Mentor Geografi

GC-Geografi Sekolah Dato' Penggawa Barat Pontian

MATLAMAT

         Kurikulum Geografi membolehkan murid memahami fenomena geografi berfokus kepada negara Malaysia dan hubungannya dengan negara-negara lain supaya dapat melahirkan murid yang berilmu, bertanggungjawab, bersyukur dan mengenali serta mencintai negara Malaysia.

OBJEKTIF

Kurikulum Geografi Sekolah Menengah membolehkan murid:

1. menghubungkaitkan aspek kedudukan, arah, skala dan jarak dalam organisasi ruangan.
2. mengumpul, menyusun, menganalisis dan menyampai data geografi berbentuk kuantitatif dan kualitatif.
3. memberi pendapat secara kreatif dan kritis, mengenal pasti dan mengkaji masalah semasa daripada aspek geografi serta membuat keputusan dengan bertanggungjawab.
4. menjelaskan fenomena alam dan saling kaitannya dengan manusia berasaskan taburan dan pola-pola yang wujud di negara Malaysia dan negara-negara lain.
5. mengenal pasti cara hidup dan budaya pelbagai komuniti di negara lain serta menghargai ciri-ciri persamaan dan kelainannya dengan negara Malaysia. 
6. memerihalkan keadaan saling memerlukan dalam sistem alam, kegiatan ekonomi, sosial dan politik antara satu negara dengan negara lain.
7. menerangkan kesan kegiatan manusia ke atas alam sekitar serta pentingnya menguruskan alam dan sumber dengan bertanggungjawab dan bijaksana.
8. mengenali, menghargai dan berbangga terhadap ciri-ciri geografi negara Malaysia yang istimewa dan unik.
9. menggabungjalin pelbagai fakta geografi dan dapat membuat kesimpulan yang rasional.
10. mensyukuri dan mencintai alam, bersederhana dan bertanggungjawab ke atas sebarang tindakan dan peka terhadap perasaan serta keperluan orang lain.

KANDUNGAN MATA PELAJARAN GEOGRAFI

Kandungan mata pelajaran Geografi terbahagi kepada tiga bahagian:

       Bahagian A - Kemahiran Geografi
       Bahagian B - Geografi Fizikal dan Manusia (Tema 1 – Tema 8)
       Bahagian C - Kajian Geografi Tempatan


Bahagian A - Kemahiran Geografi

         Bahagian ini bertujuan membolehkan murid mengkaji dan menghubungkaitkan aspek kedudukan, arah, skala dan jarak dalam organisasi ruangan. Kemahiran Geografi merangkumi kemahiran membina jadual, melukis graf, carta, peta dan rajah serta membuat tafsiran. 

Bahagian B - Geografi Fizikal dan Manusia

         Bahagian ini bertumpu kepada kajian mengenai hubung kaitan dan interaksi antara aspek fizikal dengan aspek manusia. Kajian dilakukan berasaskan lapan tema terdiri daripada:

     1. Bentuk muka bumi dan potensinya.
     2. Cuaca dan iklim serta pengaruhnya.
     3. Tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar.
     4. Dinamik penduduk.
     5. Petempatan dan perkembangannya.
     6. Pengangkutan dan perhubungan.
     7. Sumber.
     8. Kegiatan ekonomi.

Kelapan-lapan tema ini membolehkan murid mengenal pasti, menghubungkait dan menggabungjalin interaksi antara aspek fizikal dengan aspek manusia.

Bahagian C - Kajian Geografi Tempatan

         Kajian ini dilaksanakan berasaskan lapan tema yang terdapat dalam Geografi Fizikal dan Manusia. Isu-isu semasa yang berkaitan dengan kelapan-lapan tema juga boleh dibuat kajian. Bahagian ini juga memberi penekanan kepada aplikasi pengetahuan dan kemahiran dalam kehidupan. 

KEMAHIRAN BERFIKIR DAN KEMAHIRAN GENERIK

         Berfikir merupakan satu proses mental yang memerlukan individu menggabungjalinkan pengetahuan, kemahiran dan sikap yang ada pada dirinya bagi membolehkannya memahami dan mencorakkan alam sekelilingnya. Salah satu objektif sistem pendidikan negara adalah mempertingkatkan daya berfikir di kalangan murid. Objektif ini boleh dicapai melalui kurikulum yang menekankan pembelajaran berfikrah. Pembelajaran berfikrah boleh dicapai jika murid dilibatkan secara aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran. 

        Dalam proses ini aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dirancang dapat mencungkil minda murid dan mendorongnya untuk berfikir agar mereka dapat mengkonsepsikan, menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Pengajaran dan pembelajaran yang menekankan kemahiran berfikir dan kemahiran generik adalah teras kepada pembelajaran berfikrah.

           Kemahiran berfikir boleh digolongkan kepada pemikiran kritis dan pemikiran kreatif. Seseorang yang berfikir secara kritis akan sentiasa menilai sesuatu idea dengan sistematik sebelum menerimanya. Seseorang yang berfikir secara kreatif pula mempunyai daya imaginasi tinggi, berupaya menjanakan idea yang inovatif dan asli, serta boleh mengubahsuai idea dan produk yang sedia ada.
 
Kemahiran Berfikir Kritis

Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir kritis adalah seperti dalam Jadual 1.

Kemahiran Huraian
Mencirikan Mengenal pasti kriteria seperti ciri, sifat,kualiti dan unsur sesuatu konsep atau objek.
Membanding dan membeza Mencari persamaan dan perbezaan berdasarkan kriteria seperti ciri, sifat, kualiti dan unsur sesuatu objek atau peristiwa.
Mengumpul dan mengelas Mengasingkan dan mengumpulkan objek atau fenomena kepada kumpulan masingmasing berdasarkan kriteria tertentu seperti ciri atau sifat. Pengumpulan ini adalah berdasarkan ciri atau sifat sepunya.
Menganalisis Mengolah maklumat dengan menghuraikannya kepada bahagian yang lebih kecil bagi  memahami sesuatu konsep atau peristiwa serta mencari makna yang tersirat.
Menilai Membuat pertimbangan tentang sesuatu perkara dari segi kebaikan dan keburukan, berdasarkan bukti atau dalil yang sah.
Membuat kesimpulanMembuat pernyataan tentang hasil sesuatu kajian.
Jadual 1: Kemahiran Berfikir Secara Kritis


Kemahiran Berfikir Keatif

Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir kreatif adalah seperti dalam Jadual 2.

Kemahiran Huraian
Menjanakan idea Menghasilkan idea yang berkaitan dengan sesuatu perkara.
Menghubungkaitkan Membuat perkaitan dalam sesuatu keadaan atau peristiwa untuk mencari sesuatu  struktur atau corak perhubungan.
Meramal Membuat jangkaan tentang sesuatu peristiwa berdasarkan pemerhatian dan pengalaman lalu atau data yang boleh dipercayai.
Membuat gambaran mental Membuat tanggapan atau membayangkan sesuatu idea, konsep, keadaan atau gagasan dalam minda atau fikiran.
Mensintesis Menggabungkan unsur yang berasingan untuk menghasilkan satu gambaran menyeluruh dalam pelbagai bentuk seperti pernyataan, lukisan dan artifak.
Menganalogi Membentuk kefahaman tentang sesuatu konsep yang kompleks atau mujarad secara mengaitkan konsep itu dengan konsep yang mudah atau maujud yang mempunyai ciri yang serupa.
Jadual 2: Kemahiran Berfikir Kreatif 

Kemahiran Generik

Kemahiran generik berunsurkan kemahiran, kecekapan dan keterampilan. Kemahiran generik yang dikenal  pasti perlu untuk murid meneroka ruang-ruang ilmu adalah seperti dalam Jadual 3.

