Mentor Geografi

GC-Geografi Sekolah Dato' Penggawa Barat Pontian

BAHAGIAN A : KEMAHIRAN GEOGRAFI

TAJUK
KONSEP
WAKTU
HASIL PEMBELAJARAN / OBJEKTIF
UNSUR

PATRIOTISME
CADANGAN

AKTIVITI
BBM

1. Kedudukan

Garisan GridRujukan
GridMenentukan kedudukan dengan menggunakan peta topografi berasaskan Rujukan Grid (RG).

Menunjukkan cara menentukan kedudukan ciri-ciri fizikal dan budaya di atas peta topografi berdasarkan RG 4 angka dan RG 6 angka.

Peta topografi.

1

Mengenalpasti sistem grid kebangsaan.

Menyatakan kedudukan dengan menggunakan peta topografi berasaskan
 • RG 4 angka
 • RG 6 angka

2

Menjelaskan penggunaan RG 4 angka dan RG 6 angka.

Membandingkan dan membezakan penggunaan RG 4 angka dan RG 6 angka.

2. Arah

Utara
Bearing


Menentukan bearing dengan menggunakan jangka sudut.

Menunjuk cara mengukur bearing grid.
Menunjuk cara mengira bearing benar dan bearing magnet.

Peta topografi.

Jangka sudut.

3 & 4


Mengenal pasti Utara Grid, Utara Benar dan Utara Magnet.
Mengukur bearing grid sesuatu tempat dengan menggunakan jangka sudut.

3. Skala

    dan

    Jarak

Skala
Jarak
Keluasan


Menggunakan skala lurus, skala penyata dan pecahan wakilan dalam menentukan jarak dan keluasan.

Menunjukkan cara mengukur jarak.

Peta topografi.

5

Menyatakan jenis-jenis skala.

Mengukur jarak dengan menggunakan skala lurus.

TAJUK
KONSEP
WAKTU
HASIL PEMBELAJARAN / OBJEKTIF
UNSUR

PATRIOTISME
CADANGAN

AKTIVITI
BBM

6

Mengira keluasan kawasan sekata dengan menggunakan segi empat grid.

Menunjukkan cara menukar jarak di atas peta kepada jarak sebenar di atas permukaan bumi dengan menggunakan skala.
Menunjukkan cara mengira keluasan kawasan sekata dan tidak sekata dengan menggunakan segi empat grid.

Peta topografi

7

Mengira keluasan kawasan tidak sekata dengan menggunakan kaedah segi empat grid.

4. Ketinggian.

Kontur
Kecerunan.


Mengenal pasti pelbagai bentuk muka bumi utama berdasarkan garisan kontur dan mengira kecerunan.

Menunjukkan cara mengira kecerunan.
Menghasilkan model pelbagai bentuk muka bumi berdasarkan garisan kontur.

Peta topografi

8

Mengenal pasti pelbagai bentuk muka bumi utama berdasarkan garisan kontur.

9

Menyatakan kecerunan berdasarkan garisan kontur.

Mengira kecerunan dalam nisbah.

Mengira kecerunan dalam nisbah dan peratus.

5. Keratan Rentas.

Lampauan tegak.


Melukis keratan rentas dan mengira lampauan tegak.

Menerangkan teknik melukis keratan rentas.
Menjelaskan perbezaan skala tegak dan skala mendatar.

Peta topografi.

10

Melukis keratan rentas.

Mengira lampauan tegak berpandukan skala tegak dan skala mendatar yang diberi.

TAJUK
KONSEP
WAKTU
HASIL PEMBELAJARAN / OBJEKTIF
UNSUR

PATRIOTISME
CADANGAN

AKTIVITI
BBM

11

Menjelaskan bentuk muka bumi berdasarkan keratan rentas.

Mengira lampauan tegak berdasarkan keratan rentas yang dilukis.

Menghasilkan model untuk menunjukkan keratan rentas.
Menunjuk cara mengira lampauan tegak.

Peta topografi

6.
Pentafsiran

    Peta
Topografi.

Pandang darat fizikal
Pandang darat budaya
Organisasi ruangan
Saling kaitan.


Mengenalpasti jenis-jenis simbol dalam peta topografi.

Mencintai  negara Malaysia.

-  bersyukur terhadap keunikan ciri-ciri fizikal dan budaya negara Malaysia.

