Mentor Geografi

GC-Geografi Sekolah Dato' Penggawa Barat Pontian

BAHAGIAN A : KEMAHIRAN GEOGRAFI

WAKTU
TAJUK
KONSEP
HASIL PEMBELAJARAN/OBJEKTIF
UNSUR

PATRIOTISME
CADANGAN

AKTIVITI
CADANGAN

BBM
SENARAI SEMAK1Kedudukan MutlakKedudukan

Mutlak

Memahami kedudukan sesuatu tempat berdasarkan kordinat dan kedudukan relatif dengan
Menyatakan kedudukan sesuatu tempat dengan menggunakan kordinat lajur dan baris berdasarkan kedudukan murid di dalam kelas.Menunjukkan cara menyatakan kedudukan murid di dalam kelas mengikut lajur dan barisKertas Mahjung

(pelan kedudukan pelajar dalam kelas)

2

Kedudukan Relatif

Kedudukan relatif

Menyatakan kedudukan relatif sesuatu tempat

Menjalankan kerja lapangan untuk menentukan kedudukan sesuatu kawasan di sekitar sekolah seperti kantin dan bilik guru dari titik rujukan.

3

Kedudukan Mutlak

Melukis pelan kedudukan murid di dalam kelas mengikut lajur dan baris

Mencari harta karun dengan berpandukan arahan merujuk kepada lajur dan baris

Pita ukur

Pelan kedudukan murid


4


Arah


Arah

Menentukan arah dengan menggunakan kompas
Menyatakan arah mengikut lapan arah mata angin dan melukis arah tersebut berdasarkan mata angin kompas.Menunjukkan cara yang betul untuk melukis arah mengikut lapan arah mata angin.


Kompas

Jangka sudut

5

Arah

Arah

Menjelaskan arah mengikut lapan arah mata angin dengan menggunakan kompas dari titik rujukan yang dipilih dalam peta lakar/pelan

Menunjukkan cara menyatakan arah mengikut lapan arah mata angin dengan menggunakan kompas

kompas

6

Arah

Arah

Menjelaskan arah mengikut lapan arah mata angin dengan menggunakan  kompas dari titik rujukan yang dipilih berdasarkan kerja lapangan di kawasan sekolah

Menjalankan kerja lapangan untuk menentukan arah dengan menggunakan kompas

Kompas

7


Skala dan Jarak


Jarak

Mengenal skala dan jarak
Mengenalpasti skala lurus dan melukiskannya


Atlas

Buku teks

8

Skala dan Jarak

Jarak

Mengukur panjang dan lebar bilik darjah dengan menggunakan skala lurus

Menunjukkan cara mengukur jarak dengan menggunakan skala lurus

Pita Ukur

Kertas Mahjung

9

Skala dan Jarak

Jarak

Mentakrifkan konsep jarak dan menyatakan jarak dari rumah ke sekolah

10

Skala dan Jarak

Jarak

Melukiskan pelan bilik darjah berasaskan skala lurus

Kerja lapangan

Pembentangan hasil

Pelan Sekolah

11

Skala dan jarak

Jarak

Mengira jarak relatif dan jarak mutlak dari rumah ke sekolah

12

Skala dan jarak 

Jarak

Mengira jarak relatif dan jarak mutlak di peta lakar

Peta lakar

13

Graf

Data

Jadual

Mengaplikasikan maklumat dalam bentuk jadual dan graf
Mengumpul dan merekod data bilangan murid mengikut jenis pengangkutan yang digunakan ke sekolah

14

Graf

Jadual

Memilih data yang relevan dan menyusun maklumat data dalam bentuk jadual

Kerja kumpulan

Bina Jadual

15

Graf

Graf Bar Mudah

Membina graf bar mudah berdasarkan jadual dengan menggunakan label yang betul dan petunjuk yang sesuai

Kertas graf

16

Graf

Graf Garis

Membina graf garis berdasarkan jadual dengan menggunakan label yang betul dan petunjuk yang sesuai

Kertas graf

17

Graf

Jadual

Mentafsir jadual dengan mengenal pasti aspek-aspek seperti berikut:-

(paling banyak/sedikit/perbezaan)

OHP

Bahan cetak

18

Graf

Graf

Mentafsir graf bar mudah dengan mengenal pasti aspek-aspek seperti berikut:-

(paling banyak/sedikit/perbezaan)

