Mentor Geografi

GC-Geografi Sekolah Dato' Penggawa Barat Pontian

TINGKATAN 5

TEMA 4: DINAMIK PENDUDUK

TAJUK
KONSEP
HASIL PEMBELAJARAN
UNSUR

PATRIOTISME
CADANGAN AKTIVITI

PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN
4.1 Taburan

penduduk
Taburan

sekata

Taburan tidak

sekata
Memahami taburan penduduk dan

faktor-faktor yang

mempengaruhinya.

Aras 1

• Mengenal pasti taburan

penduduk:

• Malaysia

• Dunia

• Menyatakan faktor-faktor yang

mempengaruhi taburan

penduduk.

Aras 2

• Menjelaskan dengan contoh

faktor-faktor yang mempengaruhi

taburan penduduk.

Aras 3

• Merumus faktor-faktor yang

mempengaruhi taburan

penduduk di Lembangan St.

Law rence, Kanada.
* Mencintai negara

Malaysia

- bersyukur kerana

negara Malaysia

mempunyai

banyak kaw asan

yang sesuai untuk

didiami.
Membincangkan taburan penduduk

berpandukan pelbagai media seperti

peta, bahan bercetak dan internet.

Menghasilkan peta minda tentang

faktor-faktor yang mempengaruhi

taburan penduduk negara Malaysia.

Melengkapkan pengurusan grafik

tentang faktor-faktor yang

mempengaruhi taburan penduduk di

Lembangan St. Law rence, Kanada.
4.2 Perubahan

penduduk dan

implikasinya.

a. Pertumbuhan

penduduk
Kadar

kelahiran

Kadar

kematian

Migrasi
Memahami pertumbuhan

penduduk negara Malaysia dan

faktor-faktor yang

mempengaruhinya.

Aras 1

• Mentakrifkan pertumbuhan

penduduk.

• Menyatakan faktor-faktor yang

mempengaruhi:

• kadar kelahiran

• kadar kematian

• migrasi

Aras 2

• Mengira kadar pertumbuhan

penduduk.

• Menjelaskan dengan contoh

faktor-faktor yang

mempengaruhi:

• kadar kelahiran

• kadar kematian

• migrasi
* Mencintai negara

Malaysia

- berbangga kerana

negara Malaysia

menjadi tumpuan

orang asing.
Menunjuk cara mengira pertumbuhan

penduduk.

Membincangkan faktor-faktor yang

mempengaruhi pertumbuhan

penduduk dengan berpandukan

pelbagai media seperti peta, bahan

bercetak dan internet.

Simulasi tentang pertumbuhan

penduduk negara Malaysia.

Menghasilkan peta minda faktor-faktor

yang mempengaruhi pertumbuhan

penduduk.
b. Migrasi Memahami jenis, faktor dan kesan

migrasi.

Aras 1

• Menyenaraikan jenis-jenis

migrasi dalaman dan

antarabangsa

• Menyatakan faktor-faktor yang

mempengaruhi jenis-jenis

migrasi.

• Mengenal pasti kesan migrasi

terhadap sesebuah negara.

Aras 2

• Menjelaskan dengan contoh

faktor-faktor yang mempengaruhi

jenis-jenis migrasi.

• Menghuraikan kesan migrasi

terhadap sesebuah negara.
Membincangkan jenis, faktor dan

kesan migrasi dengan berpandukan

pelbagai media seperti bahan

bercetak dan internet.

Membincangkan isu-isu semasa yang

berkaitan dengan migrasi.

Mengadakan pertandingan menulis

esei.

Melengkapkan pengurusan grafik

tentang faktor-faktor yang

mempengaruhi jenis-jenis migrasi

negara Malaysia.

Mengumpul maklumat tentang kesan

migrasi daripada pelbagai media

seperti bahan bercetak dan internet.
c. Piramid

penduduk
Komposisi

penduduk

Struktur

penduduk
Memahami bentuk piramid dan

kesannya terhadap struktur dan

komposisi penduduk.

Aras 1

• Mengenal pasti bentuk-bentuk

piramid penduduk:

• piramid progresif

• piramid peralihan

• piramid stabil

• piramid terganggu

• Menyatakan ciri-ciri piramid

penduduk dan kaitannya dengan

kadar kelahiran dan kadar

kematian.

