1. Melukis peta lakar kawasan kajian Geografi Tempatan

2. Melengkap dokumen peta lakar kawasan kajian Geografi Tempatan.

3. Menulis huraian kawasan kajian Geografi Tempatan
11
Kajian Geografi Tempatan Penulisan Laporan

1. Kaedah kajian

2. Hasil Kajian
12
Kajian Geografi Tempatan Penulisan Laporan

1. Rumusan

2. Lampiran

3. Rujukan
13
Kajian Geografi Tempatan Semakan penulisan Laporan

1. Butiran diri pelajar

2. Tajuk kajian

3. Senarai kandungab
14
Kajian Geografi Tempatan

Penulisan Laporan
1. Semak dan kemaskini penulisan pelaporan

2.  Penambahbaikan penulisan       pelaporan.

 

 

15
Kajian Geografi Tempatan Penulisan Pelaporan

1. Kemaskini hasil pelaporan

2. Penyemakan hasil kerja pelaporan

3. Penyerahan hasil kerja pelaporan
16
Sumber-sumber utama Sumber Memahami jenis sumber utama

1. Mentakrif sumber

    - boleh diperbaharui

    - tidak boleh diperbaharui

2. Menyenaraikan jenis sumber utama

    - mineral

    - hutan

    - air

    - tanih

    - cahaya matahari/solar

3. Mengelaskan jenis mineral utama

    - boleh diperbaharui

    - tidak boleh diperbaharui

.
Mencintai negara Malaysia
17
Taburan pelbagai sumber

a) Sumber mineral
Memahami taburan sumber mineral negara Malaysia

1. Menyenaraikan jenis mineral logam dan bukan logam

2. Menamakan jenis dan kawasan mineral di negara Malaysia.

 - Petroleum

 - gas asli

 - bauksit

 - emas

 - batu kapur

 - bijih tinah

 - arang batu

 - tembaga/kuprum

3. Menanda dan menamakan taburan mineral di atas peta negara Malaysia
Mencintai negara Malaysia
Bersyukur terhadap kepelbagaian sumber mineral
18
b) Sumber Hutan Memahami taburan hutan negara Malaysia

1. Menamakan jenis dan kawasan hutan negara Malaysia

2. Menyenaraikan sumber hutan Hujan Tropika/ Khatulistiwa.

 - Hutan Depterokap

 - Hutan Paya

 - Hutan Pantai

 - Hutan Gunung.
3. Menanda dan menamakan tabutan hutan di atas peta negara Malaysia

 
Mencintai negara Malaysia
19
c) Sumber Tenaga Memahami pelbagai pelbagai penggyunaan sumber tenaga negara Malaysia.

1. Menyenaraikan sumber tenaga yang digunakan di negara Malaysia.

 - Petroleum

 - Gas asli

 - Kuasa hidroelektrik

 - suria

 - arang batu

 - nuklear

 - biomas/biojisim

2. Menanda  dan menamakan sumber tenaga dan taburannya di atas peta negara Malaysia.

3. Menghuraikan penggunaan sumber tenaga negara Malaysia

 - Petroleum

 - Gas asli

 - Kuasa hidroelektrik

 - suria

 - arang batu

 - nuklear

 - biomas/biojisim.

4. Membuat kesimpulan tentang penggunaan sumber  tenaga negara Malaysia pada masa depan seperti

 - Kemajuan teknologi

 - kitar semula
Mencintai negara Malaysia
Berusaha membangunkan negara Malaysia
20
d) Sumber tenaga di negara lain Memahami jenis sumber tenaga neraga lain.

1. Menyenaraikan jenis sumber tenaga negara lain
 • Suria (Jepun)
 • Ombak (Perancis)
 • Pasang surut (China)
 • Angin {Belanda}
 • Biomas (India)
 • Geoterma (Iceland)
2. Menghuraikan penggunaan sumber tenaga di negara lain.
 • Suria (Jepun)
 • Ombak (Perancis)
 • Pasang surut (China)
 • Angin (Belanda)
 • Biomas (India)
 • Geoterma (Iceland)
21
Kepentingan pelbagai sumber Memahami kepentingan penerokaan pelbagai sumber negara Malaysia

1. Menerangkan dan menjelaskan dengan contoh kepentingan penerokaan pelbagai sumber negara Malaysia seperti;
 • Bahan mentah
 • Pekerjaan
 • Pendapatan Negara
 • Pembukaan Kawasan baru
 • Infrastuktur
2. Menghubungkaitkan kepentingan penerokaan pelbagai sumber kepada pembangunan negara Malaysia seperti;
 • Pembandaran
 • Perindustrian
 • infrastuktur
Mencintai negara Malaysia
22
Kesan  penerokaan sumber terhadap alam sekitar Pandang  darat Memahamai kesan penerokaan sumber terhadap alam sekitar negara Malaysian

1. Menyenaraikan dan menghurikan dengan contoh kesan penerokaan sumber terhadap alam sekitar negara Malaysia
 • perubahan pandang darat (landskap)
 • kepupusan
 • peningkatan suhu
 • hakisan
 • banjir
 • pencemaran udara
 • pencemaran air
Mempertahankan negara Malaysia
23
Pengurusan Sumber Kepupusan

Ekosistem

Pemeliharaan

Pemuliharaan

Pembangunan  

      lestari
Memahami kepentingan dan langkah-langkah pengurusan sumber.

1. Menyatakan dan menghuraikan kepentingan pengurusan sumber seperti;
 • mengelakkan kepupusan
 • menjamin bekalan sumber berterusan
 • keseimbangan ekosistem
2. Menyenaraikan dan menghuraikan langkah-langkah pengurusan sumber yang dapat mengurangkan kesan negatif penerokaan sumber;
 • pemeliharaan
 • pemuliharaan
3. Menghuraikan langkah-langkah pengurusan sumber air di Jepuin.

4. Mencadangkan langkah-langkah yang boleh diambil dalam pengurusan sumber untuk kegunaan masa depan
Mempertahankan negara Malaysia
24
Kegiatan Ekonomi utama Taburan Memahami jenis dan taburan kegiatan ekonomi utama negara Malaysia
1.Menyenaraikan jenis kegiatan ekonomi utama negara Malaysia;
 • perkhidmatan (pelancongan, perdagangan, pengangkutaan, kewangan dan pendidikan)
 • perindustrian
 • perlombongan
 • pertanian
 • pembalakan
 • perikanan
2. Menentukan taburan kegiatan ekonomi utama berdasarkan peta negara Malaysia
3. Menandakan dan menamakan taburan kegiatan ekonomi utama di atas peta negara Malaysia.
Berusaha membangunkan negara Malaysia
25
Faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi Memahami faktor-faktir yang mempengaruhi kegiatan ekonomi negara Malaysia;

1. Menyenaraikan dan menerangkan dengan contoh faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi utama negara Malaysia.

a. Faktor fizikal
 • Bentuk  mukabumi
 • Tanih
 • Iklim
 • Bahan mentah
b. Faktor kemanusiaan
 • Teknologi
 • Dasar Kerajaan
 • Pasaran
 • Modal
 • Infrastruktur
 • Buruh
Mencintai negara Malaysia
26
Sumbangan kegiatan ekonomi terhadap pembangunan negara Saling kaitan Memahami kepentingan kegiatan ekonomi terhadap pembangunan negara Malaysia .

1. Menyenaraikan dan menghuraikan dengan contoh kepentingan kegiatan ekonomi terhadap pembangunan negara Malaysia.
 • Peluang pekerjaan
 • Peningkatan taraf hidup
 • Pendapatan negara
 • Peningkatan infrastuktur
 • Pengurangan import
 • Pemindahan teknologi
 • Proses pembandaran
27

28
Kesan kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar
Langkah-langkah mengurangkan kesan kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar
Kesan rumah

hijau

Penipisan lapisan ozon

Pulau haba

Hujan asidPemeliharaan

Pemuliharaan
Memahami kesam kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar negara Malaysia.

1. Menyenaraikan dan menjelaskan dengan contoh kesan kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar negara Malaysia
 • Kepupusan sumber
 • Pencemaran
 • Perubahan pandang darat (landskap)
 • Kesan rumah hijau
 • Penipisan lapisan oxxon
 • Pulau haba
 • Hujan asid
2. Merumus tentan kesan kegiatann ekonomi terhadap alam sekitar negara Malaysia.

Memahami langkah-langkah mengurangkan kesan kegiatan

ekonomi terhadap alam sekitar

1. Mednyenaraikan dan menghuraikan langkah-langkah mengurangkan kesan  kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar negara Malaysia;
 • Penghutanan semula
 • Kitar semula
 • Pendidikan alam sekitar
 • Kempen
 • Penguatkuasaan undang-undang
 • Penyelidikan dan Pembangunan (R & D)
 • Penggunaan bahan sumnber tenaga mesra alam
2. Membanding dan membeza langkah-langkah mengurangkan kesan kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar negara Malaysia dengan negara lain
 • Kitar semula (Jerman. Taiwan, Denmark)
 • Rawat semula air  (Jepun, Singapura , China)
3. Mencadamgkan langkah-langkah lain bagi mengurangkan kesan kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar.
Mempertahankan negaraa Malaysia
29
Kepentingan kerjasama ekonomi antarabangsa Saling bergantung
Saling kaitan
Memahami kepentingan kerjasama ekonomi antarabangsa.

1. Menyatakan kepentingan kerjasama ekonomi antarabangsa:
 • Pemindahan teknologi
 • Hubungan perdagangan
 • Pelaburan/modal
 • Pasaran
 • Buruh
 • Bahan Mentah
2. Menjelaskan dengan contoh kepentingan kerjasama ekonomi antarabangsa
3. Merumus tentang kesan kerjasama ekonomi antarabangsa pada masa depan.
Berusaha membangunkan negara Malaysia


PENDAHULUAN

Mata pelajaran Geografi Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) bertujuan untuk melengkapkan murid dengan pemahaman dan kemahiran geografi. Pemahaman dan kemahiran ini  hendaklah disepadukan dengan pemupukan dan perkembangan nilai-nilai  murni yang berkaitan  dengan keperluan hidup. Unsur-unsur patriotisme diberi  penekanan dalam proses pengajaran dan  pembelajaran.

Geografi adalah kajian tentang organisasi ruangan sebagai hasil daripada pelbagai saling kaitan dan interaksi antara manusia dengan manusia, manusia dengan alam sekitar serta  antara unsur-unsur alam. Pemahaman konsep dan generalisasi tentang proses dan interaksi pelbagai fenomena ini menjadi asas kepada kajian geografi. Oleh itu pengajaran dan pembelajaran Geografi KBSM akan memberi tumpuan khusus kepada pemahaman konsep-konsep geografi dan hubungkaitan tentang aspek-aspek geografi dalam organisasi ruangan, penguasaan dan aplikasi kemahiran geografi serta pemupukan nilainilai  murni dan semangat patriotik.