19

Graf

Graf

Mentafsir graf garisan dengan mengenal pasti aspek-aspek seperti berikut:-

(paling banyak/sedikit/perbezaan)
20


Peta


Kedudukan

Arah

Jarak

Memahami ciri-ciri fizikal dan budaya dalam peta lakar
Mengenal pasti ciri fizikal berdasarkan simbol dalam peta lakar


Peta lakar

21

Peta

Kedudukan

Arah

Jarak

Mengenal pasti ciri-ciri budaya berdasarkan simbol dalam peta lakar

Peta lakar

22

Peta

Kedudukan

Arah

Jarak

Menyatakan kedudukan, arah dan jarak ciri-ciri Geografi yang diperhatikan

Sumbang saran

Kuiz

Peta lakar

23

Peta

Peta

Mengaplikasikan simbol-simbol yang mewakili ciri-ciri fizikal dan budaya ke dalam peta lakar

Peta lakar

24

Peta

Peta

Mentafsir peta lakar mengikut ciri fizikal dan budaya secara menyeluruh

Peta lakar

BAHAGIAN B : GEOGRAFI FIZIKAL DAN MANUSIA

WAKTU
TAJUK
KONSEP
HASIL PEMBELAJARAN

( OBJEKTIF )
UNSUR

PATRIOTISME
CADANGAN

AKTIVITI
CADANGAN

BBM
SENARAI

SEMAK


25


Bentuk Muka Bumi dan Potensinya:
Bentuk Muka Bumi


Lembangan

Memahami kepelbagaian bentuk muka bumi negara Malaysia.
Menyatakan pelbagai bentuk muka bumi negara Malaysia yang terdiri daripada tanah tinggi, tanah pamah, lembangan dan   pinggir laut


Mencintai negara Malaysia berbangga terhadap keindahan alam semula jadi negara


Menggunakan TMK / ICT.

Menghasilkan buku skrap.

Menghasilkan model.


Cakera Padat

Peta Malaysia

26Bentuk Muka Bumi

Lembangan

Mengenal pasti kepelbagaian bentuk muka bumi iaitu tanah tinggi, tanah pamah, lembangan dan pinggir laut negara Malaysia berpandukan peta.

Menggunakan TMK / ICT.

Menghasilkan buku skrap.

Menghasilkan model.

Cakera Padat

Peta Malaysia

    27Bentuk Muka Bumi

Lembangan

Menghuraikan dengan contoh kedudukan dan keistimewaan pelbagai bentuk muka bumi Malaysia.

Menggunakan TMK / ICT.

Menghasilkan buku skrap.

Menghasilkan model.

Cakera Padat

Peta Malaysia


28
Tanah Tinggi


Lipatan

 

Memahami sistem Gunung Lipat.
Mengenal pasti dan menamakan di atas peta Malaysia rangkaian dan banjaran gunung Malaysia.
Menyatakan banjaran gunung negara Malaysia adalah sebahagian daripada sistem Banjaran Gunung Asia.


Mencintai negara Malaysia dengan bersyukur kerana bebas daripada kejadian gunung berapi dan gempa bumi.


TMK / ICT.

Bahan Bercetak

Perbincangan Kumpulan


Atlas

Cakera Padat

Kertas Manjung

29


Tanah Tinggi

Lipatan

Menyatakan sistem gunung lipat muda dan gunung lipat tua.
Menjelaskan dengan contoh rangkaian banjaran gunung negara Malaysia dalam sistem Banjaran Gunung Asia.

 


TMK / ICT.

Bahan Bercetak

Atlas

Cakera Padat


30

Tanah Tinggi

Lipatan

Menjelas dan membuat perbandingan ciri-ciri sistem gunung lipat muda dan gunung lipat tua.

TMK / ICT.

Bahan Bercetak

Cakera Padat31


Tanah Pamah


Lipatan

 

Mengetahui taburan tanah pamah dan dataran negara Malaysia.
Menyenarai contoh-contoh dan menamakan tanah pamah dan dataran negara Malaysia.

 
TMK / ICT

Bahan Bercetak


Peta bentuk muka bumi Malaysia

Cakera padat


32


Tanah Pamah

 

Menamakan tanah pamah dan dataran utama negara Malaysia di atas peta.

 


TMK / ICT

Bahan Bercetak

Atlas


33Tanah Pamah

 


Menjelaskan dengan contoh kepentingan kawasan tanah pamah dan dataran negara Malaysia.