Aras 2

• Menjelaskan kesan struktur dan

komposisi penduduk terhadap

pembangunan negara.

Aras 3

• Merumuskan tentang kesan

struktur dan komposisi penduduk

terhadap pembangunan negara

pada masa depan.
Membincangkan bentuk-bentuk

piramid penduduk berdasarkan rajah.

Membincangkan kaitan antara ciri-ciri

piramid penduduk dengan kadar

kelahiran dan kadar kematian.

Sumbang saran kesan-kesan struktur

dan komposisi penduduk terhadap

pembangunan negara.

Meramalkan kesan struktur dan

komposisi penduduk terhadap

pembangunan negara pada masa

depan.
d. Implikasi

perubahan

penduduk
Kurang

penduduk

Penduduk

berlebihan

Penduduk

optimum
Memahami keadaan

kependudukan dan kesannya

serta langkah-langkah mengatasi

masalah kependudukan.

Aras 1

• Mentakrifkan keadaan

kependudukan:

• kurang penduduk

• penduduk berlebihan

• penduduk optimum

• Menyenaraikan kesan-kesan:

• kurang penduduk

• penduduk berlebihan

• Menyatakan langkah-langkah

mengatasi masalah

kependudukan.
Aras 2

• Menerangkan kesan-kesan:

• kurang penduduk

• penduduk berlebihan

• Menjelaskan dengan contoh

langkah-langkah mengatasi

masalah kependudukan.

Aras 3

• Mencadangkan langkah-langkah

untuk mengatasi masalah

kependudukan pada masa

depan.
* Mencintai negara

Malaysia

- bersyukur kerana

negara Malaysia

dapat menampung

penduduknya.
Membincangkan ciri-ciri

kependudukan berpandukan pelbagai

media seperti bahan bercetak, cakera

padat dan internet.

Menghasilkan peta minda tentang ciriciri

kependudukan.

Membincangkan faktor-faktor yang

mempengaruhi keadaan

kependudukan.

Menghasilkan buku skrap tentang

keadaan kependudukan di negara

lain.

Sumbang saran tentang langkahlangkah

untuk mengatasi masalah

kependudukan pada masa depan.


TEMA 5: PETEMPATAN DAN PERKEMBANGANNYA

TAJUK
KONSEP
HASIL PEMBELAJARAN
UNSUR

PATRIOTISME
CADANGAN AKTIVITI

PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN
5.1 Fungsi

petempatan
Saling

bergantung

Pembandaran
Memahami fungsi petempatan,

faktor-faktor yang mempengaruhi

perletakannya dan saling

bergantung antara petempatan

luar bandar dan bandar.

Aras 1

• Menyatakan fungsi-fungsi

petempatan luar bandar dan

petempatan bandar daripada

aspek:

• ekonomi

• sosial

• politik (governan)

• Menyenaraikan faktor-faktor

yang mempengaruhi perletakan

dan taburan petempatan luar

bandar dan bandar.

• Menerangkan saling bergantung

antara:

• bandar dengan luar bandar

• bandar dengan bandar
Aras 2

• Menghuraikan fungsi-fungsi:

• petempatan luar bandar

• petempatan bandar

• Menerangkan dengan contoh

faktor-faktor yang

mempengaruhi perletakan dan

taburan petempatan luar bandar

dan bandar.

• Menjelaskan dengan contoh

saling bergantung antara:

• bandar dengan luar bandar

• bandar dengan bandar

• Menghuraikan dengan contoh

perkembangan dan perubahan

petempatan luar bandar kepada

petempatan bandar.

Aras 3

• Membandingkan dan

membezakan fungsi-fungsi

petempatan luar bandar dan

petempatan bandar.
* Berusaha

membangunkan

negara Malaysia.

- menghargai

usaha-usaha

kerajaan untuk

membangun dan

memajukan

petempatan.
Membincangkan fungsi-fungsi

petempatan, faktor-faktor yang

mempengaruhi perletakan dan saling

bergantung antara petempatan luar

bandar dan bandar.