Huraian Sukatan Pelajaran Geografi Sekolah Menengah Atas (SMA) ini disediakan untuk memberi maklumat terperinci tentang skop dan kedalaman tajuk-tajuk bagi Tingkatan 4 dan 5. Dokumen ini perlulah digunakan bersama-sama dengan Sukatan Pelajaran Geografi KBSM.

Huraian Sukatan Pelajaran Geografi hendaklah digunakan sebagai panduan guru untuk merancang pengajaran dan pembelajaran. Guru-guru boleh mengubahsuai cadangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran mengikut keadaan setempat, tahap murid dan sumber-sumber luar bilik darjah dan sekolah.


MATLAMAT

Kurikulum Geografi membolehkan murid memahami fenomena geografi berfokus kepada negara  Malaysia dan hubungannya dengan negara-negara lain supaya dapat melahirkan murid yang berilmu, bertanggungjawab, bersyukur dan mengenali serta mencintai negara Malaysia.


OBJEKTIF

Kurikulum Geografi Sekolah Menengah membolehkan murid:

1. menghubungkaitkan aspek kedudukan, arah, skala dan jarak dalam organisasi ruangan.

2. mengumpul, menyusun, menganalisis dan menyampai data geografi berbentuk kuantitatif dan  kualitatif.

3. memberi pendapat secara kreatif dan kritis, mengenal pasti dan mengkaji masalah semasa daripada aspek geografi serta membuat keputusan dengan bertanggungjawab.

4. menjelaskan fenomena alam dan saling kaitannya dengan manusia berasaskan taburan dan pola-pola yang wujud di negara Malaysia dan negara-negara lain.

5. mengenal pasti cara hidup dan budaya pelbagai komuniti di negara lain serta menghargai ciri-ciri persamaan dan kelainannya dengan negara Malaysia.

6. memerihalkan keadaan saling memerlukan dalam sistem alam, kegiatan ekonomi, sosial dan politik antara satu negara dengan negara lain.

7. menerangkan kesan kegiatan manusia ke atas alam sekitar serta pentingnya menguruskan alam dan sumber dengan bertanggungjawab dan bijaksana.

8. mengenali, menghargai dan berbangga terhadap ciri-ciri geografi negara Malaysia yang istimewa dan unik.

9. menggabungjalin pelbagai fakta geografi dan dapat membuat kesimpulan yang rasional.

10. mensyukuri dan mencintai alam, bersederhana dan bertanggungjawab ke atas sebarang tindakan dan peka terhadap perasaan serta keperluan orang lain.


KANDUNGAN MATA PELAJARAN GEOGRAFI

Kandungan mata pelajaran Geografi terbahagi kepada tiga bahagian:

            Bahagian A - Kemahiran Geografi
            Bahagian B - Geografi Fizikal dan Manusia (Tema 1 – Tema 8)
            Bahagian C - Kajian Geografi Tempatan


Bahagian A - Kemahiran Geografi

Bahagian ini bertujuan membolehkan murid mengkaji dan menghubungkaitkan aspek kedudukan,  arah, skala dan jarak dalam organisasi ruangan. Kemahiran Geografi merangkumi kemahiran membina jadual, melukis graf, carta, peta dan rajah serta membuat tafsiran.

Bahagian B - Geografi Fizikal dan Manusia

Bahagian ini bertumpu kepada kajian mengenai hubung kaitan dan interaksi antara aspek fizikal  dengan aspek manusia. Kajian dilakukan berasaskan lapan tema terdiri daripada:

1. Bentuk muka bumi dan potensinya.

2. Cuaca dan iklim serta pengaruhnya.

3. Tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar.

4. Dinamik penduduk.

5. Petempatan dan perkembangannya.

6. Pengangkutan dan perhubungan.

7. Sumber.

8. Kegiatan ekonomi.


Kelapan-lapan tema ini membolehkan murid mengenal pasti, menghubungkait dan menggabungjalin interaksi antara aspek fizikal dengan aspek manusia.


Bahagian C - Kajian Geografi Tempatan


Kajian ini dilaksanakan berasaskan lapan tema yang terdapat dalam Geografi Fizikal dan Manusia. Isu-isu semasa yang berkaitan dengan kelapan-lapan tema juga boleh dibuat kajian.

Bahagian ini juga memberi penekanan kepada aplikasi pengetahuan dan kemahiran dalam kehidupan.


KEMAHIRAN BERFIKIR DAN KEMAHIRAN GENERIK

Berfikir merupakan satu proses mental yang memerlukan individu menggabungjalinkan pengetahuan, kemahiran dan sikap yang ada pada dirinya bagi membolehkannya memahami dan mencorakkan alam sekelilingnya. Salah satu objektif sistem  pendidikan negara adalah mempertingkatkan daya berfikir di kalangan murid. Objektif ini boleh dicapai melalui kurikulum yang menekankan pembelajaran  berfikrah. Pembelajaran berfikrah boleh dicapai jika murid dilibatkan secara aktif dalam proses  pengajaran dan pembelajaran.

Dalam proses ini aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dirancang  dapat mencungkil minda murid dan mendorongnya untuk berfikir agar mereka dapat  mengkonsepsikan, menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Pengajaran dan pembelajaran yang menekankan kemahiran berfikir dan kemahiran generik adalah teras kepada pembelajaran  berfikrah. Kemahiran berfikir boleh digolongkan kepada pemikiran kritis dan pemikiran kreatif.

Seseorang yang berfikir secara kritis akan sentiasa menilai sesuatu idea dengan sistematik sebelum menerimanya. Seseorang yang berfikir secara kreatif pula mempunyai daya imaginasi tinggi, berupaya  menjanakan idea yang inovatif dan asli, serta boleh mengubahsuai idea dan produk yang sedia ada.

Kemahiran Berfikir Kritis

Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir kritis adalah seperti dalam Jadual 1.
Kemahiran
Huraian
Mencirikan Mengenal pasti kriteria seperti ciri, sifat, kualiti dan unsur sesuatu konsep atau
objek.
Membanding dan
membeza
Mencari persamaan dan perbezaan berdasarkan kriteria seperti ciri, sifat, kualiti dan unsur sesuatu objek atau peristiwa.
Mengumpul dan
Mengelas
Mengasingkan dan mengumpulkan objekatau fenomena kepada kumpulan masing-masing berdasarkan kriteria tertentu seperti ciri atau sifat. Pengumpulan ini adalah berdasarkan ciri atau sifat sepunya
Menganalisis Mengolah maklumat dengan menghuraikannya kepada bahagian yang lebih kecil bagi  memahami sesuatu konsep atau peristiwa serta mencari makna yang tersirat.
Menilai Membuat pertimbangan tentang sesuatu perkara dari segi kebaikan dan keburukan, berdasarkan bukti atau dalil yang sah.
Membuat
kesimpulan
Membuat pernyataan tentang hasil sesuatu kajian.
Jadual 1: Kemahiran Berfikir Secara Kritis

Kemahiran Berfikir Kreatif

Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir kreatif adalah seperti dalam Jadual 2.
Kemahiran
Huraian
Menjanakan idea Menghasilkan idea yang berkaitan dengan sesuatu perkara.
Menghubungkaitkan Membuat perkaitan dalam sesuatu keadaan atau peristiwa untuk mencari sesuatu struktur atau corak perhubungan.
Meramal Membuat jangkaan tentang sesuatu peristiwa berdasarkan pemerhatian dan pengalaman lalu atau data yang boleh dipercayai.
Membuat gambaran
mental
Membuat tanggapan atau membayangkan sesuatu idea, konsep, keadaan atau  gagasan dalam minda atau fikiran.
Mensintesis Menggabungkan unsur yang berasingan untuk menghasilkan satu gambaran menyeluruh dalam pelbagai bentuk seperti pernyataan, lukisan dan artifak.
Menganalogi Membentuk kefahaman tentang sesuatu konsep yang kompleks atau mujarad secara mengaitkan konsep itu dengan konsep yang mudah atau maujud yang mempunyai ciri yang serupa.
Jadual 2: Kemahiran Berfikir Kreatif


Kemahiran Generik
Kemahiran generik berunsurkan kemahiran, kecekapan dan keterampilan. Kemahiran generik yang dikenal pasti perlu untuk murid meneroka ruang-ruang ilmu adalah seperti dalam Jadual 3.
Kemahiran
Huraian
1. Berkomunikasi Kemahiran ini melibatkan komunikasi idea dan informasi. Ia berdasarkan kepada empat bidang utama: mengenal pasti tujuan dan respon komunikasi, pemilihan bentuk dan gaya atau stail keberkesanan komunikasi, pengubahsuaian dan semakan informasi.
2. Menggunakan
Teknologi
Kemahiran ini melibatkan penggunaan alatan, memahami dan menggunakan kaedah  saintifik serta prinsip teknologi tanpa mengenepikan etika dan tanggungjawab sosial.
3. Merancang dan Mengelola Aktiviti Kemahiran ini menggalakkan supaya murid berkebolehan untuk merancang dan mengelola aktiviti sendiri termasuk penggunaan masa dan sumber, berupaya menentukan keutamaan dan memantau kemajuan pembangunan diri.
4. Bekerja dengan
Orang Lain dan Dalam Kumpulan
Kemahiran ini berfokuskan kepada kemampuan individu berinteraksi dengan individu yang lain atau di dalam kumpulan. Ia merangkumi kesefahaman  danpersetujuan ahli dalam mencapai matlamat. Elemen-elemen seperti tujuan dan objektif, perbezaan individu dan arah pencapaian matlamat diambil kira  dalam mengukur keberkesanan kemahiran.
5. Menyelesaikan
Masalah
Kemahiran ini melibatkan penggunaankemahiran penyelesaian masalah dengan
pelbagai cara dan situasi, termasuk situasi yang memerlukan pemikiran dan pendekatan kreatif dalam mencapai sesuatu keputusan.
6. Mengurus, Memilih Dan
Menganalisis Maklumat
Kemahiran ini merangkumi kebolehan untuk mengenal pasti, memilih, menilai dan seterusnya menggunakan maklumat dengan berfaedah.
7. Memahami Budaya Kemahiran ini penting bagi pembinaan negara untuk mencapai wawasan 2020. Unsur-unsur seperti perpaduan, bertolak ansur, menghormati antara satu sama  lain perlu diamalkan supaya negara terus aman dan maju.
Jadual 3: Kemahiran Generik


Dalam proses pengajaran dan pembelajaran, penekanan  haruslah diberi kepada perkembangan Kemahiran Berfikir dan Kemahiran Generik.


STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
Selaras dengan hasrat dan matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan, mata pelajaran Geografi KBSM menekankan perkembangan individu yang menyeluruh dan bersepadu dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Oleh itu pengajaran dan pembelajaran geografi hendaklah memberi tumpuan terhadap pemerolehan ilmu pengetahuan dan kemahiran asas geografi,  pemupukan serta penghayatan nilai dan semangat patriotik.

Dalam usaha ke arah mencapai matlamat mata pelajaran Geografi KBSM, perkara-perkara berikut perlu diberi perhatian dalam pengajaran dan pembelajaran:

1. Pendekatan bersepadu merupakan satu strategi yang penting  untuk menjalin dan mengadunkan unsur-unsur ilmu, kemahiran, bahasa, nilai-nilai murni dan unsur-unsur patriotisme. Melalui pendekatan ini perkembangan kemahiran  berfikir, kemahiran generik dan kemahiran belajar harus diberi  penekanan. Di samping itu, pengetahuan dan kemahiran  daripada mata-mata pelajaran lain serta pengalaman hidup  seharian murid perlulah dihubung kait dalam proses  pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Geografi.

2. Pemahaman konsep geografi dan organisasi ruangan berasaskan keadaan negara Malaysia hendaklah diberi  penekanan dan tumpuan. Pemahaman serta aplikasi konsep-konsep dan generalisasi ini akan membolehkan murid menghargai dan peka terhadap keadaan saling berkait dan  saling bergantung antara manusia dengan alam sekitar.

3. Daya pemikiran murid perlu dipertingkat untuk membolehkan  seseorang murid menyatakan idea-idea dengan jelas, objektif dan munasabah dalam sebarang situasi. Galakan membaca  dan aktiviti-aktiviti yang memberi peluang berfikir secara  kreatif dan kritis tentang sesuatu isu atau persoalan yang dibangkitkan hendaklah dikendalikan oleh guru. Murid dilatih  menentukan perbezaan  antara fakta dengan pendapat, maklumat yang berkaitan atau sebaliknya, ketepatan sesuatu kenyataan dari segi fakta, kesahihan sumber maklumat dan andaian yang dibuat.

4. Penggunaan pelbagai strategi pengajaran dan pembelajaran  yang melibatkan murid secara aktif adalah perlu untuk  menjamin perkembangan potensi dan kebolehannya. Bagi tujuan ini, kaedah inkuiri penemuan serta pembelajaran  melalui pengalaman sangat digalakkan. Antara kaedah dan  teknik yang boleh digunakan termasuklah aktiviti kumpulan,  kerja luar, perbincangan, kajian kes, simulasi dan main  peranan. Pengalaman pembelajaran seperti ini dapat  memberi peluang kepada murid untuk melahirkan pandangan  sendiri, asas untuk membina semangat, membina sikap  sentiasa cinta dan dahagakan ilmu, minat membaca dan  belajar seumur hidup.

5. Dalam proses pengajaran dan pembelajaran, penekanan hendaklah dibuat terhadap pemupukan nilai-nilai murni serta  unsur-unsur patriotisme terhadap negara Malaysia. Pemupukan nilai-nilai murni dan semangat patriotik diterap melalui pemahaman konsep-konsep geografi dan aktiviti  pengajaran dan pembelajaran. Nilai-nilai murni seperti amanah dan bertanggungjawab boleh dipupuk dalam perbincangan tentang penggunaan dan penerokaan sumber alam. Nilai-nilai seperti bersyukur, rasa bangga dan semangat patriotik boleh dipupuk melalui pemahaman bahawa negara kita dianugerahi dengan pelbagai sumber, keindahan alam serta pembangunan yang dinamik.

Semangat patriotik dipupuk berasaskan pemahaman bahawa kita perlu mencintai negara Malaysia, bersatu dalam  kepelbagaian, berusaha membangunkan negara Malaysia dan mempertahankan negara Malaysia. Melalui aktiviti kerja  kumpulan, nilai bekerjasama, kejujuran dan bertanggungjawab dapat dipupuk di kalangan murid.

6. Penguasaan pelbagai kemahiran belajar seperti pengurusan  masa, membina peta minda dan belajar berpandukan peta hendaklah dilakukan untuk mempertingkatkan daya pemikiran dan membolehkan murid menguruskan pembelajaran sendiri. Penguasaan pelbagai kemahiran  belajar seperti kemahiran mengumpul, merekod, mengelas, menilai, mentafsir, merumus dan mengaplikasi maklumat serta menggunakan pelbagai sumber diberi penekanan yang lebih untuk mempertingkatkan pembelajaran.

7. Penguasaan kemahiran sosial seperti kemahiran berkomunikasi dalam kelas, kumpulan dan masyarakat harus dipentingkan. Kebolehan menyoal dan menemu bual serta menerima pendapat orang lain secara sopan merupakan kemahiran-kemahiran yang harus dikuasai.

8. Dalam menjalankan aktiviti bilik darjah, pengalaman murid dan pengalaman pembelajaran harus disusun atur dengan mengambil kira pelbagai kecerdasan murid agar murid itu dapat belajar dengan cara tersendiri dan dalam keadaan yang paling sesuai. Maka kaedah dan aktiviti yang berbeza perlu dirancang untuk murid yang berbeza kecerdasan.

Menurut Teori Kecerdasan Pelbagai (Multiple Intelligences), manusia mempunyai sekurang-kurangnya lapan kecerdasan (intelligences) yang merangkumi pelbagai kebolehan, keupayaan, bakat atau kemahiran yang wujud secara semula jadi. Pembelajaran individu adalah lebih mudah sekiranya ia dijelaskan dalam bentuk yang selaras dengan kecerdasan dominan sedia ada. Kecerdasan yang dikenal pasti adalah visual/ruang, verbal linguistik, muzik/irama, kinestetik, logikal/matematik, perhubungan antara individu, perhubungan dengan diri sendiri dan pemahaman tentang alam sekitar.

9. Penguasaan kemahiran Kajian Masa Depan hendaklah dilakukan untuk membolehkan murid sedar tentang sesuatu isu atau permasalahan yang berlaku pada masa lampau,  masa kini dan masa depan. Ini bermakna murid dapat membuat ramalan, menjangka akibatnya serta mengendalikan perubahan supaya mendapat manfaat yang maksimum.

10. Penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi seperti internet, laman web, e-mail, CD-Rom dan sidang telekomunikasi dalam proses pengajaran dan pembelajaran hendaklah digalakkan.


ORGANISASI KURIKULUM 

Huraian Sukatan Pelajaran Geografi ini bertujuan untuk memberi maklumat terperinci tentang tajuk-tajuk yang akan  diperkembangkan dalam Tingkatan 4 dan Tingkatan 5.

Isi kandungan pelajaran dipersembahkan dalam lima lajur iaitu `Tajuk', `Konsep', `Hasil Pembelajaran’, `Unsur Patriotisme’ dan  `Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran’. Dalam lajur `Tajuk', disenaraikan tajuk-tajuk daripada Sukatan Pelajaran.

Dalam lajur `Konsep’ disenaraikan konsep-konsep yang perlu dikuasai oleh murid mengikut tajuk pelajaran. Lajur `Hasil Pembelajaran’ mengandungi pengetahuan dan kemahiran yang perlu dikuasai oleh murid dalam sesuatu tajuk. Dalam lajur `Unsur Patriotisme’, dicadangkan unsur-unsur patriotisme yang perlu diterapkan kepada murid. Lajur `Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran’ merupakan panduan tentang bagaimana menjalankan aktiviti pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah.


Lajur `Hasil Pembelajaran’ diperincikan kepada tiga aras, iaitu Aras 1, Aras 2 dan Aras 3 dalam bentuk objektif perlakuan yang boleh diukur. Objektif ini mengikut peringkat dalam domain kognitif, psikomotor dan afektif.

Kajian Geografi Tempatan dipersembahkan dalam empat laju  iaitu `Tajuk’, `Objektif Kajian’, `Unsur Patriotisme’ dan `Cadangan Aktiviti Pembelajaran’. Dalam lajur `Tajuk’, dipersembahkan tajuk  yang dipilih. Dalam lajur `Objektif Kajian’, dipersembahkan tujuan kajian dijalankan. Dalam lajur `Unsur Patriotisme’, dicadangkan unsur-unsur patriotisme yang perlu diterapkan kepada murid.

Lajur `Panduan Menjalankan Kajian Geografi Tempatan’ merupakan panduan tentang bagaimana menjalankan Kajian Geografi Tempatan.


Aras Hasil Pembelajaran
Aras 1
Aras 1 adalah aras yang asas dan perlu dikuasai oleh semua murid. Pada aras ini murid perlu  menguasai beberapa konsep asas geografi. Ini dapat ditunjukkan melalui objektif perlakuan ternyata murid seperti mengenal pasti, menyenaraikan,  menyatakan, menamakan dan memadankan.
Aras 2
Aras 2 pula adalah aras yang lebih tinggi daripada Aras 1 dalam urutan pengajaran dan pembelajaran.  Pada aras ini murid boleh menguasai beberapa lagi perlakuan ternyata seperti menerangkan, menjelaskan, menghuraikan dan  membandingkan.

Aras 3
Aras 3 pula adalah aras yang tertinggi dalam urutan pengajaran dan pembelajaran. Pada aras ini, murid mampu menguasai beberapa lagi perlakuan ternyata pada tahap yang lebih tinggi seperti merumus, membandingkan dan membezakan, menganalisis dan mencadangkan.

Ada kemungkinan tidak semua murid berkemampuan menguasai aras 2 dan 3. Walau bagaimanapun guru hendaklah meneruskan proses pengajaran dan pembelajaran hingga ke aras 3 untuk semua murid.

Tidak semua hasil pembelajaran mengandungi semua aras 1, 2 dan 3. Sebaliknya terdapat juga sebahagian hasil pembelajaran yang hanya setakat aras 2 sahaja. Ini kerana pada aras 2 tersebut murid telah pun dapat menguasai sepenuhnya objektif pembelajaran yang hendak disampaikan.

Nilai-nilai murni dan unsur-unsur patriotisme harus diterapkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Guru perlulah merujuk kepada semua maklumat yang terkandung dalam setiap lajur untuk mengetahui tumpuan, kedalaman dan keluasan sesuatu tajuk.