Kemahiran Huraian
1. Berkomunikasi Kemahiran ini melibatkan komunikasi idea dan informasi. Ia berdasarkan kepada empat bidang utama: mengenal pasti tujuan dan respon komunikasi, pemilihan bentuk dan gaya atau stail keberkesanan komunikasi, pengubahsuaian dan semakan informasi.
2. Menggunakan Teknologi Kemahiran ini melibatkan penggunaan alatan, memahami dan menggunakan kaedah aintifik serta prinsip teknologi. Tanpa mengenepikan etika dan tanggungjawab sosial.
3. Merancang dan Mengelola Aktiviti Kemahiran ini menggalakkan supaya murid berkebolehan untuk merancang dan mengelola aktiviti sendiri termasuk penggunaan masa dan sumber, berupaya menentukan keutamaan dan memantau kemajuan pembangunan diri.
4. Bekerja dengan Orang Lain dan Dalam Kumpulan Kemahiran ini berfokuskan kepada kemampuan individu berinteraksi dengan individu yang lain atau di dalam kumpulan.Ia merangkumi kesefahaman dan persetujuan ahli dalam mencapai matlamat. Elemen-elemen seperti tujuan dan objektif, perbezaan individu dan arah pencapaian matlamat diambil kira dalam mengukur keberkesanan kemahiran.
5. Menyelesaikan Masalah Kemahiran ini melibatkan penggunaan kemahiran penyelesaian masalah dengan pelbagai cara dan situasi, termasuk situasi yang memerlukan pemikiran dan pendekatan kreatif dalam mencapai sesuatu keputusan.
6. Mengurus,Memilih Dan Menganalisis Maklumat Kemahiran ini merangkumi kebolehan untuk mengenal pasti, memilih, menilai dan seterusnya menggunakan maklumat dengan berfaedah.
7. Memahami Budaya Kemahiran ini penting bagi pembinaan negara untuk mencapai wawasan 2020.Unsur-unsur seperti perpaduan, bertolak ansur, menghormati antara satu sama lain perlu diamalkan supaya negara terus aman dan maju.
Jadual 3: Kemahiran Generik

Dalam proses pengajaran dan pembelajaran, penekanan haruslah diberi kepada perkembangan Kemahiran Berfikir dan Kemahiran Generik.

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

         Selaras dengan hasrat dan matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan, mata pelajaran Geografi KBSM menekankan perkembangan individu yang menyeluruh dan bersepadu dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Oleh itu pengajaran dan pembelajaran geografi hendaklah memberi tumpuan terhadap pemerolehan ilmu pengetahuan dan kemahiran asas geografi, pemupukan serta penghayatan nilai dan semangat patriotik.
         Dalam usaha ke arah mencapai matlamat mata pelajaran Geografi KBSM, perkara-perkara berikut perlu diberi perhatian dalam pengajaran dan pembelajaran:

1. Pendekatan bersepadu merupakan satu strategi yang penting untuk menjalin dan mengadunkan unsur-unsur  ilmu, kemahiran, bahasa, nilai-nilai murni dan unsur-unsur patriotisme. Melalui pendekatan ini  perkembangan kemahiran berfikir, kemahiran generik dan kemahiran belajar harus diberi penekanan. Di samping itu, pengetahuan dan kemahiran daripada mata-mata pelajaran lain serta pengalaman hidup seharian  murid perlulah dihubung kait dalam proses pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Geografi. 

2. Pemahaman konsep geografi dan organisasi ruangan berasaskan keadaan negara Malaysia hendaklah diberi penekanan dan tumpuan. Pemahaman serta aplikasi konsepkonsep dan generalisasi ini akan membolehkan murid menghargai dan peka terhadap keadaan saling berkait dan saling bergantung antara manusia dengan alam sekitar.

3. Daya pemikiran murid perlu dipertingkat untuk membolehkan seseorang murid menyatakan idea-idea dengan jelas, objektif dan munasabah dalam sebarang situasi. Galakan membaca dan aktiviti-aktiviti yang memberi peluang berfikir secara kreatif dan kritis tentang sesuatu isu atau persoalan yang dibangkitkan hendaklah dikendalikan oleh guru. Murid dilatih menentukan perbezaan antara fakta dengan pendapat, maklumat yang berkaitan atau sebaliknya, ketepatan sesuatu kenyataan dari segi fakta, kesahihan sumber maklumat dan andaian yang dibuat.

4. Penggunaan pelbagai strategi pengajaran dan pembelajaran yang melibatkan murid secara aktif adalah perlu untuk menjamin perkembangan potensi dan kebolehannya. Bagi tujuan ini, kaedah inkuiri penemuan serta  pembelajaran melalui pengalaman sangat digalakkan. Antara kaedah dan teknik yang boleh digunakan  termasuklah aktiviti kumpulan, kerja luar, perbincangan, kajian kes, simulasi dan main peranan. Pengalaman pembelajaran seperti ini dapat memberi peluang kepada murid untuk melahirkan pandangan sendiri, asas  untuk membina semangat, membina sikap sentiasa cinta dan dahagakan ilmu, minat membaca dan belajar  seumur hidup. 

5. Dalam proses pengajaran dan pembelajaran, penekanan hendaklah dibuat terhadap pemupukan nilai-nilai  murni serta unsur-unsur patriotisme terhadap negara Malaysia. Pemupukan nilai-nilai murni dan semangat  patriotik diterap melalui pemahaman konsep-konsep geografi dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran.  Nilai-nilai murni seperti amanah dan bertanggungjawab boleh dipupuk dalam perbincangan tentang penggunaan dan penerokaan sumber alam. 
Nilai-nilai seperti bersyukur, rasa bangga dan semangatpatriotik boleh dipupuk melalui pemahaman bahawa negara kita dianugerahi dengan pelbagai sumber, keindahan alam serta pembangunan yang dinamik. Semangat patriotik dipupuk berasaskan pemahaman bahawa kita perlu mencintai negara Malaysia, bersatu dalam kepelbagaian, berusaha membangunkan negara Malaysia dan mempertahankan negara Malaysia. Melalui aktiviti kerja kumpulan, nilai bekerjasama, kejujuran dan bertanggungjawab dapat dipupuk di kalangan murid. 

6. Penguasaan pelbagai kemahiran belajar seperti pengurusan masa, membina peta minda dan belajar berpandukan peta hendaklah dilakukan untuk mempertingkatkan daya pemikiran dan membolehkan murid  menguruskan pembelajaran sendiri. Penguasaan pelbagai kemahiran belajar seperti kemahiran mengumpul,  merekod, mengelas, menilai, mentafsir, merumus dan mengaplikasi maklumat serta menggunakan pelbagai sumber diberi penekanan yang lebih untuk mempertingkatkan pembelajaran. 

7. Penguasaan kemahiran sosial seperti kemahiran berkomunikasi dalam kelas, kumpulan dan masyarakat harus dipentingkan. Kebolehan menyoal dan menemu bual serta menerima pendapat orang lain secara sopan merupakan kemahiran-kemahiran yang harus dikuasai.

8. Dalam menjalankan aktiviti bilik darjah, pengalaman murid dan pengalaman pembelajaran harus disusun  atur dengan mengambil kira pelbagai kecerdasan murid agar murid itu dapat belajar dengan cara tersendiri  dan dalam keadaan yang paling sesuai. Maka kaedah dan aktiviti yang berbeza perlu dirancang untuk murid  yang berbeza kecerdasan. Menurut Teori Kecerdasan Pelbagai (Multiple Intelligences), manusia mempunyai  sekurang-kurangnya lapan kecerdasan (intelligences) yang merangkumi pelbagai kebolehan, keupayaan,  bakat atau kemahiran yang wujud secara semula jadi. Pembelajaran individu adalah lebih mudah sekiranya ia dijelaskan dalam bentuk yang selaras dengan kecerdasan dominan sedia ada. Kecerdasan yang dikenal pasti adalah visual/ruang, verbal linguistik, muzik/irama, kinestetik, logikal/matematik, perhubungan antara individu, perhubungan dengan diri sendiri dan pemahaman tentang alam sekitar. 

