Mentor Geografi

GC-Geografi Sekolah Dato' Penggawa Barat Pontian

RANCANGAN PELAJARAN TINGKATAN 5

MINGGU
TAJUK
KONSEP
HASIL PEMBELAJARAN
UNSUR PATRIOTISME
CATATAN/ABM


1
TEMA 4 : DINAMIK PENDUDUK
Taburan Penduduk


Taburan Sekata
Taburan Tidak Sekata


Aras 1

1.   Mengenalpasti taburan penduduk
 • Malaysia
 • Dunia
Aras 2

1.  Menyatakan dan menjelaskan dengan contoh faktor-faktor yang mempengaruhi taburan penduduk.

Aras 3

1.  Merumus faktor-faktor yang mempengaruhi taburan penduduk di Lembangan St. Lawrence, Kanada. • Mencintai negara Malaysia.
 • Bersyukur kerana negara Malaysia mempunyai banyak kawasan sesuai untuk didiami.Peta taburan penduduk
 • Malaysia
 • Dunia
 • St. Lawrence

2

Perubahan penduduk dan implikasinya.

a) Pertumbuhan penduduk


Kadar kelahiran
Kadar kematian


Aras 1
 • Mentakrif pertumbuhan penduduk.
2.    Menyatakan dengan contoh faktor-faktor yang mempengaruhi
 • Kadar kelahiran
 • Kadar kematian
 • Migrasi
Aras 2
 • Mengira kadar pertumbuhan penduduk
2.    Menjelaskan  dengan contoh faktor-faktor yang mempengaruhi
  • Kadar kelahiran
  • Kadar kematian
  • Migrasi
 • Mengira kadar pertumbuhan penduduk.


Berbangga kerana negara Malaysia menjadi tumpuan orang asing.


Laporan Perangkaan Negara
Melukis graf garisan berganda bagi menunjukkan kadar pertumbuhan penduduk

3

b)  Migrasi

Aras 1

1.  Menyenarai jenis migrasi dalaman dan antarabangsa.

2.  Menyatakan faktor dengan contoh yang mempengaruhi migrasi.

3.  Mengenalpasti dan menghuraikan kesan migrasi terhadap sesebuah negara.

Aras 2

1.  Menjelaskan faktor dengan contoh yang mempengaruhi migrasi.

2.  Menghuraikan kesan migras

     terhadap sesebuah negara.

Melukis peta aliran bagi migrasi dalaman
Buku skrap

 – isu –isu semasa yang berkaitan dengan migrasi (dalaman & antarabangsa)
Sumbangsaran – kesan migrasi terhadap sesuatu tempat

4

c)  Piramid penduduk

Komposisi penduduk
Struktur penduduk

Aras 1

1. Mengenal pasti bentuk-bentuk piramid.
 • Piramid progresif
 • Piramid peralihan
 • Piramid stabil
 • Piramid terganggu
2.  Menyatakan ciri-ciri piramid penduduk dan kaitannya dengan kadar kelahiran dan kadar kematian.

Aras 2

1.  Menjelaskan kesan struktur, jumlah dan komposisi penduduk terhadap pembangunan negara.
Aras 3
 1. Merumus kesan struktur dan komposisi penduduk terhadap pembangunan negara pada masa depan.

Graf piramid berkaitan
Meramal kesan dan struktur penduduk terhadap pembangunan negara pada masa depan

5

Implikasi perubahan penduduk

Kurang Penduduk
Penduduk berlebihan
Penduduk optimum

Aras 1

1. Mentakrif keadaan kependudukan
 • Kurang penduduk
 • Penduduk berlebihan
 • Penduduk Optimum
2.   Menyenaraikan kesan-kesan kependudukan
 • Kurang penduduk
 • Penduduk berlebihan
3. Menyatakan langkah-langkah mengatasi kependudukan.
Aras 2

 1. Menerangkan kesan-kesan kependudukan
 • Kurang penduduk
 • Penduduk berlebihan
2.  Menjelaskan dengan contoh 

     langkah-langkah mengatasi 

     kependudukan.
Aras 3.

1.   Mencadangkan langkah-langkah untuk mengatasi masalah kependudukan.

Bersyukur kerana negara Malaysia dapat menampung penduduknya.

Peta minda ciri-ciri kependudukan
Buku skrap

 - keadaan   

   kependudukan di  

   Malaysia & luar

MINGGU
TAJUK
KONSEP
HASIL PEMBELAJARAN
UNSUR PATRIOTISME
CATATAN/ABM
6
TEMA 5:

PETEMPATAN & PERKEMBANGANNYA
Fungsi petempatan


Saling Bergantung
Pembandaran


Aras 1.