OBJEKTIF MATA PELAJARAN GEOGRAFI SEKOLAH

MENENGAH ATAS (SMA)
Kurikulum Geografi SMA membolehkan murid:

1. menghubungkaitkan aspek kedudukan menggunakan rujukan grid, arah menggunakan bearing dan skala lurus,  skala penyata dan pecahan wakilan serta jarak dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari;

2. menguasai kemahiran memerhati, mengukur, mengira, merekod, mengelas, mentafsir dan membuat rumusan  tentang ciri-ciri geografi melalui Kajian Geografi Tempatan;

3. melukis, melabel dan menyampaikan maklumat dalam  bentuk jadual, carta, graf bar berganda, graf bar majmuk, graf gabungan, carta pai dan rajah dengan betul serta membaca dan mentafsir jadual, carta, graf, rajah, peta dan  foto;

4. memberi pendapat secara kreatif dan kritis dan mengenal pasti masalah-masalah semasa dari sudut geografi serta membuat keputusan secara rasional;

5. menjelaskan pelbagai fenomena alam dan saling kaitannya dengan manusia;

6. menjelaskan kesan perkembangan ekonomi dan sosial terhadap pandang darat fizikal dan budaya;

7. menjelaskan keadaan saling bergantung antara negara dari segi hubungan ekonomi, sosial dan politik;

8. menyatakan pentingnya pertimbangan faktor-faktor geografi dalam pengurusan alam dan sumbernya;

9. mengenal dan menghargai ciri-ciri geografi yang istimewa dan unik;

10. mempunyai semangat patriotik, sikap bersyukur, mencintai alam sekitar, bersederhana dan bertanggungjawab dalam sebarang tindakan serta peka terhadap perasaan dan keperluan orang lain.


KANDUNGAN MATA PELAJARAN GEOGRAFI TINGKATAN 4 DAN 5
Mata Pelajaran Geografi Tingkatan 4 dan 5 ialah lanjutan daripada Tingkatan 1, Tingkatan 2 dan Tingkatan 3. Oleh itu skop kandungannya adalah ke arah pemerolehan kemahiran dan pengetahuan yang lebih mendalam sementara aspek nilai pula diperkukuh dan dikembangkan lagi.
Kandungan mata pelajaran Geografi Tingkatan 4 dan 5 terbahagi kepada tiga bahagian iaitu:
         Bahagian A - Kemahiran Geografi
         Bahagian B - Geografi Fizikal dan Manusia
         Bahagian C - Kajian Geografi Tempatan
Pengajaran dan pembelajaran ketiga-tiga bahagian ini adalah seperti berikut:

Tingkatan IV
Tingkatan V
Kemahiran Geografi
Geografi Fizikal dan Manusia

(Tema 1 – Tema 3)
Geografi Fizikal dan Manusia

(Tema 4 – Tema 8)
Kajian Geografi Tempatan

Pembahagian ini membolehkan murid memahami keadaan saling berkait dan saling bergantung antara manusia dengan  alam sekitar berasaskan keadaan negara Malaysia dan dikawasan yang lain secara lebih mendalam.

Dalam bahagian Kemahiran Geografi, kemahiran yang menghubungkaitkan aspek kedudukan, arah, skala dan jarak diperluas dan dipertingkatkan lagi. Kemahiran melukis, membaca dan mentafsir jadual, carta, graf, rajah, peta dan foto dititikberatkan. Kemahiran seperti memilih, mengumpul, merekod, menyusun dan menyampaikan data juga dilanjutkan.

Penguasaan dan amalan Kemahiran Geografi hendaklah  dilakukan melalui kerja amali dan diaplikasikan dalam situasi sebenar.
Bahagian Geografi Fizikal dan Manusia berfokus kepada kajianmendalam tentang hubung kaitan dan interaksi antara aspek fizikal dengan aspek manusia. Kajian dilakukan berasaskan kelapan-lapan tema. Kajian Geografi Fizikal dan Manusia hendaklah berfokuskan negara Malaysia. Secara perbandingan,  kajian kes dari kawasan lain di dunia digunakan untuk memberi perspektif yang lebih luas tentang  dunia dan untuk memperkenalkan konsep sistem ruangan dunia. Kriteria perbandingan haruslah mencerminkan kepelbagaian taburan dan pola dalam sistem ruangan dunia.


BAHAGIAN A: KEMAHIRAN GEOGRAFI
Bahagian Kemahiran Geografi di peringkat Sekolah Menengah Atas (SMA) adalah lanjutan dan peningkatan daripada Kemahiran Geografi yang telah dipelajari di peringkat Sekolah Menengah Rendah (SMR). Kajian bahagian ini bertujuan membolehkan murid menguasai kemahiran geografi untuk menghubungkaitkan aspek-aspek geografi dalam organisasi ruangan dan interaksi antara manusia dengan alam sekitar.

Kemahiran Geografi seperti menentukan kedudukan, arah, skala dan jarak diperkembang dan diperkukuhkan lagi. Bahagian ini juga merangkumi kemahiran membaca dan mentafsir jadual, graf, carta, rajah, peta danfoto.
Kemahiran mengumpul, menyusun, mentafsir, membuat rumusan dan menyampaikan data serta maklumat dititikberatkan. Kerja amali dan kerja luar digalakkan supaya murid dapat menguasai dan mengamalkan pelbagai kemahiran dalam geografi.

Kemahiran Geografi yang dikuasai hendaklah diaplikasikan dalam Bahagian B - Geografi Fizikal dan Manusia  dan Bahagian C –Kajian Geografi Tempatan.

Unsur-unsur patriotisme diberi penekanan dalam proses pengajaran dan pembelajaran.


TINGKATAN 4

BAHAGIAN A: KEMAHIRAN GEOGRAFI
TAJUK
KONSEP
HASIL PEMBELAJARAN
UNSUR

PATRIOTISME
CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN

DAN PEMBELAJARAN
1. Kedudukan Garisan grid

Rujukan grid
Menentukan kedudukan

dengan menggunakan

peta topografi

berasaskan Rujukan

Grid.

Aras 1
• Mengenal pasti sistem grid

kebangsaan.

• Menyatakan kedudukan dengan

menggunakan peta topografi

berasaskan:

• Rujukan Grid 4 angka

• Rujukan Grid 6 angka

Menunjuk cara menentukan kedudukan

ciri-ciri fizikal dan budaya di atas peta

topografi berdasarkan Rujukan Grid.


Aras 2

• Menjelaskan penggunaan

Rujukan Grid 4 angka dan

Rujukan Grid 6 angka.


Aras 3

• Membandingkan dan

membezakan penggunaan

Rujukan Grid 4 angka dan

Rujukan Grid 6 angka.
Menunjuk cara menentukan kedudukan

ciri-ciri fizikal dan budaya di atas peta

topografi berdasarkan Rujukan Grid.
2. Arah Utara

Bearing
Menentukan bearing

dengan menggunakan

jangka sudut.

Aras 1

• Mengenal pasti Utara Grid, Utara

Benar dan Utara Magnet.

• Mengukur bearing grid sesuatu

tempat dengan menggunakan

jangka sudut.
Menunjuk cara mengukur bearing grid.
3. Skala dan Jarak Skala

Jarak

Keluasan
Menggunakan skala

lurus, skala penyata dan

pecahan wakilan dalam

menentukan jarak dan

keluasan.

Aras 1

• Menyatakan jenis-jenis skala.

• Mengukur jarak dengan

menggunakan skala lurus, skala

penyata dan pecahan wakilan.

• Mengira keluasan kawasan

sekata dengan menggunakan

kaedah segi empat grid.
Aras 2

• Mengira keluasan kawasan tidak

sekata dengan menggunakan

kaedah segi empat grid
Menunjuk cara mengukur jarak dan

mengira keluasan dengan

menggunakan skala lurus, skala

penyata dan pecahan wakilan.
4. Ketinggian Kontur

Kecerunan
Mengenal pasti pelbagai bentuk muka

bumi utama berdasarkan garisan

kontur dan mengira kecerunan.

Aras 1

• Mengenal pasti pelbagai bentuk

muka bumi utama berdasarkan

garisan kontur.

• Menyatakan kecerunan

berdasarkan garisan kontur.

Aras 2

• Mengira kecerunan dalam nisbah

Aras 3

• Mengira kecerunan dalam nisbah

dan peratus.
Menunjuk cara mengira kecerunan.

Menghasilkan model pelbagai bentuk

muka bumi berdasarkan garisan kontur.
5. Keratan Rentas Lampauan

tegak
Melukis keratan rentas

dan mengira lampauan

tegak.

Aras 1

• Melukis keratan rentas.

• Mengira lampauan tegak

berpandukan skala tegak dan

skala mendatar yang diberi.

Aras 2

• Menjelaskan bentuk muka bumi

berdasarkan keratan rentas.

Aras 3

• Mengira lampauan tegak

berdasarkan keratan rentas yang

dilukis.
Menerangkan teknik melukis keratan

rentas.

Menjelaskan perbezaan skala tegak

dan skala mendatar.

Menghasilkan model untuk menunjukkan

keratan rentas.

Menunjuk cara mengira lampauan

tegak.
6. Pentafsiran

Peta Topografi
Pandang

darat fizikal

Pandang

darat

budaya

Organisasi

ruangan

Saling kaitan
Mengenal pasti jenisjenis

simbol dalam peta

topografi.

Aras 1

• Menjelaskan dengan contoh jenisjenis

simbol:

• simbol kawasan

• simbol titik

• simbol garisan

• simbol bergambar

• singkatan perkataan

Menjelaskan simbol-simbol yang

terdapat dalam peta topografi.

Kuiz:

Simbol-simbol dalam peta topografi.

Aras 2

• Mengkategorikan simbol-simbol

mengikut jenis.
Membaca dan mentafsir

peta topografi.

Aras 1

• Mengenal pasti pelbagai ciri fizikal

dan ciri budaya dalam peta

topografi.

* Mencintai negara

Malaysia

- bersyukur

terhadap

keunikan ciri-ciri

fizikal dan

budaya negara

Malaysia.

Perbincangan ciri-ciri fizikal:

- bentuk muka bumi

- saliran

- tumbuh-tumbuhan semula jadi

Perbincangan ciri-ciri budaya:

- jenis-jenis guna tanah

Aras 2

• Menghubungkaitkan ciri-ciri fizikal

dan ciri-ciri budaya dalam peta

topografi.

Kajian peta topografi:

- saling kaitan ciri-ciri fizikal dan

budaya.

Aras 3

• Membaca dan mentafsir peta

topografi.
* Mencintai negara

Malaysia

- bersyukur

terhadap

keunikan ciri-ciri

fizikal dan

budaya negara

Malaysia.
Menjelaskan simbol-simbol yang

terdapat dalam peta topografi.

Kuiz:

Simbol-simbol dalam peta topografi.
Perbincangan ciri-ciri fizikal:

- bentuk muka bumi

- saliran

- tumbuh-tumbuhan semula jadi

Perbincangan ciri-ciri budaya:

- jenis-jenis guna tanah

Aras 2

• Menghubungkaitkan ciri-ciri fizikal

dan ciri-ciri budaya dalam peta

topografi.

Kajian peta topografi:

- saling kaitan ciri-ciri fizikal dan

budaya.
7. Graf dan carta Min

Maksimum

Minimum

Julat
Membaca dan mentafsir

graf dan carta.