9. Penguasaan kemahiran Kajian Masa Depan hendaklah dilakukan untuk membolehkan murid sedar tentang sesuatu isu atau permasalahan yang berlaku pada masa lampau, masa kini dan masa depan. Ini bermakna murid dapat membuat ramalan, menjangka akibatnya serta mengendalikan perubahan supaya mendapat  manfaat yang maksimum.

10. Penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi seperti internet, laman web, e-mail, CD-Rom dan sidang
telekomunikasi dalam proses pengajaran dan pembelajaran hendaklah digalakkan. 


ORGANISASI KURIKULUM

          Huraian Sukatan Pelajaran Geografi ini bertujuan untuk memberi maklumat terperinci tentang tajuk-tajuk yang akan diperkembangkan dalam Tingkatan 1, 2 dan 3.

         Isi kandungan pelajaran dipersembahkan dalam lima lajur iaitu `Tajuk', `Konsep', `Hasil Pembelajaran’, `Unsur Patriotisme’ dan `Tajuk', disenaraikan tajuk-tajuk daripada Sukatan Pelajaran. Dalam lajur `Konsep’ disenaraikan konsep-konsep yang perlu dikuasai oleh murid mengikut tajuk pelajaran.

          Lajur `Hasil Pembelajaran’ mengandungi pengetahuan dan kemahiran yang perlu dikuasai oleh murid dalam sesuatu tajuk. Dalam lajur `Unsur Patriotisme’, dicadangkan unsur-unsur patriotisme yang perlu diterapkan kepada murid. Lajur `Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran’ merupakan panduan tentang bagaimana menjalankan aktiviti pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. Lajur `Hasil Pembelajaran’ diperincikan kepada tiga aras, iaitu Aras 1, Aras 2 dan Aras 3 dalam bentuk objektif perlakuan yang boleh diukur. Objektif ini mengikut peringkat dalam domain kognitif, psikomotor dan afektif. 

          Kajian Geografi Tempatan dipersembahkan dalam empat lajur iaitu `Tajuk’, `Objektif Kajian’, `Unsur Patriotisme’ dan `Cadangan Aktiviti Pembelajaran’. Dalam lajur `Tajuk’, dipersembahkan tajuk yang dipilih. Dalam lajur `Objektif Kajian’, dipersembahkan tujuan kajian dijalankan. Dalam lajur `Unsur Patriotisme’, dicadangkan unsur-unsur patriotisme yang perlu diterapkan kepada murid. Lajur `Panduan Menjalankan Kajian Geografi Tempatan’  merupakan panduan tentang bagaimana menjalankan Kajian Geografi Tempatan. 


Aras Hasil Pembelajaran 

Aras 1 

Aras 1 adalah aras yang asas dan perlu dikuasai oleh semua murid. Pada aras ini murid perlu menguasai  beberapa konsep asas geografi. Ini dapat ditunjukkan melalui objektif perlakuan ternyata murid seperti mengenal pasti, menyenaraikan, menyatakan, menamakan dan memadankan. 

Aras 2

Aras 2 pula adalah aras yang lebih tinggi daripada Aras 1 dalam urutan pengajaran dan pembelajaran. Pada  aras ini murid boleh menguasai beberapa lagi perlakuan ternyata seperti menerangkan, menjelaskan,  menghuraikan dan membandingkan.

Aras 3

Aras 3 pula adalah aras yang tertinggi dalam urutan pengajaran dan pembelajaran. Pada aras ini, murid  mampu menguasai beberapa lagi perlakuan ternyata pada tahap yang lebih tinggi seperti merumus, membandingkan dan membezakan, menganalisis dan mencadangkan. 

Ada kemungkinan tidak semua murid berkemampuan menguasai aras 2 dan 3. Walau bagaimanapun guru hendaklah meneruskan proses  pengajaran dan pembelajaran hingga ke aras 3 untuk semua murid. 

Tidak semua hasil pembelajaran mengandungi semua aras 1, 2 dan 3. Sebaliknya terdapat juga sebahagian  hasil pembelajaran yang hanya setakat aras 2 sahaja. Ini kerana pada aras 2 tersebut murid telah pun dapat menguasai sepenuhnya objektif pembelajaran yang hendak disampaikan.

Nilai-nilai murni dan unsur-unsur  patriotisme harus diterapkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran.
Guru perlulah merujuk kepada semua maklumat yang terkandung dalam setiap lajur untuk mengetahui tumpuan, kedalaman dan keluasan sesuatu tajuk.


OBJEKTIF MATA PELAJARAN GEOGRAFI TINGKATAN 1

Kurikulum Geografi Tingkatan 1 membolehkan murid:

1. menentukan kedudukan berpandukan baris, lajur, arah, skala lurus dan jarak dari rumah ke sekolah. 
2. memperoleh kemahiran membaca, melukis dan mentafsir ciri-ciri geografi berasaskan jadual, graf bar  mudah, graf garisan, pelan dan peta lakar. 
3. memerhati, mengukur, mengira, merekod, mengelas, mentafsir dan membuat rumusan tentang ciri-ciri  geografi melalui Kajian Geografi Tempatan.
4. menyata dan menjelaskan ciri-ciri geografi yang istimewa yang terdapat pada bentuk muka bumi, cuaca  dan iklim di kawasan setempat dan negara.
5. menyatakan saling kaitan antara manusia dengan alam sekitar fizikal. 
6. menerangkan kesan kegiatan manusia terhadap alam sekitar fizikal dan pentingnya menghargai dan menguruskan sumber-sumber alam dengan bertanggungjawab dan bijaksana.
7. menyedari dan menghargai pelbagai cara hidup di dunia.
8. memerihalkan keindahan alam serta kekayaan sumber yang ada di dalam negara dan dunia.
9. bersyukur dengan pelbagai anugerah Tuhan.
10. mempunyai semangat patriotik terhadap negara Malaysia.

BAHAGIAN A: KEMAHIRAN GEOGRAFI

Bahagian ini bertujuan membolehkan murid mengkaji dan menghubungkaitkan aspek kedudukan, arah, skala dan jarak dalam organisasi ruangan. 

Kandungannya tertumpu kepada pemerolehan kemahiran menggunakan kompas, alat ukur, atlas dan glob. Selain itu, kemahiran berkaitan dengan cara menyampaikan maklumat berbentuk grafik seperti jadual, graf, pelan, rajah dan peta juga ditegaskan. Cara mentafsir jadual, graf, pelan, rajah dan peta diberi penekanan supaya murid boleh menentukan kedudukan, arah, skala dan jarak pelbagai ciri geografi di kawasan tempatan. 

Pembelajaran kemahiran berkaitan dengan kedudukan, arah, skala dan jarak hendaklah dijalankan melalui kerja amali untuk membolehkan murid menggunakan alam persekitarannya sebagai asas pembelajaran. Kemahiran seperti memerhati, mengukur, merekod, melakar peta, melukis pelan, jadual, graf, melabel dan mentafsir jadual serta peta hendaklah dilaksanakan.

Aplikasi kemahiran-kemahiran tersebut perlu sentiasa dilaksanakan dalam Geografi Fizikal dan Manusia dan Kajian Geografi Tempatan.

Penggunaan atlas secara betul dan penekanan terhadap unsur-unsur patriotisme adalah digalakkan semasa pengajaran dan pembelajaran Geografi.BAHAGIAN A: KEMAHIRAN GEOGRAFI

TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN UNSUR PATRIOTISME CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJ
1. Kedudukan Kedudukan relatif
Memahami kedudukan sesuatu tempat berdasarkan kordinat dan kedudukan relatif.

Aras 1

• Menyatakan kedudukan sesuatu tempat dengan menggunakan kordinat mudah seperti lajur dan baris.

• Memberi contoh kedudukan murid dalam kelas mengikut lajur dan baris.

• Menyatakan kedudukan relatif sesuatu tempat.

Aras 2

• Melukis pelan kedudukan murid dalam kelas mengikut lajur dan baris.

Menunjuk cara menyatakan kedudukan murid di dalam kelas mengikut lajur dan baris.

Menyatakan kedudukan sesuatu tempat seperti kantin dan bilik guru dari titik rujukan berdasarkan kerja lapangan.