TMK / ICT

Bahan Bercetak

Perbincangan Kumpulan

Persembahan Pelajar
Kertas mahjung.34


Pinggir Laut

 

Mengetahui pelbagai bentuk muka bumi pinggir laut negara Malaysia.

Menyatakan bentuk muka bumi pinggir laut  negara Malaysia iaitu tebing tinggi, tanjung, teluk, pantai, pulau dan pentas benua.

 Mencintai negara Malaysia dengan berbangga terhadap keindahan dan keistimewaan pinggir laut negara Malaysia.


TMK / ICT

Bahan Bercetak


Foto

35Pinggir Laut

 

Menerangkan pelbagai bentuk muka bumi pinggir laut negara Malaysia iaitu tebing tinggi , tanjung, teluk, pantai, pulau dan pentas benua berdasarkan rajah.

TMK / ICT.

Peta

Perbincangan Kumpulan

Persembahan

Kertas Mahjung

36

Pinggir Laut

 

Menjelaskan dengan contoh bentuk-bentuk muka bumi pinggir laut serta keistimewaannya.

TMK / ICT.

Peta

Foto

Keratan Akhbar

Majalah
37Saliran


Profil Panjang

Profil

Rentas

 

Memahami Profil Sungai

Menyenaraikan jenis-jenis saliran.

Menamakan sungai dan tasik negara Malaysia di atas peta.

Melukis profil panjang dan profil rentas sungai.


Mencintai negara Malaysia dengan bersyukur kerana mempunyai banyak sungai, tasik dan air terjun yang unik.


Peta


Atlas

Model
38Saliran

Profil Panjang

Profil

Rentas

Menyenaraikan bentuk muka bumi sepanjang aliran sungai iaitu jeram, air terjun, likuan sungai, likuan terpenggal, tasik ladam, tasik dan delta.

Melukis dan melabel bentuk muka bumi profil sepanjang sungai.

TMK / ICT.

Bahan Bercetak

Model39

Saliran

Profil Panjang

Profil

Rentas

Menghubungkaitkan bentuk muka bumi sepanjang aliran sungai dengan profil panjang dan profil rentas sungai.


Mencipta Puisi40


Potensi dan halangan bentuk muka bumi kepada kegiatan manusia.
Potensi bentuk muka bumi kepada kegiatan manusia.Kawasan Tadahan

Memahami potensi bentuk muka bumi kepada kegiatan manusia.

Menyatakan kepentingan bentuk muka bumi negara Malaysia kepada kegiatan manusia.Berusaha membangunkan negara Malaysia-bersyukur dengan sumbangan bentuk muka bumi kepada pembangunan negara Malaysia.Peta Minda

Perbincanmgan Kumpulan

Persembahan

Kertas Mahjung

Foto


41

Potensi bentuk muka bumi kepada kegiatan manusia.

Kawasan Tadahan

Menjelaskan dengan contoh kepentingan bentuk muka bumi, tanah tinggi tanah pamah, pinggir laut dan saliran terhadap pembangunan negara Malaysia.


Peta Minda

Foto


42Potensi bentuk muka bumi kepada kegiatan manusia.

Kawasan Tadahan

Membandingkan dan membezakan kepentingan pelbagai bentuk muka bumi terhadap kegiatan manusia antara negara Malaysia dengan negara lain (Switzerland, Pulau Jawa, Negara Thai, Tasik Tonle Sap Kampuchea)

Peta Minda

Jadual Anak Panah
43Halangan bentuk muka bumi kepada kegiatan manusia

Memahami halangan bentuk muka bumi terhadap kegiatan manusia.
Menyenaraikan bentuk muka bumi yang menghalang kegiatan manusia serta  menyenaraikan contoh-contoh halangan..


Sumbang saran

Laporan ringkas


Kertas mahjung


44

Halangan bentuk muka bumi kepada kegitan manusia

Merangkakan langkah-langkah mengurangkan halangan bentuk muka bumi terhadap kegiatan manusia.

       Kuiz

       Latihan

       Perbincangan
45
Kesan kegiatan manusia tehadap alam sekitar.


Pemeliharaan

Pemuliharaan

Mengetahui kesan kegiatan manusia terhadap alam sekitar.
Menyenaraikan kesan kegiatan manusia terhadap alam sekitar.