Mengumpulkan maklumat tentang

fungsi-fungsi petempatan dan faktorfaktor

yang mempengaruhi

perletakkannya.
5.2 Pembandaran Hierarki

bandar
Memahami proses pembandaran,

faktor-faktor yang

mempengaruhinya, kesan dan

langkah untuk mengurangkan

masalah pembandaran.

Aras 1

• Mentakrifkan proses

pembandaran.

• Menyatakan faktor-faktor yang

mempengaruhi pembandaran:

• ekonomi

• sosial

• politik (governan)

• Menyatakan kesan

pembandaran

• Menyenaraikan langkah-langkah

untuk mengurangkan masalah

pembandaran.
Aras 2

• Menjelaskan dengan contoh

proses pembandaran:

• negara membangun

• negara maju

• Menerangkan dengan contoh

bandar-bandar terancang:

• bandar baru

• bandar satelit

• Menghuraikan faktor-faktor yang

mempengaruhi pembandaran:

• ekonomi

• politik (governan)

• sosial

• Menghuraikan dengan contoh

kesan-kesan dan langkahlangkah

untuk mengurangkan

masalah pembandaran.
Aras 3

• Membandingkan dan

membezakan proses

pembandaran di:

• negara membangun

• negara maju

• Membandingkan dan

membezakan kesan-kesan

pembandaran antara Kuala

Lumpur dengan:

• Kolkata

• Los Angeles

• Mencadangkan langkah-langkah

untuk mengurangkan masalah

pembandaran pada masa

depan.
* Berusaha

membangunkan

negara Malaysia

- berbangga dan

bersyukur

terhadap tahap

kemajuan

pembandaran

negara Malaysia.

* Mencintai negara

Malaysia

- bertanggungjaw ab

memelihara

kesejahteraan

bandar.
Membandingkan proses pembandaran

daripada aspek:

- saiz penduduk

- kegiatan ekonomi

- cara hidup

Melengkapkan pengurusan grafik

hierarki bandar.

Sumbang saran tentang faktor-faktor

yang mempengaruhi pembandaran.

Mengumpul maklumat dan gambar

tentang kesan pembandaran daripada

pelbagai media seperti akhbar,

majalah, VCD dan internet.

Law atan ke Pejabat Majlis Tempatan
Melengkapkan pengurusan grafik

tentang proses pembandaran dengan

merujuk kajian kes:

- Kuala Lumpur dengan Kolkata

- Kuala Lumpur dengan Los Angeles

TEMA 6: PENGANGKUTAN DAN PERHUBUNGAN
TAJUK
KONSEP
HASIL PEMBELAJARAN
UNSUR

PATRIOTISME
CADANGAN AKTIVITI

PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN
6.1 Kepentingan

jaringan

pengangkutan

dan

perhubungan
Mobiliti

Pola jaringan

Ketersampaian
Memahami pola jaringan,

kepentingan dan faktor-faktor

yang mempengaruhi

perkembangan jaringan

pengangkutan dan perhubungan.

Aras 1

• Mengenal pasti pola jaringan

pengangkutan peringkat aw al.

• Menyatakan kepentingan

jaringan pengangkutan dan

perhubungan daripada aspek:

• ekonomi

• sosial

• petempatan

• alam sekitar

• Menyenaraikan faktor-faktor

yang mempengaruhi

perkembangan jaringan

pengangkutan dan

perhubungan:

• fizikal

• ekonomi

• politik (governan)

• teknologi
Aras 2

• Menghuraikan kepentingan

jaringan pengangkutan dan

perhubungan.

• Menjelaskan dengan contoh

faktor-faktor yang

mempengaruhi perkembangan

jaringan pengangkutan (Jepun)

dan perhubungan (Amerika

Syarikat):

• fizikal

• ekonomi

• politik (governan)

• teknologi

Aras 3

• Merumus tentang

perkembangan jaringan

pengangkutan dan perhubungan

pada masa depan.
* Berusaha

membangunkan

negara Malaysia

- berbangga dengan

tahap kemajuan

sistem

pengangkutan dan

perhubungan

negara Malaysia.
Membincangkan pola jaringan

pengangkutan peringkat aw al

berpandukan peta negara Malaysia.

Sumbang saran tentang kepentingan

jaringan pengangkutan dan

perhubungan.