Menjalankan kerja lapangan untuk menentukan kedudukan kawasan di sekitar sekolah seperti kantin dan bilik guru.Mencari harta karun dengan merujuk lajur dan baris.
2. Arah Arah Menentukan arah dengan
menggunakan kompas.

Aras 1

• Menyatakan arah mengikut lapan
arah mata angin.

• Melukis lapan arah mata angin
berpandukan kompas.

Aras 2

• Menjelaskan arah mengikut lapan
arah mata angin dengan
menggunakan kompas dari titik
rujukan yang dipilih dalam peta
lakar/pelan.

• Menjelaskan arah mengikut lapan
arah mata angin dengan
menggunakan kompas dari titik
rujukan yang dipilih berdasarkan
kerja lapangan di kawasan
sekolah.

Menunjuk cara menyatakan arah mengikut lapan arah mata angin dengan menggunakan kompas.

Menjalankan kerja lapangan untuk mencari arah dengan menggunakan
kompas.
3. Skala dan Jarak Jarak Mengenal skala dan jarak.

Aras 1

• Mengenal pasti dan melukis skala lurus

• Mengukur panjang dan lebar bilik darjah dengan menggunakan skala lurus.

• Mentakrifkan konsep jarak

• Menyatakan jarak dari rumah ke sekolah.

Aras 2

• Melukis pelan bilik darjah berasaskan skala lurus.

• Mengira jarak relatif dan jarak mutlak dari rumah ke sekolah.

Aras 3

• Mengira jarak relatif dan jarak mutlak di peta lakar.

Menunjuk cara mengukur jarak dengan menggunakan skala lurus.

Membincangkan jarak relatif dan jarak mutlak rumah murid ke sekolah, pekan atau bandar yang berdekatan.
4. Graf
Mengaplikasikan maklumat dalam bentuk jadual dan graf.

Aras 1

• Mengumpul dan merekod data bilangan murid mengikut jenis pengangkutan yang digunakan ke sekolah.

• Memilih data yang relevan.

• Menyusun maklumat dan data dalam bentuk jadual.

• Membina graf bar mudah dan graf garisan berdasarkan jadual.

Aras 2

• Membina graf bar mudah dan graf garisan berdasarkan jadual, menggunakan label yang betul dan petunjuk yang sesuai.

Aras 3

• Mentafsir jadual, graf bar mudah dan graf garisan.

Membincangkan pelbagai kaedah mengumpul dan merekod data.

Menunjuk cara teknik membina jadual dan graf
- penggunaan komputer digalakkan

Menunjuk cara mentafsir jadual, graf bar mudah dan graf garisan.
Menggunakan komputer untuk membina jadual dan melukis graf.
5. Peta Kedudukan Arah Jarak Memahami ciri-ciri fizikal dan
budaya dalam peta lakar.

Aras 1

• Mengenal pasti ciri-ciri fizikal dan
budaya berdasarkan simbol dalam peta lakar.

• bukit
• sungai
• hutan
• paya
• sekolah
• rumah ibadat
• jalan raya
• jalan keretapi
• petempatan
• Menyatakan

kedudukan, arah dan
jarak ciri-ciri geografi yang diperhatikan.

Aras 2

• Mengaplikasikan simbol-simbol yang
mewakili ciri-ciri fizikal dan budaya
ke dalam peta lakar.

Aras 3

• Mentafsir peta lakar.
-Mencintai negaraMalaysia

- bersyukur
terhadap
keunikan ciriciri
fizikal dan
budaya di
kawasan
persekitaran.
Menunjuk cara untuk menentukan kedudukan, arah dan jarak ciri-ciri fizikal dan budaya pada peta lakar.

Menunjuk cara melukis simbol untuk menunjukkan ciri-ciri fizikal dan budaya pada peta lakar.

Mengkaji secara kumpulan:
- peta lakar
- peta bergambar
- peta pelancongan


BAHAGIAN B: GEOGRAFI FIZIKAL DAN MANUSIA

          Geografi adalah kajian tentang organisasi ruangan hasil daripada pelbagai saling kaitan dan interaksi antara manusia dengan alam sekitar serta antara unsur-unsur alam.

          Geografi Fizikal dan Manusia di peringkat ini, diasaskan kepada tiga tema iaitu Bentuk Muka Bumi dan Potensinya, Cuaca dan Iklim serta Pengaruhnya, Tumbuh-tumbuhan Semula Jadi dan Hidupan Liar.

          Kajian Geografi Fizikal dan Manusia memberi tumpuan kepada pelbagai bentuk muka bumi serta hubung kait antara bentuk-bentuk muka bumi tersebut. Kandungan juga menekankan kajian mengenai cuaca dan iklim serta pengaruhnya terhadap kegiatan manusia, bentuk muka bumi, tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar serta usaha-usaha pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar bagi menjamin kualiti hidup dan penggunaan sumber alam.

          Kemahiran Geografi perlu diserapkan dalam pengajaran dan pembelajaran untuk mengukuhkan persepsi murid terhadap organisasi ruangan. 

Unsur-unsur patriotisme diberi penekanan dalam proses pengajaran dan pembelajaran.


TEMA 1: BENTUK MUKA BUMI DAN POTENSINYA
TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN UNSUR
PATRIOTISME
CADANGAN AKTIVITI
PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN
1.1 Bentuk muka bumi Lembangan Memahami kepelbagaian bentuk
muka bumi negara Malaysia.
Aras 1
• Menyatakan pelbagai bentuk
muka bumi negara Malaysia
• tanah tinggi
• tanah pamah
• lembangan
• pinggir laut
• Mengenal pasti kepelbagaian
bentuk muka bumi negara
Malaysia berpandukan peta
• tanah tinggi
• tanah pamah
• lembangan
• pinggir laut
Aras 2
• Menghuraikan dengan contoh
kedudukan dan keistimewaan
pelbagai bentuk muka bumi
negara Malaysia.
Mencintai negara
Malaysia
- berbangga
terhadap
keindahan alam
semula jadi
negara
Malaysia.
Membincangkan kedudukan dan
keistimewaan pelbagai bentuk muka
bumi negara Malaysia berpandukan
pelbagai media seperti peta bentuk
muka bumi Malaysia dan internet.
Menghasilkan buku skrap bentuk
muka bumi negara Malaysia.
Menghasilkan model bentuk muka
bumi negara Malaysia secara
kumpulan.
a. Tanah tinggi Lipatan Memahami sistem gunung lipat.
Aras 1
• Mengenal pasti rangkaian
banjaran gunung negara
Malaysia.
• Menamakan rangkaian banjaran
dan gunung utama di atas peta
Malaysia.
• Menyatakan banjaran gunung
negara Malaysia adalah
sebahagian daripada sistem
Banjaran Gunung Asia.
• Menyatakan dua jenis sistem
gunung lipat
• gunung lipat muda
• gunung lipat tua
Aras 2
• Menjelaskan dengan contoh
rangkaian banjaran gunung
negara Malaysia dalam sistem
Banjaran Gunung Asia.
Mencintai negara
Malaysia
- bersyukur kerana
negara Malaysia
bebas daripada
kejadian gunung
berapi dan gempa
bumi.

Menerangkan kedudukan rangkaian
banjaran dan gunung negara
Malaysia dan Asia dengan
menggunakan pelbagai media seperti
peta, atlas dan internet.
Mencari maklumat melalui:
- tayangan video
- internet
- majalah/akhbar
b. Tanah Pamah • Menjelaskan ciri-ciri sistem
gunung lipat
• gunung lipat muda
• gunung lipat tua
Aras 3
• Membandingkan dan
membezakan ciri-ciri sistem
gunung lipat.