Mencintai negara Malaysia –


Perbincangan Kumpulan


Kertas mahjung


46
Kesan kegiatan manusia tehadap alam sekitar

Pemeliharaan

Pemuliharaan

Menjelaskan dengan contoh kesan kegiatan manusia terhadap alam sekitar

Mencintai negara Malaysia –

Syarahan

Ceramah

Laporan ringkas47


Kesan kegiatan manusia tehadap alam sekitar

Pemeliharaan

Pemuliharaan

Menganalisis kesan kegiatan manusia terhadap alam sekitar dan langkah-langkah mengurangkannya.

Mencintai negara Malaysia –

Perbincangan Kumpulan

Peta minda

Kertas mahjung

Foto


48


Kesan kegiatan manusia tehadap alam sekitar

Pemeliharaan

Pemuliharaan

Merumus kesan  jika alam sekitar tidak dipelihara.

Mencintai negara Malaysia –

Laporan ringkas

Rumusan

Peta minda

Foto
49


KGT-1RUJUK

 HURAIAN SUKATAN PELAJARAN

 (SEMAKAN SEMULA) – m/s 44 & 45


50


KGT-1

51


KGT-1


52


Cuaca dan Iklim serta pengaruhnya
Pergerakan bumi dalam sistem suria:

pengaruh pergerakan bumi terhadap cuaca dan iklim


Putaran

Peredaran

Kebenuaan

Kelautan

Kepulauan

Ketinggian

 

Memahami putaran dan peredaran bumi

Mentakrif putaran dan  menyenaraikan kesan-kesan putaran bumi
Simulasi tentang putaran

bumi.


Glob


53

Pergerakan bumi dalam sistem suria:

pengaruh pergerakan bumi terhadap cuaca dan iklim


Mentakrif peredaran bumi dan menyenaraikan kesan-kesan peredaran bumi


Simulasi tentang peredaran bumi

Glob


54

Pergerakan bumi dalam sistem suria:

pengaruh pergerakan bumi terhadap cuaca dan iklim


Menghuraikan kejadian siang dan malam serta kejadian empat musim (musim bunga,panas,luruh dan sejuk)


Mengumpul gambar tentang suasana empat musim

Glob

Lampu suluh55


Pergerakan bumi dalam sistem suria:

cuaca dan iklim negara Malaysia
Memahami ciri-ciri iklim negara Malaysia dan  faktor-faktor yang mempengaruhinya

Mengenal pasti ciri-ciri iklim negara MalaysiaSumbang saran

Peta minda

Perbincangan kumpulan


Peta iklim

Kertas mahjung

Peta kosong


56

Pergerakan bumi dalam sistem suria:

cuaca dan iklim negara Malaysia

 

Mengenalpasti faktor-faktor yang mempengaruhi cuaca dan iklim Malaysia


Melorekkan kawasan taburan hujan negara Malaysia

Peta Malaysia

Kertas mahjung

Peta kosong


57

Pergerakan bumi dalam sistem suria:

cuaca dan iklim negara Malaysia

Menghubungkaitkan faktor (kedudukan,angin monsun,ketinggian dan kepulauan) dengan iklim negara Malaysia


Menanda dan menamakan angin monsun

Peta iklim

Kertas mahjung

Peta kosong

58
Pergerakan bumi dalam sistem suria:

cuaca dan iklim negara Malaysia
Menjelaskan kedudukan negara Malaysia yang bebas daripada taufan,siklon tropika dan kemarau yang berpanjangan.

Pembentangan berkumpulan Kertas mahjung

59


Pengaruh cuaca dan iklim terhadap kegiatan manusia:
Pengaruh cuaca dan iklim terhadap cara hidup

 

Memahami keadaan iklim dan cara hidup manusia di kawasan zon iklim tertentu

Mengenalpasti keadaan iklim , menyatakan dan menjelaskan cara hidup manusia di kawasan zon panas (Gurun Thar)
Mencintai negara Malaysia

Bersyukur kerana dianugerahi iklim dan cuaca yang tidak melampauMenggunakan peta dunia untuk menandakan zon iklim

Peta mindaPeta dunia

Kertas mahjung


60

Menerangkan dan membandingkan ikim negara Malaysia dengan iklim negara-negara lain serta mengetahui persamaan dan perbezaan pelbagai cara hidup di kawasan zon panas ( Gurun Thar)         

                                                                

Mengumpul gambar tentang cara hidup manusia di zon iklim yang dikaji
Perbincangan berkumpulan

Jadual Anak Panah (JAP)