1.   Menyatakan fungsi  petempatan luar bandar dan bandar daripada aspek
 • ekonomi
 • sosial
 • politik/Governan
2.  Menyenarai faktor yang mempengaruhi perletakan dan taburan petempatan luar bandar dan bandar.
Aras 2

 1. Menghuraikan fungís-fungsi
 • Petempatan luar bandar
 • Petempatan bandar
2.   Menerangkan dengan contoh factor yang mempengaruhi perletakan dan tabulan petempatan luar bandar dan bandar

3.   Menjelaskan dengan contoh kebergantungan antara
 • bandar dengan luar bandar
 • bandar dengan bandar
4. Menghuraikan dengan contoh perkembangan dan perubahan petempatan luar bandar lepada petempatan bandar.

Menghargai usaha-usaha kerajaan untuk membangun dan meningkatkan petempatan.

7

Aras 3.
 • Membanding dan membeza fungsi-fungsi petempatan luaRbandar dan bandar.

8

Pembandaran/

Bandar

Hieranki  petempatan

Aras 1

1. Mentakrif dengan contoh proses pembandaran.

2.  Menyatakan faktor yang mempengaruhi pembandaran.
 • ekonomi
 • social
 • Governan
3.  Menyatakan dengan contoh kesan pembandaran.
Aras 2

1 . Menjelaskan dengan contoh proses pembandaran:
 • negara membangun
 • negara maju
 2.  Menerangkan dengan contoh bandar-bandar terancang.
 • Bandar baru
 • Bandar satelit
3.   Menghuraikan faktor yang mempengaruhi pembandaran.
 • ekonomi
 • social
 • Governan


 • Berbangga dan bersyukur terhadap tahap kemajuan pembandaran di Malaysia.
 • Bertanggungjawab  memelihara kesejahteraan Bandar

Sumbangsaran

- perbandingan proses pembandaran di Kuala Lumpur dengan Kolkata & Los Angeles
Buku skrap

- maklumat dan gambar kesan pembandaran dari pelbagai bahan
Lawatan ke Pejabat Majlis Tempatan

9

Aras 3

1.  Menyenaraikan dan menghuraikan langkah untuk mengurangkan masalah pembandaran
2.  Membanding dan membezakan proses dan kesan pembandaran
 • Negara membangun
 • Negara maju
3.   Membanding dan membezakan proses dan kesan pembandaran antara Kuala Lumpur dengan
 • Kolkata
 • Los Angeles
 • Mencadangkan langkah-langkah untuk mengurangkan masalah pembandaran pada masa depan.
 •  

10

TEMA 6 :

PENGANGKUTAN DAN PERHUBUNGAN
Kepentingan jaringan pengangkutan dan perhubungan.Mobiliti

Pola jaringan

KetersampaianAras 1

1.  Mengenalpasti pola jaringan pengangkutan peringkat awal.
2.  Menyatakan kepentingan (kesan positif)jaringan pengangkutan dan perhubungan dari aspek
 • ekonomi
 • sosial
 • petempatan
 • alam sekitar fizikal
3.Menyenaraikan dengan contoh  

   faktor yang mempengaruhi jaringan   

    pengangkutan dan perhubungan
 • fizikal
 • ekonomi
 • Governan
 • TeknologiBerbangga dengan tahap kemajuan sistem pengangkutan dan perhubungan negara Malaysia.- Peta Jepun (pengangkutan)
- Peta AS

(Perhubungan)
- Buku skrap

jaringan pengangkutan
11
Aras 2.

1.  Menjelaskan dengan contoh factor 

     yang mempengaruhi perkembangan   

     jeringan pengangkutan

     Kajian kes
 • perhubungan (Amerika Syarikat)
 • Pengangkutan (Jepun)
Aras 3

1.  Merumus tentang perkembangan jaringan pengangkutan dan perhubungan pada masa hadapan.
12
Kesan perkembangan pengangkutan dan perhubungan. Aras 1.

1.  Menyenaraikan kesan (negatif) perkembangan jaringan pengangkutan dan perhubungan terhadap
 • Alam Sekitar Fizikal
 • Alam Sekitar Manusia
Aras 2.

2.  Menghuraikan kesan perkembangan jaringan pengangkutan dan perhubungan di Jepun dan Vietnam.
 • Pembangunan ekonomi
 • Pembangunan sosial
 • Taburan penduduk
 • Alam Sekitar

Menghargai peranan kerajaan dalam memajukan teknologi maklumat dan komunikasi. Tele – sidang

E – kajian

E – pembelajaran


Peta Jepun

Peta Vietnam

13

TEMA 7: SUMBER
 Kepentingan pelbagai sumber

Sumber

Aras 1.