Menjelaskan simbol-simbol yang terdapat dalam peta topografi.
Kuiz:

Simbol-simbol dalam peta topografi.

Peta Topografi

12

Menjelaskan dengan contoh jenis-jenis simbol :
  • Simbol kawasan
  • Simbol titik
  • Simbil garisan
  • Simbol bergambar
  • Singkatan perkataan
Mengkategori simbol-simbol mengikut jenis.


Membaca dan mentafsir peta topografi.

Perbincangan ciri-ciri fizikal:
 • Bentuk muka bumi
 • Saliran
 • Tumbuh-tumbuhan semula jadi
Perbincangan ciri-ciri budaya :
 • jenis-jenis guna 
     tanah
Kajian peta topografi :
 • Saling kaitan ciri-ciri fizikal dan budaya

Peta topografi

13

Mengenal pasti pelbagai ciri fizikal dan ciri budaya dalam peta topografi.

Menghubungkaitkan ciri-ciri fizikal dan   ciri-ciri budaya dalam peta topografi.

14

Mengenal pasti pelbagai ciri fizikal dan ciri budaya dalam peta topografi.

Menghubungkaitkan ciri-ciri fizikal dan   ciri-ciri budaya dalam peta topografi.

TAJUK
KONSEP
WAKTU
HASIL PEMBELAJARAN / OBJEKTIF
UNSUR

PATRIOTISME
CADANGAN

AKTIVITI
BBM

7. Graf dan Carta

Min
Maksimum
Minimum
Julat


Membaca dan mentafsir graf dan carta

Berusaha membangunkan negara Malaysia.

-  berbangga dengan kepelbagaian aktiviti ekonomi negara Malaysia.

Mencari data dan maklumat berpandukan pelbagai media seperti akhbar, majalah dan internet.
Melukis graf dan carta menggunakan data dan maklumat tentang :
 • Kegiatan ekonomi
 • Penduduk
 • Iklim
Mengkaji graf dan carta daripada pelbagai sumber.

Carta

Jadual data

Kertas graf

Jangka sudut

Jangka lukis

15

Mengenalpasti pelbagai jenis graf dan carta.
 • Graf bar mudah
 • Graf bar berganda
 • Graf bar majmuk
 • Graf garisan mudah
 • Graf gabungan
 • Carta pai mudah
Melukis graf bar mudah.

Melukis graf bar berganda.

16

Melukis graf bar majmuk.

Melukis graf garisan mudah.

17

Melukis graf gabungan.

18

Melukis cartai pai mudah.

19

Menyusun data dan maklumat serta mempersembahkannya dalam bentuk graf dan carta yang tepat.

20

Mentafsir graf dan carta.

TAJUK
KONSEP
WAKTU
HASIL PEMBELAJARAN / OBJEKTIF
UNSUR

PATRIOTISME
CADANGAN

AKTIVITI
BBM

8. Peta

    Tematik.

Aliran
Taburan
Kepadatan
Pola


Membaca maklumat dalam peta tematik

Menunjuk cara melukis peta tematik berdasarkan maklumat yang dikumpul.
 • Peta titik
 • Peta koroplet
 • Peta aliran

Edaran peta kosong

21

Mengenalpasti jenis-jenis peta tematik.

Membaca maklumat dalam peta tematik.
 • Peta titik
 • Peta koroplet
 • Peta aliran

22

Membina peta tematik berdasarkan maklumat yang dikumpul..
 • Peta titik

23

Membina peta tematik berdasarkan maklumat yang dikumpul.
 • Peta koroplet

24

Membina peta tematik berdasarkan maklumat yang dikumpul.
 • Peta aliran.

9. Rajah

Aliran
Saling kaitan

Menyusun, mempersembahkan dan mentafsir rajah.

Mencintai negara Malaysia.

-  prihatin terhadap keseimbangan ekosistem.

Melukis dan melabel rajah seperti :

-   proses kejadian hujan asid
  •  rantaian makanan
  •  proses kerpasan

Carta dan bahan edaran

25

Memberi maklumat berdasarkan rajah yang disediakan.

9. Rajah

Aliran
Saling kaitan

Menyusun, mempersembahkan dan mentafsir rajah.

Mencintai negara Malaysia.

-  prihatin terhadap keseimbangan ekosistem.

Melukis dan melabel rajah seperti :

-   proses kejadian hujan asid
  •  rantaian makanan
  •  proses kerpasan

Carta dan bahan edaran

25

Memberi maklumat berdasarkan rajah yang disediakan.