Aras 1

• Mengenal pasti pelbagai jenis graf

dan carta:

• graf bar mudah

• graf bar berganda

• graf bar majmuk

• graf garisan mudah

• graf gabungan

• carta pai mudah

• Melukis graf dan carta.

• Membaca graf dan carta yang

telah disediakan.

Aras 2

• Menyusun data dan maklumat

serta mempersembahkannya

dalam bentuk graf dan carta yang

tepat
Aras 3

• Mentafsir graf dan carta.

• Membina graf dan carta

berdasarkan maklumat yang

dikumpul.
* Berusaha

membangunkan

negara Malaysia

- berbangga

dengan

kepelbagaian

aktiviti ekonomi

negara Malaysia.
Mencari data dan maklumat

berpandukan pelbagai media seperti

akhbar, majalah dan internet.

Melukis graf dan carta menggunakan

data dan maklumat tentang:

- kegiatan ekonomi

- penduduk

- iklim

Mengkaji graf dan carta daripada

pelbagai sumber.
8. Peta Tematik Aliran

Taburan

Kepadatan

Pola
Membaca maklumat dalam peta

tematik.

Aras 1

• Mengenal pasti jenis-jenis peta

tematik.

• Membaca maklumat dalam peta

tematik:

• peta titik

• peta koroplet

• peta aliran

Aras 2

• Membina peta tematik

berdasarkan maklumat yang

dikumpul.
9. Rajah Aliran

Saling kaitan
Menyusun, mempersembahkan dan

mentafsir rajah.

Aras 1

• Memberi maklumat berpandukan

rajah yang disediakan.

Aras 2

• Mempersembahkan data dan

maklumat dalam bentuk rajah.

Aras 3

• Mentafsir rajah.
* Mencintai negara

Malaysia

- prihatin terhadap

keseimbangan

ekosistem
Melukis dan melabel rajah seperti:

- proses kejadian hujan asid

- rantaian makanan

- proses kerpasan

Mengadakan aktiviti kumpulan.
10. Foto Perubahan

Saling kaitan
Menyenarai dan

merumus

maklumat yang

terdapat dalam

foto.

Aras 1

• Menyenarai maklumat yang

terdapat dalam foto.
Aras 2

• Menyusun maklumat yang

terdapat dalam foto mengikut:

• pandang darat fizikal

• pandang darat budaya

Aras 3

• Merumus maklumat yang

terdapat dalam foto.
* Berusaha

membangunkan

negara Malaysia

- menghargai

sumbangan

kerajaan dalam

pembangunan

negara Malaysia
Mengkaji foto yang mempunyai ciri-ciri:

- pandang darat fizikal

- pandang darat budaya

Mengadakan aktiviti kumpulan.


BAHAGIAN B: GEOGRAFI FIZIKAL DAN MANUSIA
Kajian mendalam dijalankan tentang hubung kait dan interaksi antara aspek fizikal dengan aspek kemanusiaan untuk memberi
gambaran tentang bumi sebagai ruangan kediaman dan kegiatan manusia. Tumpuan kajian diberi kepada aspek-aspek interaksi ruangan dari segi pola, taburan dan perubahan yang wujud. Isu-isu yang timbul akibat interaksi tersebut juga diutamakan. Kandungan juga menekankan kajian mengenai pengurusan dan pemeliharaan alam sekitar bagi menjamin kualiti  hidup dan penggunaan sumber alam secara bertanggungjawab.

Kajian Geografi Fizikal memberi tumpuan kepada proses fizikal yang berlaku dan bentuk muka bumi yang terhasil. Saling

kaitan antara bentuk-bentuk fizikal dengan manusia juga ditegaskan supaya interaksi dan saling hubungan dapat dijelaskan.

Kajian mengenai cuaca dan iklim serta pengaruhnya terhadap kegiatan manusia, bentuk muka bumi, tumbuh-tumbuhan semula jadi dan tanih dititikberatkan.Kajian Geografi Manusia memberi tumpuan kepada interaksi antara manusia dengan manusia dan antara manusia dengan  alam sekitar. Kajian menegaskan pola dan taburan yang wujud akibat perubahan pandang darat fizikal dan budaya dalam
usaha manusia untuk meningkatkan kualiti hidup.

Geografi Fizikal dan Manusia diolah berasaskan kelapan-lapan tema. Skala kajian meliputi negara Malaysia dan negaranegara lain. Tumpuan diberi kepada aspek persamaan dan kelainan yang wujud serta ciri-ciri tersendiri dan istimewa yang terdapat di sesuatu kawasan. Kajian hendaklah berfokuskan negara Malaysia. Perbandingan melalui kajian kes dijalankan untuk memberi perspektif yang luas tentang konsep pola, taburan dan interaksi. Kajian kes dari kawasan lain di dunia digunakan.

Amalan kemahiran geografi perlu diserapkan dalam pengajaran dan pembelajaran bahagian ini. Unsur-unsur patriotisme diberi penekanan dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

TEMA 1: BENTUK MUKA BUMI DAN POTENSINYA
TAJUK
KONSEP
HASIL PEMBELAJARAN
UNSUR

PATRIOTISME
CADANGAN AKTIVITI

PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN
1.1 Sistem bumi

a. Sistem

bumi
Sistem

Atmosfera

Litosfera

Biosfera

Hidrosfera
Mengenal sistem bumi.

Aras 1

• Mengenal pasti sistem bumi.

Aras 2

• Menghuraikan sistem bumi

berpandukan pelbagai media.
Menerangkan sistem bumi dengan

menggunakan pelbagai media seperti

rajah, video dan internet.

Menghasilkan buku skrap tentang

sistem bumi.
b. Struktur

bumi
Kerak bumi

Mantel

Teras bumi
Mengenal struktur bumi.

Aras 1

• Menyenaraikan struktur bumi.

Aras 2

• Menjelaskan struktur bumi.
Menghasilkan model tentang struktur

bumi.
c.Jenis batuan

dan

kepentingan
Mengenal jenis batuan dan

kepentingannya.

Aras 1

• Mengenal pasti tiga jenis batuan:

• Batuan igneus

• Batuan enapan

• Batuan metamorfosis

• Menyenaraikan kepentingan

batuan.

Aras 2

• Menerangkan proses

pembentukan 3 jenis batuan:

• Batuan igneus

• Batuan enapan

• Batuan metamorfosis

• Menjelaskan dengan contoh

kepentingan batuan kepada

manusia.
* Mencintai negara

Malaysia

- bersyukur kerana

negara Malaysia

mempunyai

pelbagai sumber

semula jadi.
Membincangkan:

- jenis-jenis batuan

- proses pembentukan

- kepentingan batuan

Mengadakan lawatan sambil belajar

ke Jabatan Geologi.
1.2 Proses

pembentukan

bentuk muka

bumi taburan

dan kaitan

antaranya

a. Pergerakan

plat tektonik
Mampatan

Tegangan
Memahami proses pergerakan plat

tektonik.

Aras 1

• Menyenaraikan proses

pergerakan plat tektonik:

• secara pertembungan

• secara pencapahan /

pemisahan

Aras 2

• Menjelaskan proses pergerakan

plat tektonik:

• secara pertembungan

• secara pencapahan /

pemisahan
Aras 3

• Membandingkan dan membezakan

proses pergerakan plat tektonik:

a) secara pertembungan

• lipatan

• gempa bumi

b) secara pencapahan /

pemisahan

• gelinciran/sesar

• hanyutan benua
Membincangkan proses pergerakan

plat tektonik melalui siri rajah dan

pelbagai media seperti carta, cakera

padat dan internet.
b. Pembentukan

gunung berapi
Memahami proses pembentukan

gunung berapi.

Aras 1

• Menyenaraikan:

• bentuk muka bumi jalar dalam

(rejahan)

• bentuk muka bumi jalar luar

(terobosan)

Aras 2

• Menjelaskan melalui rajah:

• bentuk muka bumi jalar dalam

(rejahan)

• bentuk muka bumi jalar luar

(terobosan)
• Menghuraikan proses

pembentukan gunung berapi.
* Mencintai negara

Malaysia

- bersyukur kerana

negara Malaysia

tidak mengalami

letupan gunung

berapi dan gempa

bumi.
Membincangkan proses

pembentukan gunung berapi

berpandukan pelbagai media seperti

rajah, model dan cakera padat.

Menghasilkan buku skrap tentang

gunung berapi.
1.3 Perubahan

pandang darat

fizikal

a. Luluhawa
Luluhawa Memahami proses luluhawa dan

kesannya terhadap pandang darat.

Aras 1

• Menyenaraikan jenis-jenis

luluhawa:

• luluhawa mekanik

• luluhawa kimia

• luluhawa organik

• Menerangkan proses luluhawa.

• Menyenaraikan kesan proses

luluhawa terhadap pandang darat.
Aras 2

• Menghuraikan dengan contoh

kesan proses luluhawa terhadap

pandang darat di kawasan:

• gurun panas

• tropika lembap

Aras 3

• Membandingkan dan

membezakan jenis-jenis

luluhawa.
Membincangkan proses luluhawa

berpandu pelbagai media seperti

video, foto dan laman web yang

berkaitan.

Melengkapkan pengurusan grafik

tentang persamaan dan perbezaan

jenis-jenis luluhawa.
b. Gerakan

jisim
Gerakan jisim Memahami gerakan jisim.

Aras 1

• Menyenaraikan jenis-jenis

gerakan jisim.

• kesotan tanih

• gelangsar

• aliran lumpur

• gelongsoran tanah/tanah

runtuh
Aras 2

• Menerangkan jenis-jenis dan

proses gerakan jisim.

Aras 3

• Membandingkan dan

membezakan jenis-jenis dan

proses gerakan jisim.
* Mencintai negara

Malaysia

- prihatin terhadap

pembangunan

di kawasan

bercerun.
Membincangkan jenis-jenis dan

proses gerakan jisim berpandukan

pelbagai media seperti rajah, video

dan internet.

Melengkapkan pengurusan grafik

tentang jenis-jenis dan proses

gerakan jisim.

Menghasilkan buku skrap tentang

gerakan jisim.
c. Tindakan

air mengalir

dan

tindakan

ombak
Memahami proses tindakan air

mengalir dan tindakan ombak.

Aras 1

• Menyenaraikan proses tindakan

air mengalir dan tindakan ombak:

• hakisan

• pengangkutan

• pemendapan

Membincangkan tindakan air mengalir

dan tindakan ombak berpandukan

pelbagai media seperti video, rajah

dan internet.

Aras 2

• Menghuraikan proses tindakan air

mengalir dan tindakan ombak:

• hakisan

• pengangkutan

• pemendapan
Membincangkan tindakan air mengalir

dan tindakan ombak berpandukan

pelbagai media seperti video, rajah

dan internet.
d. Kesan

tindakan air

mengalir

dan

tindakan

ombak
Mengenali bentuk muka bumi

akibat tindakan air mengalir dan

tindakan ombak.