Mengetahui taburan tanah pamah
dan dataran negara Malaysia.
Aras 1
• Menyenaraikan contoh-contoh
tanah pamah dan dataran negara
Malaysia.
• Menamakan tanah pamah dan
dataran utama negara Malaysia di
atas peta.
Aras 2
• Menjelaskan dengan contoh
kepentingan kawasan tanah
pamah dan dataran negara
Malaysia.
Mencari maklumat tentang kedudukan
tanah pamah dan dataran negara
Malaysia serta kepentingan
berpandukan pelbagai media seperti
peta, cakera padat dan internet.
c. Pinggir Laut Mengetahui pelbagai bentuk muka
bumi pinggir laut negara Malaysia.
Aras 1
• Menyatakan bentuk muka bumi
pinggir laut negara Malaysia.
• tebing tinggi
• tanjung
• teluk
• pantai
• pulau
• pentas benua
Aras 2
• Menerangkan pelbagai bentuk
muka bumi pinggir laut negara
Malaysia berdasarkan rajah.
• tebing tinggi
• tanjung
• teluk
• pantai
• pulau
• pentas benua
• Menjelaskan dengan contoh
bentuk-bentuk muka bumi pinggir
laut serta keistimewaannya.
Mencintai negara
Malaysia
- berbangga
terhadap
keindahan dan
keistimewaan
pinggir laut
negara
Malaysia.

Mencari maklumat bentuk muka bumi
pinggir laut negara Malaysia
berpandukan pelbagai media seperti
rajah, video dan internet.
Membincangkan keistimewaan bentukbentuk
muka bumi pinggir laut dengan
bantuan pelbagai media seperti foto,
poster dan internet.
Menghasilkan model bentuk muka
bumi pinggir laut.
d. Saliran Profil panjang Profil rentas Memahami profil sungai.
Aras 1
• Menyenaraikan jenis-jenis saliran
• Menamakan sungai dan tasik
negara Malaysia di atas peta.
• Melukis profil panjang dan profil
rentas sungai.
• Menyenaraikan bentuk muka bumi
sepanjang aliran sungai
• jeram
• air terjun
• likuan sungai
• likuan terpenggal
• tasik ladam
• tasik
• delta

Aras 2
• Melukis dan melabel bentuk muka
bumi profil panjang sungai.
• Menghubungkaitkan bentuk muka
bumi sepanjang aliran sungai
dengan profil panjang dan profil
rentas sungai.
Mencintai negara
Malaysia
- bersyukur kerana
negara Malaysia
mempunyai
banyak sungai,
tasik dan air terjun
yang unik

Menunjukkan kedudukan saliransaliran
utama negara Malaysia
berpandukan peta.
Mengumpul maklumat tentang sungai
berpandukan pelbagai media seperti
carta, model, video dan internet.
Mencipta puisi tentang keunikan
pandang darat sungai, tasik dan air
terjun.
Mengumpul gambar dan membuat
buku skrap mengenai sungai.
1.2 Potensi dan
halangan
bentuk muka
bumi kepada
kegiatan
manusia.
a. Potensi
bentuk
muka
bumi
kepada
kegiatan
manusia
Kawasan
tadahan

Memahami potensi bentuk muka
bumi kepada kegiatan manusia.
Aras 1
• Menyatakan kepentingan bentuk
muka bumi negara Malaysia
kepada kegiatan manusia.

• Tanah tinggi
contoh: kuasa hidroelektrik,
pelancongan.
• Tanah pamah
contoh: petempatan, pertanian
• Pinggir laut
contoh: perikanan,
pelancongan
• Saliran
contoh: minuman, perikanan
Berusaha
membangunkan
negara Malaysia
- bersyukur dengan
sumbangan bentuk
muka bumi kepada
pembangunan
negara Malaysia.
Menghasilkan peta minda untuk
menunjukkan potensi bentuk muka
bumi negara Malaysia.
Aras 2
• Menjelaskan dengan contoh
kepentingan bentuk muka bumi,
tanah tinggi, tanah pamah, pinggir
laut dan saliran terhadap
pembangunan negara Malaysia.
Aras 3
• Membandingkan dan
membezakan kepentingan
pelbagai bentuk muka bumi
terhadap kegiatan manusia antara
negara Malaysia dengan negara
lain seperti:
• kepentingan tanah tinggi untuk
pelancongan di Switzerland.
• kepentingan cerun bukit untuk
pertanian di Pulau Jawa.
• kepentingan sungai untuk
pengangkutan di Thailand.
• kepentingan tasik untuk
perikanan di Tonle Sap,
Kampuchea.
b. Halangan
bentuk
muka
bumi
kepada
kegiatan
manusia

Memahami halangan bentuk muka
bumi terhadap kegiatan manusia.
Aras 1
• Menyenaraikan bentuk muka bumi
yang menghalang kegiatan
manusia.
• cerun curam sukar untuk
mendirikan petempatan.
• sungai beraliran deras sukar
untuk pengangkutan.
Aras 2
• Menjelaskan dengan contoh
halangan bentuk muka bumi
terhadap kegiatan manusia.
Aras 3
• Merangkakan langkah-langkah
mengurangkan halangan bentuk
muka bumi terhadap kegiatan
manusia.
Sumbang saran halangan bentuk
muka bumi terhadap kegiatan
manusia.
1.3 Kesan
kegiatan
manusia
terhadap alam
sekitar
Pemeliharaan
Pemuliharaan

Mengetahui kesan kegiatan
manusia terhadap alam sekitar.
Aras 1
• Menyenaraikan kesan kegiatan
manusia terhadap alam sekitar.
• penebangan pokok
• kegiatan pertanian
• pembinaan jalan raya
Aras 2
• Menjelaskan dengan contoh
kesan kegiatan manusia terhadap
alam sekitar.
Aras 3
• Menganalisis kesan kegiatan
manusia terhadap alam sekitar
dan langkah-langkah
mengurangkannya.
• penghutanan semula
• menggunakan kaedah biologi
untuk mengawal makhluk
perosak.
• Merumus kesan jika alam sekitar
tidak dipelihara
Mencintai negara
Malaysia
- bertanggungjawab
memelihara dan
memulihara
alam sekitar
negara
Malaysia.

Perbincangan peranan setiap individu
untuk memelihara alam sekitar.
Syarahan tentang kesan kegiatan
manusia terhadap alam sekitar.

TEMA 2: CUACA DAN IKLIM SERTA PENGARUHNYA
TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN UNSUR
PATRIOTISME
CADANGAN AKTIVITI
PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN
2.1 Pergerakan
bumi di dalam
sistem suria
a. Pengaruh
pergerakan
bumi
terhadap
cuaca dan
iklim
Putaran
Peredaran
Kebenuaan
Kelautan
Kepulauan
Ketinggian
Memahami putaran dan peredaran
bumi.
Aras 1
• Mentakrifkan putaran dan
peredaran bumi
• Menyenaraikan kesan-kesan
putaran.
• Menjelaskan kejadian siang dan
malam
• Menyenaraikan kesan-kesan
peredaran bumi
• musim bunga
• musim panas
• musim luruh
• musim sejuk
Aras 2
• Menghuraikan:
• kejadian siang dan malam
• kejadian empat musim
Simulasi tentang putaran dan
peredaran bumi.
Mengumpul gambar yang
menunjukkan suasana empat musim.
b. Cuaca dan
iklim
negara
Malaysia

Memahami ciri-ciri iklim negara
Malaysia dan faktor-faktor yang
mempengaruhinya.