26

Mempersembahkan data dan maklumat dalam bentuk rajah.

Mentafsir rajah.

TAJUK
KONSEP
WAKTU
HASIL PEMBELAJARAN/OBJEKTIF
UNSUR

PATRIOTISME
CADANGAN

AKTIVITI
BBM

10. Foto

Perubahan
Saling kaitan


Menyenarai dan merumus maklumat yang terdapat dalam foto.

Berusaha membangunkan negara Malaysia

-  menghargai sumbangan kerajaan dalam pembangunan negara Malaysia

Mengkaji foto yang mempunyai ciri-ciri :
- Pandang darat fizikal

- Pandang darat budaya
Mengadakan aktiviti kumpulan.

Foto.

27

Menyenaraikan maklumat yang terdapat dalam foto.

Menyusun maklumat yang terdapat dalam foto mengikut :
  • Pandang darat fizikal
  • Pandang darat budaya
Merumus maklumat yang terdapat dalam foto.


BAHAGIAN B :

TEMA 1 : BENTUK MUKA BUMI DAN POTENSINYA.

TAJUK
KONSEP
WAKTU
HASIL PEMBELAJARAN / OBJEKTIF
UNSUR

PATRIOTISME
CADANGAN

AKTIVITI
BBM

  • Sistem bumi
 • Sistem bumi

SistemAtmosfera
Litosfera
Biosfera
Hidrosfera

 

 

Mengenal sistem bumi

Menerangkan sistem  bumi dengan menggunakan pelbagai media seperti rajah, video dan internet.
Menghasilkan buku skrap tentang sistem bumi

Video

Internet

Kertas Mahjung

 

28

Mengenal pasti sistem bumi
Menghuraikan sistem bumi
 • Atmosfera
 • Litosfera

 

29

Menghuraikan sistem bumi
 • Biosfera
Hidrosfera

b.    Struktur  bumi

Kerak bumi
Mantel
Teras bumi

 


 

Mengenal struktur bumi

 


Menghasilkan model tentang struktur bumi

Manila kad

 

30

Menyenaraikan struktur bumi

Menjelaskan struktur bumi
 • Kerak bumi

 

 

31

 

Menjelaskan struktur bumi
 • Mantel
 • Teras bumi

c.    Jenis batuan dan  kepen-tingan

 

 

Mengenal jenis batuan dan kepentingannya

Mencintai negara Malaysia
-  bersyukur kerana negara Malaysia mempunyai pelbagai sumber semula jadi

Membincangkan:
 • jenis-jenis batuan
 • proses pembentukan
 • kepentingan batuan
Mengadakan lawatan sambil belajar ke Jabatan Geologi

Bahan realia

Gambar

 

32

 

Mengenal pasti tiga jenis batuan:
 • Batuan igneus
 • Batuan enapan
 • Batuan metamorfosis

TAJUK
KONSEP
WAKTU
HASIL PEMBELAJARAN / OBJEKTIF
UNSUR

PATRIOTISME
CADANGAN

AKTIVITI
BBM

 

33

 

Menyenaraikan kepentingan batuan.

 


Bahan realia

 

34

 

Menerangkan proses pembentukan tiga jenis batuan:
 • Batuan igneus
 • Batuan enapan
 • Batuan metamorfosis

 

35

 

Menjelaskan dengan contoh kepentingan batuan kepada manusia.

1.2 Proses Pemben-tukan dan Taburan Bentuk Muka Bumi
a.    Pergerakan  plat tektonik

Mampatan
Tegangan

 

 

Memahami proses pergerakan plat tektonik

 


Membincangkan proses pergerakan plat tektonik melalui siri rajah dan pelbagai media seperti carta, cakera padat dan internet

Animasi / ICT

 

36

 

Menyenaraikan proses pergerakan plat tektonik secara:
 • pertembungan
 • pencapahan / pemisahan

 

37

 

Menjelaskan proses pergerakan plat tektoniksecara:
 • pertembungan
 • pencapahan / pemisahan

 

38
Membanding dan membezakan proses pergerakan plat tektonik:
 • secara pertembungan
 • lipatan
 • gempa bumi
 • secara pencapahan / pemisahan
 • gelinciran / sesar
 • hanyutan benua

 


TAJUK
KONSEP
WAKTU
HASIL PEMBELAJARAN/OBJEKTIF
UNSUR

PATRIOTISME
CADANGAN

AKTIVITI
BBM

b.    Pemben-   tukan  Gunung Berapi

Memahami proses pembentukan gunung berapi.