Aras 1

• Menyenaraikan bentuk muka bumi

proses tindakan air mengalir dan

tindakan ombak akibat:

• hakisan

• pemendapan

Aras 2

• Menjelaskan dengan contoh

bentuk muka bumi proses

tindakan air mengalir dan tindakan

ombak akibat:

• Hakisan

• pemendapan
* Mencintai negara

Malaysia

- berbangga

dengan pelbagai

bentuk muka bumi

negara Malaysia.
Menunjukkan pelbagai bentuk muka

bumi akibat tindakan air mengalir dan

tindakan ombak berpandukan

pelbagai media seperti rajah, video

dan internet.

Menghasilkan model profil sungai.

Teka silangkata.

Menghasilkan buku skrap tentang

tindakan air mengalir dan tindakan

ombak.
e. Pengaruh

kegiatan

manusia
Memahami pengaruh kegiatan

manusia terhadap gerakan jisim,

tindakan air mengalir dan tindakan

ombak serta usaha-usaha untuk

mengurangkannya.

Aras 1

• Menyenaraikan kegiatan manusia

yang mempengaruhi:

• gerakan jisim

• tindakan air mengalir

• tindakan ombak

• Menyenaraikan usaha-usaha

untuk mengurangkan pengaruh

kegiatan manusia terhadap:

• gerakan jisim

• tindakan air mengalir

• tindakan ombak

* Mencintai negara

Malaysia

- prihatin

terhadap kesan

kegiatan manusia

terhadap alam

sekitar negara

Malaysia.

Sumbang saran kegiatan manusia

yang mempengaruhi:

- gerakan jisim

- tindakan air mengalir

- tindakan ombak

Mengumpul maklumat daripada

pelbagai media seperti akhbar,

majalah dan internet.

Aras 2

• Menerangkan bagaimana

kegiatan manusia mempengaruhi:

• gerakan jisim

• tindakan air mengalir

• tindakan ombak
• Menjelaskan dengan contoh

usaha-usaha untuk

mengurangkan pengaruh

kegiatan manusia terhadap:

• gerakan jisim

• tindakan air mengalir

• tindakan ombak
* Mencintai negara

Malaysia

- prihatin

terhadap kesan

kegiatan manusia

terhadap alam

sekitar negara

Malaysia.
Sumbang saran kegiatan manusia

yang mempengaruhi:

- gerakan jisim

- tindakan air mengalir

- tindakan ombak

Mengumpul maklumat daripada

pelbagai media seperti akhbar,

majalah dan internet.
1.4 Laut dan lautan

a. Terumbu

karang
Memahami proses pembentukan

terumbu karang.

Aras 1

• Mengenal pasti pentas benua

dan jurang lautan.

• Menyenaraikan faktor-faktor yang

mempengaruhi pembentukan

terumbu karang.

• Menyatakan proses

pembentukan terumbu karang.
Aras 2

• Menghuraikan faktor-faktor yang

mempengaruhi pembentukan

terumbu karang.

• Menerangkan proses

pembentukan terumbu karang.
Membincangkan proses pembentukan

terumbu karang berpandukan

pelbagai media seperti rajah, carta,

video dan internet.

Menghasilkan model proses

pembentukan terumbu karang.
b. Kepentingan

dan potensi

laut dan

lautan
Pemeliharaan

Pemuliharaan
Memahami kepentingan dan

potensi laut dan lautan.

Aras 1

• Menyenaraikan kepentingan dan

potensi laut dan lautan.

Aras 2

• Menerangkan dengan contoh

kepentingan dan potensi laut

dan lautan.
Aras 3

• Merumus tentang kepentingan

dan potensi laut dan lautan.
* Berusaha

membangunkan

negara Malaysia

- menghargai

potensi lautan

terhadap

pembangunan

negara Malaysia.
Mengumpul maklumat tentang Taman

Laut negara Malaysia daripada

pelbagai media seperti akhbar,

majalah, risalah, foto dan internet.

Membuat kesimpulan tentang

kepentingan dan potensi laut negara

Malaysia secara grafik seperti peta

minda.
Membuat ramalan kepentingan dan

potensi laut dan lautan pada masa

depan.
c. Kesan

kegiatan

manusia

terhadap

laut dan

lautan
Memahami kesan-kesan kegiatan

manusia dan langkah-langkah

mengurangkannya

Aras 1

• Mengenal pasti kesan-kesan

kegiatan manusia terhadap laut

dan lautan.

• Menyenaraikan cara-cara

manusia memelihara dan

memulihara potensi lautan.
Aras 2

• Menjelaskan kesan-kesan

kegiatan manusia terhadap laut

dan lautan.

• Menghuraikan dengan contoh

langkah-langkah pemeliharaan

dan pemuliharaan laut dan

lautan.

Aras 3

• Mencadangkan langkah-langkah

mengurangkan masalah

pencemaran laut dan lautan.
Menghasilkan buku skrap tentang

kesan-kesan kegiatan manusia

terhadap laut dan lautan.

Membincangkan kesan-kesan

kegiatan manusia terhadap laut dan

lautan berpandukan pelbagai media

seperti video, cakera padat dan

internet.

TEMA 2: CUACA DAN IKLIM SERTA PENGARUHNYA
TAJUK
KONSEP
HASIL PEMBELAJARAN
UNSUR

PATRIOTISME
CADANGAN AKTIVITI

PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN
2.1 Sistem suria

a. Pergerakan

bumi dan

kesankesannya
Paksi bumi

Putaran bumi

Peredaran bumi
Memahami pergerakan bumi

dalam sistem suria dan kesankesannya.

Aras 1

• Mengenal pasti sistem suria.

• Menerangkan pergerakan bumi

dalam sistem suria:

• putaran

• peredaran

• Menyatakan kesan-kesan

pergerakan bumi dalam sistem

suria:

• kejadian siang dan malam

• kejadian empat musim

• kejadian pasang surut

• kejadian gerhana
Aras 2

• Menjelaskan dengan rajah

peredaran bumi dan kesankesannya.
Membincangkan sistem suria dengan

menggunakan pelbagai media seperti

rajah, model, cakera padat dan laman

web yang berkaitan.

Simulasi tentang pergerakan bumi

dalam sistem suria.

Melengkapkan pengurusan grafik

tentang kesan-kesan pergerakan

dalam sistem suria.

Menghasilkan model pergerakan

bumi.
b. Zon waktu Zon waktu

Meridian

Pangkal

Garisan Tarikh

Antarabangsa
Mengira waktu tempatan dan

menentukan tarikh.

Aras 1

• Mengenal pasti zon waktu,

Meridian Pangkal (0°) dan

Garisan Tarikh Antarabangsa

(180°T/B).

• Mengira waktu dan menentukan

tarikh.

Aras 2

• Menjelaskan kedudukan

longitud sesuatu tempat

berdasarkan waktu.
Menunjuk cara pengiraan waktu

tempatan.
2.2 Unsur-unsur

cuaca dan iklim
Pemeluwapan

Kerpasan
Memahami unsur-unsur cuaca

dan iklim serta fenomenanya.

Aras 1

• Menyenaraikan unsur-unsur

cuaca dan iklim:

• suhu

• hujan

• angin

• Menyatakan fenomena cuaca

dan iklim.

Aras 2

• Menerangkan dengan contoh

fenomena cuaca dan iklim.
Projek Kelas:

Membuat pencerapan dan merekod

suhu, hujan dan angin.

Membincangkan fenomena cuaca

dan iklim berpandukan pelbagai

media seperti video, rajah dan

internet.

- kemarau

- banjir

- taufan
2.3 Pengaruh

cuaca dan iklim

terhadap

kegiatan

manusia dan

sebaliknya
Kesan rumah

hijau

Pulau haba
Memahami pengaruh cuaca dan

iklim terhadap kegiatan manusia

dan sebaliknya.

Aras 1

• Menyatakan pengaruh iklim

terhadap kegiatan manusia.

• Menyatakan ciri-ciri iklim

Khatulistiwa dan iklim

Mediterranean.

• Menyenaraikan jenis-jenis

tanaman di kawasan beriklim

Khatulistiwa dan Mediterranean.

• Menyenaraikan pengaruh

kegiatan manusia terhadap

cuaca dan iklim.
Aras 2

• Menghuraikan pengaruh iklim

terhadap kegiatan manusia.

• Menghuraikan bagaimana

kegiatan manusia mempengaruhi

cuaca dan iklim.

• Menghuraikan pengaruh cuaca

dan iklim terhadap kegiatan

manusia di kawasan beriklim

Khatulistiwa dan Mediterranean.

Aras 3

• Merumus tentang pengaruh

kegiatan manusia terhadap

cuaca dan iklim.
Kajian kes:

Mengkaji pengaruh iklim terhadap

kegiatan pertanian di kawasan iklim

Mediterranean.

Mencari maklumat daripada pelbagai

media seperti akhbar, majalah,

cakera padat dan internet.

Menghasilkan buku skrap tentang

pengaruh cuaca dan iklim terhadap

kegiatan manusia dan sebaliknya.

Membuat ramalan tentang pengaruh

kegiatan manusia terhadap cuaca

dan iklim.

TEMA 3: TUMBUH-TUMBUHAN SEMULA JADI DAN HIDUPAN LIAR
TAJUK
KONSEP
HASIL PEMBELAJARAN
UNSUR

PATRIOTISME
CADANGAN AKTIVITI

PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN
3.1 Jenis dan

taburan

tumbuhtumbuhan

semula jadi dan

hidupan liar
Kepelbagaian Mengenal ciri-ciri tumbuhtumbuhan

semula jadi dan jenisjenis

hidupan liar.

Aras 1

• Mengenal pasti jenis dan

taburan tumbuh-tumbuhan

semula jadi utama di dunia.

• Hutan Hujan Tropika

• Hutan Monsun Tropika

• Padang Rumput Sederhana

(Steppe)

• Hutan Konifer

• Memadankan ciri-ciri tumbuhtumbuhan

semula jadi utama di

dunia:

• Hutan Hujan Tropika

• Hutan Monsun Tropika

• Padang Rumput Sederhana

(Steppe)

• Hutan Konifer
• Menyenaraikan jenis-jenis

hidupan liar di dunia:

• Hutan Hujan Tropika

• Hutan Monsun Tropika

• Padang Rumput Sederhana

(Steppe)

• Hutan Konifer

Aras 2

• Menghubungkaitkan ciri-ciri

tumbuh-tumbuhan semula jadi

dengan taburan kawasan yang

terdapat pada peta dunia:

• Hutan Hujan Tropika

• Hutan Monsun Tropika

• Padang Rumput Sederhana

(Steppe)

• Hutan Konifer
Aras 3

• Membandingkan dan

membezakan ciri-ciri tumbuhtumbuhan

semula jadi di dunia:

• Hutan Hujan Tropika

• Hutan Monsun Tropika

• Padang Rumput Sederhana

(Steppe)

• Hutan Konifer
Membincangkan ciri-ciri tumbuhtumbuhan

semula jadi dan jenis-jenis

hidupan liar secara bersepadu

berpandukan pelbagai media seperti

video, risalah, cakera padat dan

internet.