Aras 1
• Mengenal pasti ciri-ciri iklim
negara Malaysia dari segi:
• suhu
• angin
• hujan
• Menyatakan faktor-faktor yang
mempengaruhi cuaca dan iklim
negara Malaysia:
• kedudukan
• angin monsun
• ketinggian
• kepulauan

Aras 2

• Menghubungkaitkan faktor yang
mempengaruhi cuaca dan iklim
dengan ciri-ciri iklim negara
Malaysia.
• kedudukan
• angin monsun
• ketinggian
• kepulauan
• Menjelaskan kedudukan negara
Malaysia yang bebas daripada
taufan, siklon tropika dan kemarau
yang berpanjangan.
Mencintai negara
Malaysia
- bersyukur
kerana
dianugerahi
iklim dan
cuaca yang
tidak
melampau.
Mengumpul maklumat tentang ciri-ciri
iklim negara Malaysia melalui pelbagai
sumber seperti:
- internet
- pusat kaji cuaca
Menghasilkan peta minda tentang
faktor-faktor yang mempengaruhi
cuaca dan iklim negara Malaysia.
2.2 Pengaruh
cuaca dan
iklim terhadap
kegiatan
manusia
a. Pengaruh
cuaca dan
iklim
terhadap
cara hidup

Memahami keadaan iklim dan cara
hidup manusia di kawasan zon
iklim tertentu.
Aras 1
• Mengenal pasti keadaan iklim di
kawasan:
• Zon panas (Gurun Thar)
• Zon sederhana sejuk
(Kawasan Siberia)
• Zon sejuk (Greenland)
• Menyatakan cara hidup manusia
di kawasan:
• Zon panas (Gurun Thar)
• Zon sederhana sejuk
(Kawasan Siberia)
• Zon sejuk (Greenland)

Aras 2

• Menerangkan iklim negara
Malaysia dan iklim di kawasan zon
iklim lain:
• Zon panas (Gurun Thar)
• Zon sederhana sejuk
(Kawasan Siberia)
• Zon sejuk (Greenland)
• Menjelaskan cara hidup manusia di kawasan:
• Zon panas (Gurun Thar)
• Zon sederhana sejuk
(Kawasan Siberia)
• Zon sejuk (Greenland)

Aras 3

• Membandingkan iklim negara
Malaysia dengan iklim negaranegara
lain serta mengetahui
persamaan dan perbezaan
pelbagai cara hidup manusia di
kawasan:
• zon panas (Gurun Thar)
• zon sederhana sejuk (Kawasan Siberia)
• zon sejuk (Greenland)
Mengumpul maklumat bergambar
daripada pelbagai media seperti video,
internet dan majalah tentang keadaan
iklim di kawasan:
- zon panas (Gurun Thar)
- zon sederhana sejuk (Kawasan
Siberia)
- zon sejuk (Greenland)
Perbincangan secara berkumpulan
tentang persamaan dan perbezaan
cara hidup manusia negara Malaysia
berbanding dengan:
- zon panas (Gurun Thar)
- zon sederhana sejuk (Kawasan
Siberia)
- zon sejuk (Greenland)
b. Pengaruh
cuaca dan
iklim
terhadap
kegiatan
ekonomi
negara
Malaysia

Memahami pengaruh cuaca dan
iklim terhadap kegiatan ekonomi
negara Malaysia.
Aras 1
• Menyenaraikan kegiatan ekonomi
utama negara Malaysia
• Menyatakan faktor cuaca dan
iklim yang mempengaruhi
kegiatan ekonomi utama negara
Malaysia
• pertanian
• perikanan
Aras 2
• Menghubungkaitkan pengaruh
cuaca dan iklim terhadap kegiatan
manusia negara Malaysia
• pertanian
• perikanan
Mencintai negara
Malaysia
- menghargai
keadaan cuaca
dan iklim yang
sesuai
terhadap
kegiatan
manusia
negara
Malaysia

Membincangkan bagaimana kegiatan
ekonomi negara Malaysia dipengaruhi
oleh cuaca dan iklim berpandukan
pelbagai media seperti video, internet
dan majalah.
Meramalkan kesan perubahan cuaca
terhadap kegiatan manusia di negara
Malaysia.
2.3 Pengaruh
manusia
terhadap
cuaca dan
iklim
Kemarau
Jerebu
Hujan asid
Kesan rumah
hijau
Pulau haba
Penipisan
lapisan ozon
Memahami pengaruh manusia
terhadap cuaca dan iklim.
Aras 1
• Menyenaraikan kesan kegiatan
manusia terhadap cuaca dan
iklim.
• peningkatan suhu
• kemarau
• jerebu
• hujan asid
• kesan rumah hijau
• pulau haba
• penipisan lapisan ozon
Aras 2
• Menjelaskan dengan contoh
pengaruh penebangan hutan,
perindustrian, pembakaran
terbuka terhadap cuaca dan iklim.
Aras 3
• Merumus kesan kegiatan
manusia terhadap cuaca dan
iklim.
Mencintai negara
Malaysia
- peka terhadap
kegiatan
penduduk yang
boleh memberi
kesan ke atas
cuaca dan
iklim negara
Malaysia.
Sumbang saran kesan kegiatan
manusia terhadap cuaca dan iklim.
Mengumpul maklumat mengenai
kesan pengaruh kegiatan manusia
terhadap cuaca dan iklim daripada
pelbagai media seperti video, majalah,
akhbar, cakera padat dan internet.
Menyelesaikan teka silang kata
berkaitan dengan pengaruh manusia
terhadap cuaca dan iklim.
Meramalkan kesan kegiatan manusia
terhadap cuaca dan iklim.

TEMA 3: TUMBUH-TUMBUHAN SEMULA JADI DAN HIDUPAN LIAR

TAJUK KONSEP HASIL PEMBELAJARAN UNSUR
PATRIOTISME
CADANGAN AKTIVITI
PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN
3.1 Jenis dan
taburan
tumbuhtumbuhan
semula jadi
dan hidupan
liar
Kepelbagaian
Taburan
Memahami jenis dan taburan
tumbuh-tumbuhan semula jadi dan
hidupan liar negara Malaysia.
Aras 1
• Menyenaraikan jenis dan taburan
tumbuh-tumbuhan semula jadi
negara Malaysia
• Hutan Hujan Tropika
• Hutan Paya
• Hutan Pantai
• Hutan Gunung
• Memadankan taburan jenis
tumbuh-tumbuhan semula jadi di
atas peta negara Malaysia
• Hutan Hujan Tropika
• Hutan Paya
• Hutan Pantai
• Hutan Gunung
• Menyenaraikan contoh hidupan
liar di negara Malaysia.

• Mengenal pasti ciri-ciri tumbuhtumbuhan
semula jadi negara
Malaysia
• Hutan Hujan Tropika
• Hutan Paya
• Hutan Pantai
• Hutan Gunung
Aras 2
• Menghuraikan ciri-ciri tumbuhtumbuhan
semula jadi negara
Malaysia.
• Hutan Hujan Tropika
• Hutan Paya
• Hutan Pantai
• Hutan Gunung
Aras 3
• Membandingkan dengan contoh
rajah profil tumbuh-tumbuhan
semula jadi negara Malaysia.
• Hutan Hujan Tropika
• Hutan Paya
• Hutan Pantai
• Hutan Gunung
Mencintai negara
Malaysia
- berbangga
dengan
kepelbagaian
tumbuhtumbuhan
semula jadi
dan hidupan
liar
negara
Malaysia.
Sumbang saran jenis tumbuhtumbuhan
semula jadi dan hidupan liar
negara Malaysia.
Menerangkan jenis dan taburan
tumbuh-tumbuhan semula jadi negara
Malaysia berpandukan pelbagai media
seperti peta, video dan internet.
Menjalankan aktiviti lawatan sambil
belajar.
Menghasilkan buku skrap mengenai
ciri-ciri tumbuhan semula jadi negara
Malaysia.
Menghasilkan model lapisan hutan
negara Malaysia.
3.2 Faktor-faktor
yang
mempengaruhi
pelbagai jenis
tumbuhtumbuhan
semula jadi
a. Faktorfaktor
yang
mempengaruhi
pelbagai
jenis
tumbuhtumbuhan
semula jadi
negara
Malaysia

b. Jenis
tumbuhtumbuhan
semula jadi
dan hidupan
liar di
negaranegara
lain

Memahami faktor-faktor yang
mempengaruhi pelbagai jenis
tumbuh-tumbuhan semula jadi
negara Malaysia.