Menerangkan faktor-faktor yang

mempengaruhi perkembangan

jaringan pengangkutan dan

perhubungan dengan merujuk kepada

kajian kes:

- pengangkutan (Jepun)

- perhubungan (Amerika Syarikat)

Mengumpul maklumat tentang jaringan

pengangkutan dan perhubungan

daripada pelbagai media seperti bahan

bercetak dan internet.

Meramalkan perkembangan jaringan

pengangkutan dan perhubungan pada

masa depan.
6.2 Kesan

perkembangan

pengangkutan

dan

perhubungan
Memahami kesan perkembangan

jaringan pengangkutan dan

perhubungan

Aras 1

• Menyenaraikan kesan

perkembangan jaringan

pengangkutan dan perhubungan

terhadap:

• pembangunan ekonomi

• pembangunan sosial

• taburan penduduk

• alam sekitar
Aras 2

• Menghuraikan kesan

perkembangan jaringan

pengangkutan dan perhubungan

di Vietnam dan Jepun terhadap:

• pembangunan ekonomi

• pembangunan sosial

• taburan penduduk

• alam sekitar
* Berusaha

membangunkan

negara Malaysia

- menghargai

peranan kerajaan

dalam memajukan

teknologi maklumat

dan komunikasi
Membincangkan kesan perkembangan

jaringan pengangkutan dan

perhubungan.

Mengumpul maklumat tentang kesan

perkembangan jaringan pengangkutan

dan perhubungan daripada pelbagai

media seperti bahan bercetak dan

internet.


TEMA 7: SUMBER

TAJUK
KONSEP
HASIL PEMBELAJARAN
UNSUR

PATRIOTISME
CADANGAN AKTIVITI

PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN
7.1 Kepentingan

pelbagai

sumber
Sumber Memahami kepentingan pelbagai

sumber.

Aras 1

• Menyenaraikan kepentingan

pelbagai sumber:

• hutan

• mineral

• air

• pantai dan marin

• kepelbagaian biologi

Aras 2

• Menghuraikan dengan contoh

kepentingan pelbagai sumber:

• hutan

• mineral

• air

• pantai dan marin

• kepelbagaian biologi

• Menjelaskan dengan contoh

kepentingan sumber-sumber lain.

• tanih

• tenaga suria

• tenaga biojisim

Aras 3

• Membandingkan dan

membezakan kepentingan

pelbagai sumber.
* Mencintai negara

Malaysia

- bersyukur

terhadap

kepelbagaian

sumber negara

Malaysia.
Sumbang saran tentang kepentingan

pelbagai sumber.

Mengumpul maklumat tentang

kepentingan pelbagai sumber daripada

pelbagai media seperti bahan bercetak

dan internet.

Menghasilkan peta minda tentang

kepentingan pelbagai sumber
7.2 Kesan

penerokaan

sumber

terhadap alam

sekitar
Memahami kesan penerokaan

sumber terhadap alam sekitar.

Aras 1

• Menyatakan kesan penerokaan

sumber terhadap alam sekitar.

Aras 2

• Menjelaskan dengan contoh

kesan penerokaan sumber

terhadap alam sekitar dengan

merujuk kepada:

• hutan (Kalimantan,Indonesia)

• petroleum (Alaska, Amerika

Syarikat)
Membincangkan kesan penerokaan

sumber terhadap alam sekitar.

Mengumpul maklumat dan gambar

tentang penerokaan sumber terhadap

alam sekitar daripada pelbagai media

seperti bahan bercetak dan internet.

Menghasilkan buku skrap tentang

penerokaan sumber terhadap alam

sekitar
7.3 Pengurusan

sumber
Pemeliharaan

Pemuliharaan

Pembangunan

lestari
Memahami usaha pemeliharaan

dan pemuliharaan serta peranan

individu dan organisasi dalam

pengurusan sumber untuk masa

depan.

Aras 1

• Menyenaraikan usaha

pemeliharaan dan pemuliharaan

kaw asan-kaw asan penerokaan

sumber.

• Menyatakan peranan individu

dan organisasi dalam

pengurusan sumber untuk masa

depan.