Mencipta dan mendeklamasikan sajak

tentang tumbuh-tumbuhan semula

jadi dan jenis-jenis hidupan liar.

Menghasilkan buku skrap tentang

tumbuh-tumbuhan semula jadi dan

jenis-jenis hidupan liar.

Mengadakan kuiz tentang tumbuhtumbuhan

semula jadi dan jenis-jenis

hidupan liar.
Melengkapkan pengurusan grafik

tentang ciri-ciri tumbuh-tumbuhan

semula jadi di dunia.
3.2 Kepentingan

tumbuhtumbuhan

semula jadi
Ekosistem

Biotik

Abiotik

Primer

Sekunder

Rantaian

makanan

Pengeluar

Pengguna

primer

Pengguna

sekunder

Pengguna

tertier

Siratan

makanan

Pengurai
Memahami ekosistem Hutan Hujan

Tropika:

• Hutan Tanah Pamah/Hutan

Dipterokap

• Hutan Paya Bakau

Aras 1

• Mentakrifkan konsep ekosistem

hutan.

• Menyatakan ekosistem Hutan

Hujan Tropika:

• Hutan Tanah Pamah/Hutan

Dipterokap

• Hutan Paya Bakau
Aras 2

• Menerangkan ekosistem Hutan

Hujan Tropika:

• Hutan Tanah Pamah/Hutan

Dipterokap

• Hutan Paya Bakau

• Menerangkan kepentingan

ekosistem Hutan Hujan Tropika:

• Hutan Tanah Pamah/Hutan

Dipterokap

• Hutan Paya Bakau

Aras 3

• Membandingkan dan

membezakan ekosistem Hutan

Hujan Tropika:

• Hutan Tanah Pamah/Hutan

Dipterokap

• Hutan Paya Bakau
* Mencintai negara

Malaysia

- menghargai

kepelbagaian

tumbuh-tumbuhan

dan hidupan liar

negara Malaysia.
Membincangkan kepentingan tumbuhtumbuhan

semula jadi dalam konteks

ekosistem.

Menerangkan ekosistem berpandukan

rajah rantaian makanan dengan

menggunakan pelbagai media seperti

cakera padat dan internet.

Mengadakan lawatan sambil belajar.

Menghasilkan penanda buku.
Melengkapkan pengurusan grafik

tentang ekosistem Hutan Hujan

Tropika.
3.3 Kesan

kegiatan

manusia

terhadap

tumbuhtumbuhan

semula jadi

dan hidupan

liar
Memahami kesan-kesan kegiatan

manusia terhadap keseimbangan

ekosistem hutan.

Aras 1

• Menyenaraikan kegiatan

manusia yang mendatangkan

kesan ke atas keseimbangan

ekosistem hutan.
• Menyatakan kesan-kesan

kegiatan manusia terhadap

keseimbangan ekosistem hutan

akibat:

• pembalakan

• pertanian

• pengangkutan

• pembinaan empangan

• perlombongan

Aras 2

• Menjelaskan dengan contoh

kesan-kesan kegiatan manusia

terhadap keseimbangan

ekosistem hutan akibat:

• pembalakan

• pertanian

• pengangkutan

• pembinaan empangan

• perlombongan

Aras 3

• Merumuskan kesan-kesan

kegiatan manusia terhadap

keseimbangan ekosistem hutan

pada masa depan.
* Mencintai negara

Malaysia

- prihatin terhadap

keseimbangan

ekosistem hutan

negara Malaysia.
Mencari maklumat kesan-kesan

kegiatan manusia terhadap

keseimbangan ekosistem hutan

daripada pelbagai media seperti

akhbar, majalah dan internet.

Mengadakan syarahan tentang

kesan-kesan kegiatan manusia

terhadap keseimbangan ekosistem

hutan
Mengadakan pertandingan menulis

esei tentang kesan-kesan kegiatan

manusia terhadap keseimbangan

ekosistem hutan.

Meramalkan kesan-kesan kegiatan

manusia terhadap keseimbangan

ekosistem hutan.
3.4 Pemeliharaan

dan

pemuliharaan

tumbuhtumbuhan

semula jadi dan

hidupan liar
Pemeliharaan

Pemuliharaan
Memahami usaha-usaha pemeliharaan

dan pemuliharaan tumbuh-tumbuhan

semula jadi dan hidupan liar.

Aras 1

• Mentakrifkan konsep

pemeliharaan dan pemuliharaan.

• Menyatakan usaha-usaha

pemeliharaan dan pemuliharaan

tumbuh-tumbuhan semula jadi

dan hidupan liar.

Aras 2

• Menjelaskan dengan contoh

usaha-usaha pemeliharaan dan

pemuliharaan tumbuh-tumbuhan

semula jadi dan hidupan liar.

Aras 3

• Mencadangkan cara mengatasi

masalah kepupusan tumbuhtumbuhan

semula jadi dan

hidupan liar.
* Berusaha

mempertahankan

negara Malaysia

- menghargai

peranan kerajaan

dalam usaha

pemeliharaan dan

pemuliharaan

tumbuh-tumbuhan

semula jadi dan

hidupan liar.
Mencari maklumat daripada pelbagai

media seperti akhbar, majalah dan

internet.

Menghasilkan buku skrap tentang

usaha-usaha pemeliharaan dan

pemuliharaan tumbuh-tumbuhan

semula jadi dan hidupan liar.

Mengadakan pidato spontan tentang

usaha-usaha pemeliharaan dan

pemuliharaan tumbuh-tumbuhan

semula jadi dan hidupan liar.

Mengadakan pertandingan melukis

poster.


BAHAGIAN C: KAJIAN GEOGRAFI TEMPATAN
Bahagian ini memberi penekanan kepada kerja amali untuk menghubungkaitkan aspek-aspek geografi dalam organisasi ruangan di sesuatu kawasan tertentu. Ini merupakan lanjutan daripada Kajian Geografi Tempatan (KGT) yang dijalankan oleh murid di peringkat SMR.

Di peringkat SMA, KGT memberi tumpuan kepada kemahiran geografi, mengenal pasti masalah dan isu semasa serta penyelesaian masalah.

Kajian ini berasaskan mana-mana tema atau gabungan tema atau isu semasa yang sesuai dengan keadaan setempat murid.

Arahan Am

• Semua murid Tingkatan 4 wajib  menjalankan KGT dan disempurnakan dalam tahun yang sama.

• Tempoh pelaksanaan kajian adalah dari bulan Ogos hingga Oktober.

• Murid yang hanya mengambil mata pelajaran Geografi di Tingkatan 5 wajib  melaksanakan KGT dan menyelesaikannya sebelum bulan April pada tahun berkenaan.

• Kerja lapangan boleh dijalankan secara individu atau berkumpulan tetapi laporan  KGT hendaklah dibuat secara individu.

• Fokus kajian berlandaskan mana-mana tema atau gabungan tema yang sesuai  dengan keadaan setempat murid.

• Jarak kawasan kajian tidak melebihi 30 kilometer dari tempat tinggal atau sekolah murid.

• Jika kajian melibatkan temu bual, saiz sampel sekurang-kurangnya 50 respond en.

• Cadangan-cadangan yang dikemukakan untuk mengurangkan masalah dan menyelesaikan isu mesti munasabah dan boleh dilaksanakan di kawasan kajian.

• Kerja lapangan tidak menggunakan waktu pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah.

• Laporan KGT mesti dinilai dan diambil kira dalam pemarkahan keseluruhan Geografi SPM.

• Penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi dalam mencari maklumat dan penulisan laporan digalakkan.

• Panjang laporan Hasil Kajian tidak kurang daripada 500 patah perkataan.

• Laporan KGT hendaklah disediakan dalam kertas bersaiz A4.

• Laporan yang disediakan perlu menyentuh semua kriteria yang ditetapkan dalam format penulisan laporan.

Format Penulisan Laporan

1. Tajuk Kajian

2. Senarai Kandungan

3. Penghargaan

4. Pendahuluan

5. Objektif Kajian

6. Kawasan Kajian

7. Kaedah Kajian

8. Hasil Kajian

9. Rumusan

10. Rujukan

11. Lampiran

CADANGAN TAJUK-TAJUK KAJIAN GEOGRAFI TEMPATAN
TAJUK
OBJEKTIF KAJIAN
UNSUR PATRIOTISME
PANDUAN MENJALANKAN KAJIAN

GEOGRAFI TEMPATAN
1. Perubahan bentuk muka

bumi akibat kegiatan

manusia di kawasan

kajian.
• Mengenal pasti bentuk-bentuk muka

bumi yang telah berubah di kawasan

kajian.

• Menjelaskan bagaimana perubahan

tersebut dipengaruhi oleh kegiatan

manusia.

• Menghuraikan kesan-kesan

perubahan bentuk muka bumi

tersebut terhadap alam sekitar

kawasan kajian.

• Mencadangkan langkah-langkah

mengurangkan masalah/isu yang

timbul akibat kesan-kesan tersebut.

• Merumus tentang perubahan bentuk

muka bumi akibat kegiatan manusia

di kawasan kajian.
* Mencintai negara

Malaysia

- prihatin terhadap

perubahan bentuk

muka bumi dan

kesan terhadap

alam sekitar akibat

kegiatan manusia

di kawasan kajian
Menentukan lokasi kawasan kajian

dengan menggunakan peta lakar.

Menerangkan aspek kajian.

Menunjuk cara memproses maklumat

dan data.

Membincangkan perubahan bentuk

muka bumi akibat kegiatan manusia di

kawasan kajian.

Nota:

Selain daripada tajuk yang diberikan,

guru boleh memilih tajuk-tajuk yang

berkaitan dengan isu-isu geografi

semasa.
2. Pengaruh bentuk muka

bumi terhadap kegiatan

manusia di kawasan

kajian
• Mengenal pasti kegiatan manusia

yang utama dijalankan di kawasan

kajian.

• Menjelaskan bagaimana bentuk

muka bumi mempengaruhi kegiatan

manusia di kawasan kajian.

• Menerangkan bagaimana manusia

menyesuaikan diri dengan bentuk

muka bumi di kawasan kajian.

• Merumus tentang pengaruh bentuk

muka bumi terhadap kegiatan

manusia di kawasan kajian.
* Mencintai negara

Malaysia

- prihatin terhadap

pelbagai bentuk

muka bumi kerana

potensi dan

keindahannya.
Menentukan lokasi kawasan kajian

dengan menggunakan peta lakar.