Foto

Atlas

Keratan akhbar / majalah

61
Pengaruh cuaca dan iklim terhadap cara hidup

Mengenalpasti keadaan iklim , menyatakan dan menjelaskan cara hidup manusia di kawasan zon sederhana sejuk (Siberia)

Mencintai negara Malaysia

Bersyukur kerana dianugerahi iklim dan cuaca yang tidak melampau

Menggunakan peta dunia untuk menandakan zon iklim

Peta minda

Foto

Atlas

Keratan akhbar / majalah

62
Pengaruh cuaca dan iklim terhadap cara hidup

Menerangkan dan membandingkan ikim negara Malaysia dengan iklim negara-negara lain serta mengetahui persamaan dan perbezaan pelbagai cara hidup di kawasan zon  sederhana sejuk (Siberia)

     

Mengumpul gambar tentang cara hidup manusia di zon iklim yang dikaji
Pembentangan berkumpulan

Rumusan

Foto

Keratan akhbar / majalah

Kertas mahjung


63Pengaruh cuaca dan iklim terhadap cara hidup

Mengenalpasti keadaan iklim , menyatakan dan menjelaskan cara hidup manusia di kawasan zon sejuk (Greenland)


Menggunakan peta dunia untuk menandakan zon iklim

Peta minda


Peta dunia


64

Pengaruh cuaca dan iklim terhadap cara hidup

Menerangkan dan membandingkan ikim negara Malaysia dengan iklim negara-negara lain serta mengetahui persamaan dan perbezaan pelbagai cara hidup di kawasan zon sejuk (Greenland)


Mengumpul gambar tentang cara hidup manusia di zon iklim yang dikaji
Pembentangan berkumpulan

Rumusan
65Pengaruh cuaca dan iklim terhadap kegiatan ekonomi negara Malaysia

Memahami pengaruh cuaca dan iklim terhadap kegiatan ekonomi negara Malaysia
Menyenaraikan kegiatan ekonomi utama Malaysia - pertanianMencintai negara Malaysia

-menghargai keadaan cuaca dan iklim yang sesuai terhadap kegiatan manusia negara Malaysia

Menggunakan peta Malaysia untuk melorek taburan tanaman utama MalaysiaPeta kosong

Atlas

66


Pengaruh cuaca dan iklim terhadap kegiatan ekonomi negara Malaysia

Menyenaraikan kegiatan ekonomi utama Malaysia - perikanan


Peta minda

Kuiz

Sumbangsaran

Peta Malaysia

67


Pengaruh cuaca dan iklim terhadap kegiatan ekonomi negara Malaysia

Menghubungkaitkan pengaruh cuaca dan iklim  terhadap kegiatan manusia negara Malaysia – pertanian


Menyenaraikan pelbagai jenis tanaman yang ditanam di Malaysia

Atlas

Peta Malaysia

(pertanian)

68


Pengaruh cuaca dan iklim terhadap kegiatan ekonomi negara Malaysia

Menghubungkaitkan pengaruh cuaca dan iklim  terhadap kegiatan manusia negara Malaysia – perikanan


Perbincangan kumpulan

Kertas mahjung69
Pengaruh manusia terhadap cuaca dan iklim


Peningkatan suhu

Kemarau

Jerebu

 

Memahami pengaruh manusia terhadap cuaca dan iklim

Menyenaraikan kesan kegiatan manusia terhadap peningkatan suhu, kemarau dan jerebu


Peka terhadap kegiatan penduduk yang boleh memberi kesan ke atas cuaca dan iklim negara Malaysia


Sumbang saran kesan kegiatan manusia terhadap cuaca dan iklim


Carta

Keratan akhbar / majalah


70Pengaruh manusia terhadap cuaca dan iklim

Hujan asid

Kesan rumah hijau

Menyenaraikan kesan kegiatan manusia terhadap hujan asid dan kesan rumah hijau

Mengumpul maklumat

Peta minda

Menyelesaikan teka silang  kata.

Carta

Keratan akhbar / majalah

Kertas mahjung

71
Pengaruh manusia terhadap cuaca dan iklim

Pulau haba

Penipisan lapisan ozon

Menyenaraikan kesan kegiatan manusia terhadap pulau haba dan penipisan lapisan ozon

Meramalkan kesan kegiatan manusia terhadap cuaca dan iklim

Perbincangan berkumpulan

Pembentangan

Kertas mahjung


72Pengaruh manusia terhadap cuaca dan iklim
Menjelaskan dengan contoh pengaruh penebangan hutan terhadap cuaca dan iklim.