Aras 2

• Menjelaskan dengan contoh

usaha pemeliharaan dan

pemuliharaan kaw asankaw

asan penerokaan sumber

dengan merujuk kepada:

• hutan (Kanada)

• air (Arab Saudi)

• Menghuraikan dengan contoh

peranan individu dan organisasi

dalam pengurusan sumber

untuk masa depan.
Aras 3

• Merumus tentang cara-cara

pengurusan sumber ke arah

pembangunan lestari negara

Malaysia.
• Mempertahankan

negara Malaysia

- prihatin terhadap

penggunaan

sumber negara

Malaysia.
Mengumpul maklumat tentang usaha

pemeliharaan dan pemuliharaan

kaw asan-kaw asan penerokaan sumber

daripada pelbagai media seperti bahan

bercetak dan internet.

Membincangkan usaha pemeliharaan

dan pemuliharaan kaw asan-kaw asan

penerokaan.

Sumbang saran tentang peranan

individu dan organisasi dalam

pengurusan sumber untuk masa

depan.

Menjalankan aktiviti 3R sebagai projek

kelas:

- Reduce (kurang guna)

- Reuse (guna semula)

- Recycle (kitar semula)

Mengadakan pidato spontan tentang

pengurusan sumber ke arah

pembangunan lestari negara Malaysia.


TEMA 8: KEGIATAN EKONOMI

TAJUK
KONSEP
HASIL PEMBELAJARAN
UNSUR

PATRIOTISME
CADANGAN AKTIVITI

PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN
8.1 Kegiatan

ekonomi

utama
Saling kaitan

Saling

bergantung
Memahami jenis-jenis kegiatan

ekonomi utama.

Aras 1

• Mengenal pasti jenis-jenis

kegiatan ekonomi utama:

• pembuatan

• perkhidmatan

• pertanian, perhutanan,

perikanan, penternakan

• perlombongan

• pembinaan

Aras 2

• Menerangkan kegiatan ekonomi

utama:

• pembuatan

• perkhidmatan

• pertanian, perhutanan,

perikanan, penternakan

• perlombongan

• pembinaan
* Berusaha

membangunkan

negara Malaysia

- berbangga dengan

tahap kemajuan

ekonomi negara

Malaysia.
Membincangkan:

Pembuatan

- elektrik & elektronik

- automatif

- berasaskan sumber

Perkhidmatan

- perniagaan borong, runcit, hotel &

restoran

- aktiviti ekonomi (kew angan,

insurans, hartanah & perkhidmatan

perniagaan)

- pengangkutan & telekomunikasi

- perkhidmatan kerajaan

- utiliti (elektrik, gas & air)

Pertanian

- tanaman makanan

- tanaman kontan

Perhutanan

- taburan

Per ikanan

- pinggir pantai

- laut dalam

- akuakultur

Penternakan

Per lombongan

- petroleum dan gas asli

Pembinaan

- bangunan

- infrastruktur
8.2 Faktor yang

mempengaruhi

kegiatan

ekonomi
Memahami faktor-faktor yang

mempengaruhi kegiatan ekonomi

utama.

Aras 1

• Menyenaraikan faktor-faktor

yang mempengaruhi kegiatan

ekonomi utama:

• fizikal

• ekonomi

• sosial

• politik (governan)

• teknologi

* Berusaha

membangunkan

negara Malaysia

- menghargai usahausaha

kerajaan

dalam

membangunkan

ekonomi negara.

Membandingkan dan membezakan

faktor-faktor yang mempengaruhi

kegiatan ekonomi utama negara

Malaysia dengan merujuk kepada

kajian kes:

- Jepun (perikanan)

- Sw itzerland (pelancongan)

Aras 2

• Menjelaskan dengan contoh

faktor-faktor yang

mempengaruhi kegiatan

ekonomi utama:

• fizikal

• ekonomi

• sosial

• politik (governan)

• teknologi
Aras 3

• Membandingkan dan

membezakan faktor-faktor yang

mempengaruhi kegiatan

ekonomi utama negara Malaysia

dengan:

• Jepun (perikanan)

• Sw itzerland (pelancongan)
* Berusaha

membangunkan

negara Malaysia

- menghargai usahausaha

kerajaan

dalam

membangunkan

ekonomi negara.
Membandingkan dan membezakan

faktor-faktor yang mempengaruhi

kegiatan ekonomi utama negara

Malaysia dengan merujuk kepada

kajian kes:

- Jepun (perikanan)

- Sw itzerland (pelancongan)
8.3 Sumbangan

kegiatan

ekonomi

terhadap

pembangunan

negara
Memahami kepentingan kegiatan

ekonomi terhadap pembangunan

negara Malaysia.