1.  Menyenaraikan kepentingan pelbagai sumber
 • hutan
 • mineral
 • air
 • pantai dan marin
 • kepelbagaian biologi
Aras 2.

1. Menghuraikan dan menjelaskan dengan contoh kepentingan sumber
 • hutan
 • mineral
 • air
 • pantai dan merin
 • kelpelbagaian biologi
 • tanih
 • tenaga suria
 • tenaga biojisim
Aras 3.  

1. Membandingkan dan membezakan kepentingan pelbagai sumber

Bersyukur terhadap kepelbagaian sumber negara Malaysia

Buku skrap -Mengumpul maklumat tentang kepentingan pelbagai sumber daripada pelbagai media
Peta minda –

Kepentingan pelbagai sumber

MINGGU
TAJUK
KONSEP
HASIL PEMBELAJARAN
UNSUR PATRIOTISME
CATATAN/ABM
14
Kesan penerokaan sumber terhadap alam sekitar Aras 1

1.  Mengatakan kesan penerokaan sumber terhadap alam sekitar.
Aras 2.

1.  Menjelaskan dengan contoh kesan penerokaan sumber terhadap alam sekitar dengan merujuk kepada
 • hutan di Kalimantan
 • petroleum di Alaska
 •  

Peta Kalimantan

Peta Amerika Syarikat
15
Pengurusan sumber Pemeliharaan

Pemuliharaan

Pembangunan lesteri
Aras 1. 

1. Menyenaraikan usaha pemeliharan dan pemuliharaan kawasan penerokaan sumber.

2.  Menyatakan  dengan contoh peranan individu dan organisasi dalam pengurusan sumber untuk masa depan.
Prihatin terhadap penggunaan sumber negara Malaysia. Peta minda- usaha pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar
16
Aras 2. 

1.  Menjelaskan dengan contoh usaha pemeliharaan dan pemuliharaan kawasan penerokaan sumber dengan merujuk
 • hutan (Kanada)
 • air (Arab Saudi)
2. Menghuraikan  dengan contoh peranan individu dan organisasi dalam pengurusan sumber untuk masa depan
Aras 3.

1.   Merumus cara-cara pengurusan sumber ke arah pembangunan lestari negara Malaysia.
Sumbangsaran peranan individu dan organisasi dalam pengurusan sumber untuk masa depan
Menyatakan  dengan contoh peranan individu dan organisasi dalam pengurusan sumber untuk masa depan
17
TEMA 8 : KEGIATAN EKONOMI
Kegiatan Ekonomi

Pembuatan


Saling kaitan

Saling bergantung


Aras 1

1.   Mengenalpasti jenis kegiatan ekonomi pembuatan.

2.  Menerangkan kegiatan ekonomi pembuatan elektrik, elektronik, automatif dan pembuatan berasaskan sumber


Berbangga dengan tahap kemajuan ekonomi negara Malaysia


Contoh:

-Kilang elektrik & elektronik

-Automatif

-Berasaskan sumber
18
Faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi pembuatan Aras 1

1. Menyenaraikan faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi pembuatan.
Aras 2.

1.  Menjelaskan dengan contoh faktor-faktor  yang mempengaruhi kegiatan ekonomi pembuatan.
Aras 3.

1.  Membandingkan dan membezakan faktor-faktor yang mempengaruhi ekonomi pembuatan.
19
Sumbangan kegiatan ekonomi pembuatan terhadap  Pembangunan Negara Aras 1

1.  Menyatakan kepentingan kegiatan  ekonomi pembuatan terhadap pembangunan negara Malaysia.
Aras 2
  • Menghuraikan kepentingan kegiatan ekonomi pembuatan terhadap pembangunan negara Malaysia.

Sumbangsaran tentang kepentingan ekonomi terhadap pembangunan negara Malaysia
Buku skrap

-kepentingan kegiatan ekonomi terhadap pembangunan negara Malaysia
20
Kesan kegiatan ekonomi pembuatan terhadap alam sekitar dan  langkah-langkah  mengurangkannya. Aras 1.

1.   Menyenaraikan kesan perkembangan kegiatan ekonomi pembuatan terhadap alam sekitar negara Malaysia.

2.   Menyenaraikan langkah-langkah mengurangkan kesan perkembangan kegiatan ekonomi pembuatan terhadap alam sekitar.

3.  Menghuraikan kesan perkembangan kegiatan ekonomi pembuatan terhadap alam sekitar dan langkah-langkah mengurangkannya.
- Pencemaran air, udara, tanih.