Aras 1

• Menyatakan faktor-faktor yang
mempengaruhi pelbagai jenis
tumbuh-tumbuhan semula jadi
negara Malaysia.
• bentuk muka bumi
• iklim
• tanih
• saliran

Aras 2

• Menghubungkaitkan jenis tumbuhtumbuhan
semula jadi negara
Malaysia dengan:
• bentuk muka bumi
• iklim
• tanih
• saliran

Aras 3

• Menganalisis faktor-faktor yang
mempengaruhi pelbagai jenis
tumbuh-tumbuhan semula jadi
negara Malaysia secara grafik
seperti peta minda.
b. Jenis
tumbuhtumbuhan
semula jadi
dan hidupan
liar di
negaranegara
lain
Memahami jenis tumbuh-tumbuhan
semula jadi dan hidupan liar di
negara-negara lain.

Aras 1

• Menyatakan jenis tumbuhtumbuhan
semula jadi dan
hidupan liar di kawasan:
• Gurun panas (Sahara)
• Tundra (Siberia)
• Mediterranean (Turki)
• Monsun Tropika (Thailand)

• Memadankan jenis tumbuhtumbuhan
semula jadi di atas
peta.
• Gurun panas (Sahara)
• Tundra (Siberia)
• Mediterranean (Turki)
• Monsun Tropika (Thailand)
• Menyatakan ciri-ciri tumbuhtumbuhan
semula jadi dan
hidupan liar di kawasan:
• Gurun panas (Sahara)
• Tundra (Siberia)
• Mediterranean (Turki)
• Monsun Tropika (Thailand)

Aras 2

• Menjelaskan ciri-ciri tumbuhtumbuhan
semula jadi dan
hidupan liar negara Malaysia
dengan negara-negara lain
• Gurun panas (Sahara)
• Tundra (Siberia)
• Mediterranean (Turki)
• Monsun Tropika (Thailand)

Aras 3

• Mencerakinkan ciri-ciri tumbuhtumbuhan
semula jadi dan
hidupan liar di kawasan:
• Gurun panas (Sahara)
• Tundra (Siberia)
• Mediterranean (Turki)
• Monsun Tropika (Thailand)
Mencintai negara
Malaysia
- berbangga
dengan
kepelbagaian
jenis tumbuhtumbuhan
semula jadi dan
hidupan liar
negara
Malaysia.
Membincangkan faktor-faktor yang
mempengaruhi pelbagai jenis tumbuhtumbuhan
semula jadi.
Menghasilkan peta minda tentang
faktor-faktor yang mempengaruhi
pelbagai jenis tumbuh-tumbuhan
semula jadi.

Menerangkan taburan dan ciri-ciri
tumbuh-tumbuhan semula jadi dan
hidupan liar di negara-negara lain
berpandukan pelbagai media seperti
peta, video dan cakera padat.
Mengumpul gambar berkaitan dengan
jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi
dan hidupan liar di kawasan:
- Gurun panas (Sahara)
- Tundra (Siberia)
- Mediterranean (Turki)
- Monsun Tropika (Thailand)
3.3 Kepentingan
tumbuhtumbuhan
semula jadi
Ekosistem
Habitat
Memahami kepentingan tumbuhtumbuhan
semula jadi negara
Malaysia.

Aras 1

• Menyenaraikan kepentingan
tumbuh-tumbuhan semula jadi
negara Malaysia.
• ekosistem
• flora dan fauna
• sumber perhutanan
• pembiakan hidupan laut
• tempat perlindungan hidupan
liar

• kawasan tadahan
• pencegahan hakisan
• eko-pelancongan
• perubatan

Aras 2

• Menjelaskan dengan contoh
kepentingan tumbuh-tumbuhan
semula jadi negara Malaysia.

Aras 3

• Merumus tentang kepentingan
tumbuh-tumbuhan semula jadi
negara Malaysia secara grafik
seperti peta minda.
Membincangkan secara kumpulan
kepentingan tumbuh-tumbuhan semula
jadi negara Malaysia.
Menghasilkan peta minda berkaitan
kepentingan tumbuh-tumbuhan semula
jadi negara Malaysia.
3.4 Kesan
kegiatan
manusia
terhadap
tumbuhtumbuhan
semula jadi
dan hidupan
liar
Kepupusan
Ketandusan
Pencemaran

Memahami kesan kegiatan manusia
terhadap tumbuh-tumbuhan
semula jadi dan hidupan liar.
Aras 1
• Menyenaraikan kesan kegiatan
manusia terhadap tumbuhtumbuhan
semula jadi dan
hidupan liar.
Aras 2
• Menjelaskan dengan contoh
kesan kegiatan berikut terhadap
tumbuh-tumbuhan semula jadi
dan hidupan liar.
• pembalakan
• pertanian
• petempatan
Aras 3
• Merumus kesan kegiatan manusia
terhadap tumbuh-tumbuhan
semula jadi dan hidupan liar pada
masa depan.
Membincangkan bagaimana kegiatan
manusia memberi kesan terhadap
tumbuh-tumbuhan semula jadi dan
hidupan liar berpandukan pelbagai
media seperti video, internet dan
majalah.
Mendapat maklumat bergambar
daripada majalah, akhbar, cakera
padat dan internet.
Menulis karangan ringkas tentang
kesan kegiatan manusia terhadap
tumbuh-tumbuhan semula jadi dan
hidupan liar.
3.5 Pemeliharaan
dan pemuliharaan
tumbuhtumbuhan
semula
jadi dan hidupan
liar
Pemeliharaan
Pemuliharaan

Memahami kepentingan dan
langkah-langkah pemeliharaan dan
pemuliharaan tumbuh-tumbuhan
semula jadi dan hidupan liar.

Aras 1

• Menyatakan pentingnya
memelihara dan memulihara
tumbuh-tumbuhan semula jadi
dan hidupan liar.
• Menyenaraikan langkah-langkah
pemeliharaan dan pemuliharaan
tumbuh-tumbuhan semula jadi
dan hidupan liar sebagai potensi
kegunaan masa depan.

Aras 2

• Menjelaskan dengan contoh
kepentingan dan langkah-langkah
pemeliharaan dan pemuliharaan
tumbuh-tumbuhan semula jadi
dan hidupan liar.
Mempertahankan
negara Malaysia
- bertanggungjawab
memelihara
dan
memulihara
tumbuhtumbuhan
semula jadi
dan hidupan
liar negara
Malaysia.

Aras 3

• Mencadangkan langkah-langkah
lain pemeliharaan dan
pemuliharaan tumbuh-tumbuhan
semula jadi dan hidupan liar.
Sumbang saran langkah-langkah
pemeliharaan dan pemuliharaan
tumbuh-tumbuhan semula jadi dan
hidupan liar.
Melukis poster tentang pemeliharaan
dan pemuliharaan tumbuh-tumbuhan
semula jadi dan hidupan liar.
Mengadakan permainan alam sekitar.
Tayangan video tentang tumbuhtumbuhan
semula jadi dan hidupan
liar.

BAHAGIAN C :

KAJIAN GEOGRAFI TEMPATAN

          Bahagian ini memberi penegasan kepada kerja amali untuk menghubungkaitkan aspek-aspek geografi dalam organisasi ruangan.

          Kawasan persekitaran murid digunakan sebagai asas pengajaran dan pembelajaran untuik memahami  beberapa aspek organisasi ruangan. Keadaan saling kaitan dan saling bergantungan antara alam sekitar  dengan manusia perlu dijelaskan. Semangat mencintai dam menghargai kawasan sendiri dapat  disemai melalui pemahaman tentang cirri-ciri istimewa yamg wujud hasil daripada proses interaksi yang berlaku.