Mencintai negara Malaysia dan  bersyukur kerana negara Malaysia tidak mengalami letupan gunung berapi dan gempa bumi

Membincangkan proses pembentukan gunung berapi berpandukan pelbagai media seperti rajah, model dan cakera padat.
Menghasilkan buku skrap tentang gunung berapi.

Cakera padat

Internet

Foto

39

Menyenaraikan:
 • bentuk muka bumi jalar dalam (rejahan)
 • bentuk muka bumi jalar luar (terobosan)

40

Menjelaskan melalui rajah:
 • bentuk muka bumi jalar dalam (rejahan)
 • bentuk muka bumi jalar luar (terobosan)
Menghuraikan proses pembentukan gunung berapi

1.3 Perubahan Pandang Darat Fizikal
a.  Luluhawa

Luluhawa

Memahami proses luluhawa dan kesannya terhadap pandang darat

Membincangkan proses luluhawa berpandukan pelbagai media seperti video, foto dan laman web yang berkaitan.
Melengkapkan pengurusan grafik tentang persamaan dan perbezaan jenis-jenis luluhawa.

Video

Foto

Internet

41

Menyenaraikan jenis-jenis luluhawa:

Menerangkan proses luluhawa.
 • luluhawa mekanika
 • luluhawa kimia

42

Menerangkan proses luluhawa.
 • Luluhawa organik
Menyenaraikan kesan proses luluhawa terhadap pandang darat.

43

Menghuraikan dengan contoh kesan proses luluhawa terhadap pandang darat di kawasan:
 • gurun panas
 • tropika lembap

44

Membandingkan dan membezakan jenis-jenis luluhawa.

TAJUK
KONSEP
WAKTU
HASIL PEMBELAJARAN / OBJEKTIF
UNSUR

PATRIOTISME
CADANGAN

AKTIVITI
BBM

b.Gerakan jisim

Gerakan jisim

Memahami gerakan jisim

Mencintai negara Malaysia

- prihatin terhadap

pembangunan di kawasan bercerun

Membincangkan jenis-jenis dan proses gerakan jisim berpandukan pelbagai media seperti rajah, video dan internet
Melengkapkan pengurusan grafik tentang jenis-jenis dan proses gerakan jisim.
Menghasilkan buku skrap tentang gerakan jisim.

Akhbar

Majalah

Internet

peta

45

Menyenaraikan jenis-jenis gerakan jisim:
 • kesotan tanah
 • gelangsar
 • aliran lumpur
 • gelongsoran tanah / tanah runtuh
Menerangkan jenis-jenis dan proses gerakan jisim.

46

Membanding dan membezakan jenis-jenis dan proses gerakan jisim.

c. Tindakan air  mengalir dan  tindakan ombak

Memahami proses tindakan air  mengalir dan tindakan ombak

Membincangkan tindakan air mengalir dan tindakan ombak berpandukan pelbagai media seperti rajah, video dan internet

Akhbar

Majalah

Internet

peta

47

Menyenaraikan proses tindakan air mengalir dan tindakan ombak:
 • hakisan
 • pengangkutan
 • pemendapan

48

Menghuraikan proses tindakan air mengalir dan tindakan ombak:
 • hakisan
 • pengangkutan
 • pemendapan

TAJUK
KONSEP
WAKTU
HASIL PEMBELAJARAN / OBJEKTIF
UNSUR

PATRIOTISME
CADANGAN

AKTIVITI
BBM

d.   Kesan tindakan air mengalir dan tindakan ombakMengenali bentuk muka bumi akibat tindakan air mengalir dan tindakan ombak.

Mencintai negara Malaysia

- prihatin terhadap kegiatan manusia terhadap alam sekitar negara Malaysia

Menunjukkan pelbagai bentuk muka bumi akibat tindakan air mengalir dan tindakan ombak berpandukan pelbagai media seperti rajah, video dan internet.
Menghasilkan model profil sungai.
Teka silangkata.
Menghasilkan buku skrap tentang tindakan air mengalir dan tindakan ombak.