Menerangkan aspek kajian.

Menunjuk cara memproses maklumat

dan data.

Membincangkan pengaruh bentuk muka

bumi terhadap kegiatan manusia di

kawasan kajian.

Nota:

Selain daripada tajuk yang diberi, guru

boleh memilih tajuk-tajuk yang berkaitan

dengan isu-isu geografi semasa.
3. Cuaca, iklim dan kegiatan

manusia
• Mengenal pasti sejenis kegiatan

ekonomi yang dipengaruhi oleh

cuaca dan iklim.

• Menjelaskan pengaruh cuaca dan

iklim terhadap kegiatan tersebut.

• Menerangka masalah/isu yang

berkaitan.

• Mencadangkan langkah-langkah

penyesuaian untuk menghadapi

masalah/isu tersebut.

• Merumus tentang pengaruh cuaca

dan iklim terhadap kegiatan manusia

di kawasan kajian.
* Mencintai negara

Malaysia

- bersyukur kerana

negara Malaysia

dianugerahkan cuaca

dan iklim yang

menggalakkan

kegiatan ekonomi di

kawasan kajian.
Menentukan lokasi kawasan kajian

dengan menggunakan peta lakar.

Menerangkan aspek kajian.

Menunjuk cara memproses maklumat

dan data.

Membincangkan pengaruh cuaca dan

iklim terhadap kegiatan manusia di

kawasan kajian.


Nota:

Selain daripada tajuk yang diberikan,

guru boleh memilih tajuk-tajuk yang

berkaitan dengan isu-isu geografi

semasa.
4. Kesan kegiatan manusia

terhadap tumbuhtumbuhan

semula jadi

dan hidupan liar di

kawasan kajian.
• Mengenal pasti kawasan-kawasan

tumbuh-tumbuhan semula jadi yang

telah diterokai oleh manusia.

• Menjelaskan kesan-kesan

penerokaan tumbuh-tumbuhan

semula jadi terhadap alam sekitar

fizikal di kawasan kajian.

• Menerangkan masalah/isu yang

berkaitan di kawasan kajian.

• Mencadangkan langkah-langkah

untuk mengurangkan masalah/isu

tersebut.

• Merumus tentang kesan kegiatan

manusia terhadap tumbuhtumbuhan

semula jadi dan hidupan

liar di kawasan kajian.
* Mencintai negara

Malaysia

- bersyukur kerana

dianugerahkan

kepelbagaian

tumbuh-tumbuhan

semula jadi dan

hidupan liar

di kawasan kajian.

- dapat menguruskan

alam sekitar dengan

baik.
Menentukan lokasi kawasan kajian

dengan menggunakan peta lakar.

Menerangkan aspek kajian.

Menunjuk cara memproses maklumat

dan data.

Membincangkan kesan kegiatan

manusia terhadap tumbuh-tumbuhan

semula jadi dan hidupan liar.

Nota:

Selain daripada tajuk yang diberikan,

guru boleh memilih tajuk-tajuk yang

berkaitan dengan isu-isu geografi

semasa.
5. Migrasi masuk • Mengenal pasti tempat asal

penduduk dan jenis-jenis migrasi di

kawasan kajian.

• Menjelaskan kegiatan migran di

kawasan kajian.

• Menerangkan kesan kegiatan migran

terhadap kawasan kajian.

• Mencadangkan langkah-langkah

mengurangkan masalah/isu yang

timbul akibat kesan-kesan tersebut.

• Merumus tentang pengaruh

migrasi masuk di kawasan kajian.
* Bersatu dalam

kepelbagaian

- berbangga dengan

perpaduan

penduduk

di kawasan kajian.
Menentukan lokasi kawasan kajian

dengan menggunakan peta lakar.

Menerangkan aspek kajian.

Menunjuk cara memproses maklumat

dan data.

Membincangkan pengaruh migrasi

masuk di kawasan kajian.

Nota:

Selain daripada tajuk yang diberikan,

guru boleh memilih tajuk-tajuk yang

berkaitan dengan isu-isu geografi

semasa.
6. Migrasi keluar • Mengenal pasti jenis-jenis migrasi

keluar.

• Menjelaskan faktor-faktor yang

menyebabkan migrasi keluar.

• Membincangkan kesan-kesan

migrasi keluar terhadap kawasan

kajian.

• Mencadangkan langkah-langkah

mengurangkan masalah/isu yang

timbul akibat kesan-kesan tersebut.

• Merumus tentang pengaruh migrasi

keluar di kawasan kajian.
* Bersatu dalam

kepelbagaian

- berbangga kerana

kesanggupan

penduduk di

kawasan kajian

keluar untuk

mencari kehidupan

di tempat yang lain.
Menentukan lokasi kawasan kajian

dengan menggunakan peta lakar.

Menerangkan aspek kajian.

Menunjuk cara memproses maklumat

dan data.

Membincangkan pengaruh migrasi

keluar di kawasan kajian.

Nota:

Selain daripada tajuk yang diberikan,

guru boleh memilih tajuk-tajuk yang

berkaitan dengan isu-isu geografi

semasa.
7. Pengaruh pembandaran

terhadap alam sekitar
• Mengenal pasti tentang

pembangunan bandar di kawasan

kajian.

• Menjelaskan faktor-faktor yang

mempengaruhi proses pembandaran

di kawasan kajian.

• Membincangkan kesan-kesan

pembandaran terhadap alam sekitar.

• Mencadangkan langkah-langkah

mengurangkan masalah/isu yang

timbul akibat kesan-kesan tersebut.

• Merumus tentang pengaruh

pembandaran terhadap alam sekitar.
* Berusaha

membangunkan negara

Malaysia

- berbangga dan

bersyukur terhadap

tahap kemajuan

pembandaran di

kawasan kajian.

* Mencintai negara

Malaysia

- bertanggungjawab

memelihara

kesejahteraan

bandar

di kawasan kajian.
Menentukan lokasi kawasan kajian

dengan menggunakan peta lakar.

Menerangkan aspek kajian.

Menunjuk cara memproses maklumat

dan data.

Membincangkan pengaruh

pembandaran terhadap alam sekitar.

Nota:

Selain daripada tajuk yang diberikan,

guru boleh memilih tajuk-tajuk yang

berkaitan dengan isu-isu geografi

semasa.
8. Pengaruh alam sekitar

terhadap pola

petempatan
• Mengenal pasti pola petempatan di

kawasan kajian.

• Mengkaji bagaimana pola

petempatan dipengaruhi oleh alam

sekitar di kawasan kajian.

• Mengkaji kesan-kesan pola

petempatan di kawasan kajian.

• Mencadangkan langkah-langkah

mengurangkan masalah/isu yang

timbul akibat kesan-kesan tersebut.

• Merumus tentang pengaruh alam

sekitar terhadap pola petempatan

di kawasan kajian.
* Berusaha

membangunkan negara

Malaysia

- menghargai peranan

kerajaan dalam

mempengaruhi

petempatan negara

Malaysia.
Menentukan lokasi kawasan kajian

dengan menggunakan peta lakar.

Menerangkan aspek kajian.

Menunjuk cara memproses maklumat

dan data.

Membincangkan pengaruh alam sekitar

terhadap pola petempatan di kawasan

kajian.

Nota:

Selain daripada tajuk yang diberikan,

guru boleh memilih tajuk-tajuk yang

berkaitan dengan isu-isu geografi

semasa.
9. Pengaruh sistem

pengangkutan terhadap

alam sekitar
• Mengenal pasti jaringan

pengangkutan di kawasan kajian.

• Mengkaji kesan-kesan pembinaan

jaringan pengangkutan terhadap

alam sekitar.

• Mencadangkan langkah-langkah

mengurangkan masalah/isu tersebut.
* Berusaha

membangunkan negara

Malaysia

- berbangga dengan

tahap kemajuan

sistem pengangkutan

dan perhubungan di

kawasan kajian.

* Mempertahankan

negara Malaysia

- bertanggungjawab

menjaga kemudahan

yang ada di kawasan

kajian.
Menentukan lokasi kawasan kajian

dengan menggunakan peta lakar.

Menerangkan aspek kajian.

Menunjuk cara memproses maklumat

dan data.

Membincangkan pengaruh jaringan

pengangkutan terhadap alam

sekitar.

Nota:

Selain daripada tajuk yang diberikan,

guru boleh memilih tajuk-tajuk yang

berkaitan dengan isu-isu geografi

semasa.
10. Pengaruh penerokaan

sumber terhadap

pembangunan di

kawasan kajian
• Mengenal pasti jenis-jenis sumber

yang diterokai di kawasan kajian.

• Mengkaji pengaruh penerokaan

sumber terhadap pembangunan di

kawasan kajian.

• Mengkaji kesan-kesan

pembangunan terhadap alam sekitar

di kawasan kajian.

• Mengkaji masalah-masalah/isu

akibat pembangunan di kawasan

kajian.

• Mencadangkan langkah-langkah

mengurangkan masalah/isu tersebut.
* Mencintai negara

Malaysia

- bersyukur terhadap

kepelbagaian

sumber

di kawasan kajian.

* Mempertahankan

negara Malaysia

- prihatin terhadap

penggunaan

sumber

di kawasan kajian.
Menentukan lokasi kawasan kajian

dengan menggunakan peta lakar.

Menerangkan aspek kajian.

Menunjuk cara memproses maklumat

dan data.

Membincangkan pengaruh penerokaan

sumber terhadap pembangunan

di kawasan kajian.

Nota:

Selain daripada tajuk yang diberikan,

guru boleh memilih tajuk-tajuk yang

berkaitan dengan isu-isu geografi

semasa.
11. Alam sekitar dan

kegiatan ekonomi
• Mengenal pasti kegiatan ekonomi

utama di kawasan kajian.

• Mengkaji pengaruh alam sekitar

terhadap kegiatan ekonomi tersebut.

• Mengkaji masalah-masalah/isu

akibat kegiatan ekonomi di kawasan

kajian.

• Mencadangkan langkah-langkah

mengurangkan masalah/isu tersebut.
* Berusaha

membangunkan negara

Malaysia

- berbangga dengan

tahap kemajuan

ekonomi di

kawasan kajian.

- menghargai usahausaha

kerajaan

dalam

membangunkan

ekonomi di kawasan

kajian.
Menentukan lokasi kawasan kajian

dengan menggunakan peta lakar.

Menerangkan aspek kajian.

Menunjuk cara memproses maklumat

dan data.

Membincangkan pengaruh alam sekitar

terhadap kegiatan ekonomi utama

di kawasan kajian.

Nota:

Selain daripada tajuk yang diberikan,

guru boleh memilih tajuk-tajuk yang

berkaitan dengan isu-isu geografi

semasa.


Waktu Piawai Dunia