-  Peningkatan suhu

-  Hakisan dan gerakan

    jisim

-  Kesihatan
21
Kegiatan Ekonomi Perkhidmatan Saling kaitan

Saling bergantung
Aras 1

1.  Mengenalpasti jenis kegiatan ekonomi perkhidmatan. 

2.  Menerangkan kegiatan ekonomi perniagaan borong, runcit, hotel, restoran, kewangan, insurans, hartanah, perkhidmatan perniagaan, pengangkutan, telekomunikasi, perkhidmatan kerajaan, utiliti.
Gambar - perniagaan borong, runcit, hotel, restoran, kewangan, insurans, hartanah, perkhidmatan perniagaan, pengangkutan, telekomunikasi, perkhidmatan kerajaan, utiliti
22
Faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi perkhidmatan Aras 1.

1.  Menyenaraikan faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi perkhidmatan.
Aras 2

1.   Menjelaskan dengan contoh faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi perkhidmatan.
Aras 3
 • Membandingkan dan membezakan faktor-faktor mempengaruhi ekonomi perkhidmatan.
Kajian Kes

Pelancong (Switzerland)

Pelancong (Maldives)
23
Sumbangan kegiatan ekonomi perkhidmatan terhadap pembangunan negara Aras 1

1.   Menyatakan kepentingan kegiatan ekonomi perkhidmatan terhadap pembangunan negara Malaysia.

Aras 2.

1.   Menghuraikan kepentingan kegiatan ekonomi perkhidmatan terhadap pembangunan negara Malaysia.
24
Kesan kegiatan ekonomi perkhidmatan terhadap alam sekitar dan langkah-langkah mengurangkannya. Aras 1.

1.   Menyenaraikan kesan-kesan perkembangan kegiatan ekonomi perkhidmatan terhadap alam sekitar.

2.  Menyenaraikan langkah-langkah mengurangkan kesan perkembangan kegiatan ekonomi perkhidmatan terhadap alam sekitar.
Aras 2

1.   Menghuraikan kesan perkembangan kegiatan ekonomi perkhidmatan terhadap alam sekitar dan langkah-langkah mengurangkannya
- Pencermaran air, udara, tanih.

-  Peningkatan suhu

-  Hakisan dan gerakan jisim

-  Kesihatan
25
Kegiatan Ekonomi pertanian, perhutanan, perikanan dan penternakan Saling kaitan

Saling bergantung
Aras 1.

1.   Mengenalpasti jenis pertanian, perhutanan, perikanan dan perternakan.

2.  Menerangkan kegiatan tanaman kontan, tanaman makanan, taburan hutan, jenis perikanan dan akuakultur.
Berbangga dengan tahap kemajuan ekonomi negara Malaysia. Gambar-gambar yang berkaitan
26
Faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi pertanian, perhutanan, perikanan dan penternakan. Aras 1.

1.   Menyenaraikan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi pertanian, perhutanan, perikanan dan penteranakan.
Aras 2. 

1.   Menjelaskan dengan contoh faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi pertanian, perhutanan, perikanan dan penteranakan.
Aras 3.

1.   Membandingkan dan membezakan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi pertanian, perhutanan, perikanan dan penternakan.

Kajian kes

Perikanan di Jepun
27
Sumbangan kegiatan ekonomi pertanian, perhutanan, perikanan dan penternakan terhadap pembangunan negara. Aras 1.

1.  Menyatakan kepentingan kegiatan pertanian, perhutanan, perikanan dan penternakan terhadap pembangunan negara.
Aras 2.

1.   Menghuraikan kepentingan kegiatan pertanian, perhutanan, perikanan dan penternakan terhadap pembangunan negara

Aras 3.

1.   Menjelaskan kepentingan kegiatan ekonomi pertanian,perhutanan,perikanan, perternakan terhadap pembangunan negara.

Kajian kes

Pertanian sayur-sayuran dan buah-buahan di Thailand.
28
Kesan kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar dan langkah-langkah mengurangkannya. Aras 1.

1.   Menyenaraikan kesan perkembangan kegiatan ekonomi pertanian, perhutanan, perikanan, perternakan terhadap alam sekitar.

2.  Menyenaraikan langkah-langkah mengurangkan kesan perkembangan kegiatan ekonomi, pertanian, perhutanan, perikanan dan penternakan terhadap alam sekitar.
Aras 2.