Foto

Cakera padat


WAKTU
TAJUK
KONSEP
HASIL PEMBELAJARAN

( OBJEKTIF )
UNSUR

PATRIOTISME
CADANGAN

AKTIVITI
CADANGAN

BBM
SENARAI SEMAK

73

Menjelaskan dengan contoh pengaruh kegiatan perindustrian  terhadap cuaca dan iklim


Sumbang saran

Lawatan

Laporan ringkas74Menjelaskan dengan contoh pengaruh pembakaran terbuka terhadap cuaca dan iklim


Rumusan

Kertas mahjung

75

Merumus kesan kegiatan manusia terhadap cuaca dan iklim


Laporan bertulis


76

KGT – 2
RUJUK

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN

(SEMAKAN SEMULA) – m/s 46&47
77

KGT – 2
78

KGT – 2

79

Tumbuh-tumbuhan Semula Jadi dan Hidupan Liar :
Jenis dan taburan tumbuh-tumbuhan semulajadi dan hidupan liar

Kepelbagaian taburan

 

Memahami jenis dan taburan tumbu-tumbuhan semulajadi dan hidupan liar negara Malaysia

Menyenarai jenis dan taburan tumbuh-tumbuhan semulajadi negara Malaysia.

( hutan hujan tropika, hutan paya, hutan pantai dan hutan gunung)
Sumbang saranPeta Malaysia

Foto

Cakera padat

80

Jenis dan taburan tumbuh-tumbuhan semulajadi dan hidupan liar

Kepelbagaian taburan

 

Memadankan taburan jenis dan taburan tumbuh-tumbuhan semulajadi negara Malaysia
( hutan hujan tropika, hutan paya, hutan pantai dan hutan gunung

Mencintai  negara Malaysia

berbangga dengan kepelbagaian jenis tumbuh-tumbuhan semulajadi dan hidupan liar negara Malaysia

  • Mengumpul gambar jenis tumbuhan semulajadi dan hidupan liar.

Atlas

Carta

Buku sumber peta

81

Jenis dan taburan tumbuh-tumbuhan semulajadi dan hidupan liar

 

Menyenarai contoh hidupan liar di negara Malaysia


Kuiz

Pembentangan kumpulan

Kertas mahjung

82

Jenis dan taburan tumbuh-tumbuhan semulajadi dan hidupan liar

 

Mengenalpasti ciri tumbuh-tumbuhan semulajadi negara Malaysia.
( hutan hujan tropika, hutan paya, hutan pantai dan hutan gunung )


Perbincangan

Peta minda

Membuat catatan

Kertas mahjung

83

Jenis dan taburan tumbuh-tumbuhan semulajadi dan hidupan liar

 

Menghuraikan ciri tumbuh-tumbuhan semulajadi negara Malaysia
( hutan hujan tropika, hutan paya, hutan pantai dan hutan gunung )


Sumbang saran

Peta minda

Peta Malaysia

Kertas mahjung

84

Jenis dan taburan tumbuh-tumbuhan semulajadi dan hidupan liar

 

Membanding dengan contoh rajah profil tumbuh-tumbuhan semula jadi negara Malaysia.
( hutan hujan tropika, hutan paya, hutan pantai dan hutan gunung )


Pembentangan berkumpulan

Kuiz

Melengkapkan lembaran grafik-bandingbeza85

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelbagai jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi negara Malaysia

Menghubungkait jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi negara Malaysia dengan bentuk muka bumi , iklim , tanih dan saliran


Sumbang saran

Kuiz

Peta minda

Kertas mahjung

Peta Malaysia


86

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelbagai jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi negara Malaysia

Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pelbagai jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi negara Malaysia secara grafik seperti peta minda


Perbincangan kumpulan

Laporan ringkas

Sumbang saran

Peta minda

Peta Malaysia

Atlas
87Jenis dan taburan tumbuh-tumbuhan semulajadi dan hidupan liar di negara-negara lain

Memahami jenis dan taburan tumbuh-tumbuhan semulajadi dan hidupan liar di negara-negara lain.
Menyatakan jenis dan taburan tumbuh-tumbuhan semulajadi dan hidupan liar di kawasan Gurun panas , Tundra, Mediterranean dan Monson Tropika
Peta minda

Teka silang kata Catatan ringkas


Peta dunia (kosong)

 Atlas


88

Jenis dan taburan tumbuh-tumbuhan semulajadi dan hidupan liar di negara-negara lain

Memadankan dan menyatakan ciri  tumbuh-tumbuhan semulajadi dan hidupan liar di kawasan Gurun panas  dan  Tundra .