          Dalam pengajaran dan pembelajaran Kajian Geografi Tempatan (KGT), tema-tema dalam Sukatan Pelajaran perlu dipelajari secara bersepadu. Kawasan kajian sama ada:

a) rumah dan persekitaran, atau
b) sekolah dan persekitaran, atau
c) mana-mana kawasan antara rumah dan
sekolah

Arahan Am

• Semua murid Tingkatan 1 wajib menjalankan KGT
• KGT dijalankan setelah selesai Bahagian A dan mana-mana satu tema Bahagian B.
• Kerja lapangan boleh dialankan secara undividu atau berkumpulan tetapi laporan KGT hendaklah  dibuat secara individu.
• KGT dijalankan mulai awal penggal kedua selama enam hingga lapan minggu.
• Kerja lapangan tidak menggunakan waktu pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah.
• Laporan KGT diberi penilaian untuk peperiksaan akhir tahun.
• Sekiranya kajian melibatkan temu bual, saiz sample tidak melebihi 20 responden
• Penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi dalam mencari maklumat dan penulisan laporan digalakkan.
• Panjang laporan Hasil Kajian tidak melebihi 250 patah perkataan.
• Laporan KGT hendaklah disediakan dalam kertas bersaiz A4.
• Laporan yang disediakan perlu menyentuh semua kreatiria yang ditetapkan dalam format penulisan laporan.


Format Penulisan Laporan

1. Tajuk kajian
2. Senarai kandungan
3. Penghargaan
4. pendahuluan
5. Objektif kajian
6. kawasan kajian
7. Kaedah kajian
8. Hasil kajian
9. Rumusan
10. Rujukan
11. LampiranCADANGAN TAJUK-TAJUK KAJIAN GEOGRAFI TEMPATAN


TEMA 1: BENTUK MUKA BUMI DAN POTENSINYA

TAJUK OBJEKTIF KAJIAN UNSUR PATRIOTISME PANDUAN MENJALANKAN KAJIAN
GEOGRAFI TEMPATAN
Bentuk muka bumi di
kawasan kajian

• Mengenal pasti pelbagai bentuk muka
bumi di kawasan kajian.
• Memilih satu bentuk muka bumi yang
sesuai dengan kawasan kajian dan
menyenaraikan ciri-ciri bentuk muka bumi
tersebut.
• Melukis peta lakar kedudukan bentuk
muka bumi di kawasan kajian.
• Mengenal pasti bagaimana bentuk muka
bumi mempengaruhi aktiviti manusia.
• Menyenaraikan bagaimana aktiviti
manusia mengubah bentuk muka bumi.
• Merumuskan kesan tindakan manusia
terhadap alam sekitar di kawasan kajian.
• Mencadangkan langkah-langkah kepentingan
menjaga alam sekitar
Mencintai negara
Malaysia
- bertanggungjawab
memelihara dan
memulihara alam
sekitar di kawasan
kajian
Menentukan lokasi kawasan kajian
menggunakan peta lakar.
Menerangkan pelbagai bentuk muka
bumi di kawasan kajian:
- tanah tinggi
- tanah pamah
- lembangan
- pinggir laut
Membincangkan dan menetapkan satu
bentuk muka bumi yang dipilih di
kawasan kajian.
Mengumpul maklumat tentang kesan
kegiatan manusia terhadap alam
sekitar di kawasan kajian seperti:
- penebangan pokok
- pembinaan jalan raya
- kegiatan pertanian
Membimbing murid memproses
maklumat.

Membincangkan potensi bentuk muka
bumi di kawasan kajian yang berkaitan
dengan aktiviti manusia seperti:
- pertanian
- perlombongsn
- perikanan
- perindustrian
- perniagaan
- pelancongan
- petempatan
Selain daripada tajuk yang diberikan,
guru boleh memilih tajuk-tajuk yang
berkaitan dengan bentuk muka bumi
dan potensinya contohnya:
- isu-isu semasa yang berkaitan
dengan bentuk muka bumi.
- kesan tindakan manusia
terhadap alam sekitar.
- potensi bentuk muka bumi di
kawasan kajian.

TEMA 2: CUACA DAN IKLIM SERTA PENGAARUHNYA
TAJUK OBJEKTIF KAJIAN UNSUR PATRIOTISME PANDUAN MENJALANKAN KAJIAN
GEOGRAFI TEMPATAN
Pengaruh cuaca
dan iklim di
kawasan kajian

• Memerhati, menyukat dan merekod unsureunsur
cuaca.
• suhu
• hujan
• Mempersembahkan maklumat dan data dalam
bentuk
• Jadual (angka atau symbol)
• Graf
• Mentafsir jadual dan graf
• Mengenal pasti pengaruh unsur-unsur cuaca
terhadap kegiatan harian manusia dikawasan
kajian.
• Merumus pengaruh unsure-unsur cuaca
terhadap kegiatan harian manusia di kawasan
kajian.
Mencintai negara
Malaysia
- menghargai
keadaaan cuaca
dan iklim yang
sesuai terhadap
kegiatan manusia
di kawasan kajian.
- berbangga dan
bersyukur
terhadap
kesesuaian cuaca
dan iklim di
kawasan kajian ke
atas penduduk dan
alam sekitar.

Menentukan lokasi kawasan kajian
menggunakan peta lakar.
Menunjuk caara menyukat dan
merekod unsure-unsur cuaca untuk
tempoh sebulan.
Suhu:
- maksimum
- minimum
Hujan
- jumlah hujan
- bilangan hari hujan
Membimbing murid memproses
maklumat dan data yang sesuai.
Membincangkan pengaruh unsureunsur
cuaca terhadap kegiatan harian
di kawasan kajian.
- murid
- penduduk lain

Selain daripada tajkuk yang diberi,
guru boleh memilih tajuk-tajuk yang
berkaitan dengan pengaruh cuaca di
kawasan kajian, contoh:
- isu semasa yang berkiatan
dengan cuaca dan iklim
- Kesan tindakan manusiayang
mempengaruhi perubahan
cuaca
- Potensi cuaca dan iklim yang
mempengaruhi kegiatan
manusia
Tumbuh-tumbuhan
semula jadi dan
hidupan di kawasan
kajian

• Mengenal pasti jinis tumbuh-tumbuhan semula
jadi dan hidupan liar di kawasan kajian.
• Melukis peta lakar taburan tumbuh-tumbuhan
semula jadi di kawaan kajian.
• Menyenaraikan kepentingan tumbuhtumbuhan
semula jadi kepada manusia dan
hidupan liar.
• Merumus kesan kegiatan manusia terhadap
tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan
liar.
• Mencadangkan langkah-langkah untuk
memelihara tumbuh-tumbuhan semula jadi
dan hidupan liar.
Mencintai negara
Malaysia
- bertanggungjawab
memelihara
tumbuh-tumbuhan
semula jadi dan
hidupan liar di
kawasan kajian.
- berbangga dan
brtanggungjawab
terhadap flora dan
fauna di kawasan
kajian.
Menentukan lokasi kawasan kajian
menggunakan peta lakar.
Menerangkan jenis tumbuh-tumbuhan
semula jadi di kawasan kajian:
- Hutan Hujan tropical
- Hutan paya
- Hutan pantai
- Hutan Gunung
Membincangkan kepentingan tumbuhtumbuhan
semula jadi kepada manusia
dan hidupan liar
- ekosistem
- flora dan fauna
- sumber perhutanan
- pembiakan hidupan laut
- tempat perlindungan hidupan
liar
- kawasan tadahan
- pencegahan hakisan
- eko pelancongan
- perubatan

Mengumpul maklumat tentang kesan
tindakan manusia terhadap tumbuhtumbuhan
semula jadi dan hidupan liar
seperti:
- kepupusan flora dan fauna
- hakisan tanah
- banjir
- ketandusan tanih
Membimbing murid memproses
maklumat yang sesuai.
Sumbang saran tenyang langkahlangkah
pemeliharaan dan
pemuliharaan:
- hutan simpan
- penanaman semula
- akta hidupan liar
- mengawal kegiatan
pembalakkan

Selain daripada tajuk-tajuk yanmg
diberikan, guru boleh memilih tajuktajuk
yang berkaitan dengan tumbuhtumbuhan
semula jadi dan hidupan
liar.
- Isu-isu semasa yang berkaitan
dengan tumbuh-tumbuhan
semula jadi/ hidupan liar
- Kesan tindakan manusia
terhadap tumbuh-tumbuhan
semula jadi/ hidupan liar
- Potensi tumbuh-tumbuhan
semula jadi/ hidupan liar

0 comments:

Catat Ulasan

Waktu Piawai Dunia