1.   Menghuraikan kesan perkembangan kegiatan ekonomi pertanian, perhutanan, perikanan dan perternakan terhadap alam sekitar dan langkah-langkah mengurangkannya.
- Pencemaran air, udara, tanih.
 • Peningkatan suhu
-  Hakisan dan gerakan jisim.

- Kesihatan
29
Kegiatan ekonomi perlombongan dan pembinaan Saling kaitan

Saling bergantung
Aras 1

1.  Mengenalpasti jenis kegiatan ekonomi perlombongan dan pembinaan.

2.  Menerangkan kegiatan ekonomi perlombongan petroleum, gas asli, pembinaan bangunan dan infrastruktur.
- Berbangga dengan tahap kemajuan ekonomi negara Malaysia. Perlombongan

- petroleum dan gas asli
Pembinaan

- bangunan

- infrastruktur
30
Faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi perlombongan dan pembinaan. Aras 1.

1.   Menyenaraikan faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi perlombongan dan pembinaan.


Aras 2.

1.  Menjelaskan dengan contoh  factor-faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi perlombongan dan pembinaan.
Aras 3.

1.  Membandingkan dan membezakan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi perlombongan dan pembinaan negara Malaysia.
31
Sumbangan kegiatan ekonomi perlombongan dan pembinaan terhadap pembangunan negara. Aras 1.

1.  Menyatakan kepentingan kegiatan ekonomi perlombongan dan pembinaan terhadap pembangunan negara Malaysia.
Aras 2.

1.   Menghuraikan  kepentingan kegiatan ekonomi perlombongan  dan pembinaan terhadap pembangunan negara Malaysia.
32
Kesan kegiatan ekonomi perlombongan  dan pembinaan terhadap alam sekitar dan langkah-langkah mengurangkannya. Aras 1.

1.   Menyenaraikan kesan perkembangan kegiatan ekonomi perlombongan dan pembinaan terhadap alam sekitar negara Malaysia.

2.   Menyenaraikan langkah-langkah mengurangkan kesan perkembangan ekonomi perlombongan dan pembinaan terhadap alam sekitar.
Aras 2.

1.   Menghuraikan kesan perkembangan kegiatan ekonomi perlombongan dan pembinaan terhadap alam sekitar dan langkah-langkah mengurangkannya.
- Pencemaran air, udara dan tarikh.

-  Peningkatan suhu

-  Hakisan dan gerakan jisim

- Kesihatan
33
Kegiatan ekonomi pembinaan Saling kaitan

Saling bergantung
Aras 1.

1.   Mengenalpasti kegiatan ekonomi pembinaan.

2.  Menerangkan kegiatan ekonomi pembinaan.
34
Faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi pembinaan. Aras 1.

1.   Menyenaraikan faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi pembinaan.
Aras 2.

1.   Menjelaskan dengan contoh faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi pembinaan.

Aras 3.

1.   Membandingkan dan membezakan faktor-faktor yang mempengaruhi ekonomi pembinaan.
35
Sumbangan kegiatan ekonomi pembinaan terhadap pembangunan negara. Aras 1.

1.   Menyatakan kepentingan kegiatan ekonomi pembinaan terhadap pembangunan negara Malaysia.
Aras 2

1.   Menghuraikan kepentingan kegiatan ekonomi pembinaan terhadap pembangunan negara Malaysia.
36
Kesan kegiatan ekonomi pembinaan terhadap alam sekitar dan langkah-langkah mengurangkannya. Aras 1.

1.   Menyenaraikan kesan perkembangan kegiatan ekonomi pembinaan terhadap alam sekitar negara Malaysia.

2.  Menyenaraikan langkah-langkah mengurangkan kesan perkembangan kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar.

Aras 2.

1.  Menghuraikan kesan perkembangan kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar dan langkah-langkah mengurangkannya.
- Pencemaran air, udara, tanih.

-  Peningkatan suhu

-  Hakisan dan gerakan

   jisim

-  Kesihatan


37
Kepentingan kerjasama ekonomi antarabangsa Saling bergantung Aras 1.

1.   Menyenaraikan dan menjelaskan dengan contoh kepentingan kerjasama ekonomi antara negara dalam bidang
 • Pelaburan
 • Pasaran
 • Perdagangan
Aras 2.

1.   Menjelaskan dengan contoh kepentingan kerjasama ekonomi antara negara dalam bidang
 • Pelaburan
 • Pasaran
 • Perdagangan
Berbangga kerana Malaysia dapat bekerjasama dengan negara lain. - ASEAN

- APEC

- IMS
- GT

- SIJORI

- BIMP

- EAGA

- WTO

0 comments:

Catat Ulasan

Waktu Piawai Dunia