Aras 1

• Menyatakan kepentingan

kegiatan ekonomi terhadap

pembangunan negara Malaysia.

Sumbang saran tentang kepentingan

kegiatan ekonomi terhadap

pembangunan negara Malaysia

Aras 2

• Menghuraikan kepentingan

kegiatan ekonomi terhadap

pembangunan negara Malaysia.
Aras 3

• Menjelaskan kepentingan

kegiatan ekonomi terhadap

pembangunan di:

• Negara Thai (pertanian -

buah-buahan dan sayursayuran)

• Maldives (pelancongan)
Sumbang saran tentang kepentingan

kegiatan ekonomi terhadap

pembangunan negara Malaysia

Aras 2

• Menghuraikan kepentingan

kegiatan ekonomi terhadap

pembangunan negara Malaysia.

Mengumpul maklumat tentang

kepentingan kegiatan ekonomi

terhadap pembangunan negara

Malaysia daripada pelbagai media

seperti bahan bercetak dan internet.

Mengadakan syarahan tentang

kepentingan kegiatan ekonomi

terhadap pembangunan negara

Malaysia.
8.4 Kesan kegiatan

ekonomi

terhadap alam

sekitar dan

langkah-langkah

mengurangkannya
Memahami kesan-kesan

perkembangan kegiatan ekonomi

terhadap alam sekitar dan

langkah-langkah

mengurangkannya.

Aras 1

• Menyenaraikan kesan

perkembangan kegiatan

ekonomi terhadap alam sekitar

negara Malaysia:

• pencemaran air

• pencemaran udara

• pencemaran tanih

• peningkatan suhu

• hakisan

• gerakan jisim
• Menyenaraikan langkahlangkah

mengurangkan kesan

perkembangan kegiatan

ekonomi terhadap alam sekitar.

Aras 2

• Menghuraikan kesan

perkembangan kegiatan

ekonomi terhadap alam sekitar

dan langkah-langkah

mengurangkannya.
* Mencintai negara

Malaysia

- bertanggungjaw ab

memelihara alam

sekitar negara

Malaysia.
Mengumpul maklumat tentang kesankesan

perkembangan kegiatan

ekonomi terhadap alam sekitar

daripada pelbagai bahan bercetak dan

internet.

Menghasilkan peta minda tentang

kesan-kesan perkembangan kegiatan

ekonomi terhadap alam sekitar.
8.5 Kepentingan

kerjasama

ekonomi

antarabangsa
Saling

bergantung
Memahami kepentingan

kerjasama ekonomi antara

negara-negara.

Aras 1

• Menyenaraikan kepentingan

kerjasama ekonomi antara

negara:

• pelaburan

• pasaran

• perdagangan

Aras 2

• Menjelaskan dengan contoh

kepentingan kerjasama ekonomi

antara negara-negara:

• pelaburan

• pasaran

• perdagangan
* Bersatu dalam

kepelbagaian

- berbangga kerana

negara Malaysia

dapat beker jasama

dengan negara lain
Membincangkan kerjasama ekonomi

serantau dan antarabangsa:

- ASEAN (Pertubuhan Negaranegara

Asia Tenggara)

- APEC (Kerjasama Ekonomi Asia

Pasifik)

- IMS - GT (Segi Tiga Pertumbuhan

Indonesia, Malaysia dan

Singapura)

- IMT - GT (Segi Tiga Pertumbuhan

Indonesia, Malaysia dan Thailand)

- WTO (Pertubuhan Perdagangan

Antarabangsa)

Mengumpul maklumat tentang

kepentingan kerjasama ekonomi

antara negara daripada pelbagai

bahan bercetak dan internet.

Menghasilkan buku skrap tentang

kepentingan kerjasama ekonomi

antara negara.

0 comments:

Catat Ulasan

Waktu Piawai Dunia