 Peta minda

Laporan bertulis

Lembaran grafik(JAP)


89

Jenis dan taburan tumbuh-tumbuhan semulajadi dan hidupan liar di negara-negara lain

Memadankan dan menyatakan ciri  tumbuh-tumbuhan semulajadi dan hidupan liar di kawasan Mediterranean dan Monson Tropika


Perbincangan kumpulan

Laporan bertulis

Kertas mahjung90

Jenis dan taburan tumbuh-tumbuhan semulajadi dan hidupan liar di negara-negara lain

Menjelaskan  dan mencerakinkan ciri tumbuh-tumbuhan semulajadi dan hidupan liar di kawasan Gurun panas  dan  Tundra


Perbincangan berkumpulan

Kuiz

Laporan bertulis

Kertas mahjung


91Jenis dan  taburan tumbuh-tumbuhan semulajadi dan hidupan liar di negara-negara lain


Menjelaskan  dan mencerakinkan ciri tumbuh-tumbuhan semulajadi dan hidupan liar di kawasan Mediterranean dan Monson Tropika


Laporan bertulis

Perbincangan berkumpulan

Peta minda

Kertas mahjung

Manila kad

Keratan akhbar
92

Kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi

Ekosistem

habitat

Memahami kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi negara Malaysia
Menyenaraikan kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi negara Malaysia
Laporan bertulis

KuizKertas A4

Keratan akhbar

Foto


93

Kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi

Menjelaskan dengan contoh kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi negara Malaysia


Sumbang saran

Catatan

Kertas mahjung


94Kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi

Merumus tentang kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi negara Malaysia secara grafik seperti peta minda.


Peta minda

Laporan

Kuiz

Kertas mahjung


WAKTU
TAJUK
KONSEP
HASIL PEMBELAJARAN

( OBJEKTIF )
UNSUR

PATRIOTISME
CADANGAN

AKTIVITI
CADANGAN

BBM
SENARAI SEMAK95Kesan kegiatan manusia terhadap tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liarKepupusan

Ketandusan

Pencemaran

Memahami kesan kegiatan manusia terhadap tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar
Menyenaraikan kesan kegiatan manusia terhadap tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar
Perbincangan

Pembentangan

Kuiz

Laporan ringkasKertas A4

Kertas mahjung


96

Kesan kegiatan manusia terhadap tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar

Menjelaskan dengan contoh  kesan kegiatan pembalakan terhadap tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar


Kuiz

Peta minda

Lembaran kerja

Foto


97

Kesan kegiatan manusia terhadap tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar

Menjelaskan dengan contoh  kesan kegiatan pertanian terhadap tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar


Pembentangan hasil kumpulan

Sumbang saran

Kertas mahjung


98

Kesan kegiatan manusia terhadap tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar

Menjelaskan dengan contoh  kesan kegiatan petempatan terhadap tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar


Kerja lapangan

Lawatan

Laporan

Kertas A4


99

Kesan kegiatan manusia terhadap tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar

Merumus kesan kegiatan pertanian terhadap tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar pada masa depan


Laporan bertulis

Peta minda

Kuiz

Kertas mahjung


100

Kesan kegiatan manusia terhadap tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar

Pemeliharaan

Pemuliharaan

Memahami kepentingan dan langkah-langkah pemeliharaan dan pemuliharan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan  hidupan liar


Perbincangan

Sumbang saran

Kuiz

Lawatan

Kertas mahjung


101

Pemeliharaan dan pemuliharaan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar


Menjelaskan dengan contoh kepentingan dan langkah-langkah pemeliharaan dan pemuliharaan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar


Perbincangan

Rujukan PSS

Rumusan

Peta minda

Buku rujukan

Keratan akhbar  / majalah


102

Pemeliharaan dan pemuliharaan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar


Mencadangkan langkah-langkah pemeliharaan dan pemuliharaan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar


Perbincangan

Sumbang saran

Laporan ringkas

Lembaran kerja

Kertas mahjung


103

KGT-3

RUJUK

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN

(SEMAKAN SEMULA) – m/s 48
104

KGT-3
105

KGT-3

0 comments:

Catat Ulasan

Waktu Piawai Dunia