Akhbar

Majalah

Internet

peta
49 & 50

Menyenaraikan bentuk muka bumi proses tindakan air mengalir dan tindakan ombak akibat:
 • hakisan
 • pemendapan
51 & 52

Menjelaskan dengan contoh bentuk muka bumi proses tindakan air mengalir dan tindakan ombak akibat:
 • hakisan
 • pemendapan

e.Pengaruh kegiatan manusia

Memahami pengaruh kegiatan manusia terhadap gerakan jisim, tindakan air mengalir dan tindakan ombak serta usaha-usaha untuk mengurangkannya.

Mencintai negara Malaysia

- prihatin terhadap kegiatan manusia terhadap alam sekitar negara Malaysia

Sumbang saran kegiatan manusia yang mempengaruhi:
  • gerakan jisim
  • tindakan air mengalir
  • tindakan ombak
Mengumpul maklumat daripada pelbagai media seperti akhbar, majalah dan internet.

Akhbar

Majalah

Internet

peta

53

Menyenaraikan kegiatan manusia yang mempengaruhi:
 • gerakan jisim
 • tindakan air mengalir
 • tindakan ombak

54

Menyenaraikan usaha-usaha untuk mengurangkan pengaruh kegiatan manusia terhadap:
 • gerakan jisim
 • tindakan air mengalir
 • tindakan ombak

TAJUK
KONSEP
WAKTU
HASIL PEMBELAJARAN / OBJEKTIF
UNSUR

PATRIOTISME
CADANGAN

AKTIVITI
BBM

55

Menjelaskan dengan contoh usaha-usaha untuk mengurangkan pengaruh kegiatan manusia terhadap :
 • gerakan jisim
 • tindakan air mengalir
 • tindakan ombak

Akhbar

Majalah

Internet

peta

1.4  Laut dan Lautan
a.  Terumbu Karang

Memahami proses pembentukan terumbu karang.

Membincangkan proses pembentukan terumbu karang berpandukan pelbagai media seperti rajah, carta, video dan internet.
Menghasilkan model proses pembentukan terumbu karang.

Akhbar

Majalah

Internet

peta

56

Mengenalpasti pentas benua dan jurang lautan.
Menyenaraikan faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan terumbu karang.
Menyatakan proses pembentukan terumbu karang.

57

Menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan terumbu karang.
Menerangkan proses pembentukan terumbu karang.

b.Kepentingan dan  potensi laut dan lautan

Pemeliharaan
Pemuliharaan

Memahami kepentingan dan potensi laut dan lautan

Berusaha membangunkan negara Malaysia

- menghargai potensi lautan terhadap pembangunan negara Malaysia.

Mengumpulkan maklumat tentang Taman Laut Negara Malaysia daripada pelbagai media seperti akhbar, majalah, risalah, foto dan internet.

Akhbar

Majalah

Internet

Peta

58


Menyenaraikan kepentingan dan potensi laut dan lautan
Menerangkan dengan contoh kepentingan dan potensi laut dan lautan.

TAJUK
KONSEP
WAKTU
HASIL PEMBELAJARAN / OBJEKTIF
UNSUR

PATRIOTISME
CADANGAN

AKTIVITI
BBM

59

Merumuskan tentang kepentingan dan potensi laut dan lautan.

Membuat kesimpulan tentang kepentingan dan potensi laut negara Malaysia secara grafik seperti peta minda.

Akhbar

Majalah

Internet

Peta

c. Kesan kegiatan manusia terhadap laut dan lautan

Memahami kesan-kesan kegiatan manusia dan langkah-langkah mengurangkannya

Menghasilkan buku skrap tentang kesan-kesan kegiatan manusia terhadap laut dan lautan.
Membincangkan kesan-kesan kegiatan manusia terhadap laut dan lautan berpandukan pelbagai media seperti video, cakera padat dan internet.

Akhbar

Majalah

Internet

Peta

60

Mengenalpasti kesan-kesan kegiatan manusia terhadap laut dan lautan.
Menyenaraikan cara-cara manusia memelihara dan memulihara potensi lautan.

61

Menjelaskan kesan-kesan kegiatan manusia terhadap laut dan lautan.
Menghuraikan dengan contoh langkah-langkah pemeliharaan dan pemuliharaan laut dan lautan.
Mencadangkan langkah-langkah mengurangkan masalah pencemaran laut dan lautan.
Kajian Geografi Tempatan (KGT)

62
Rujuk HSP (ms 47 hingga 58)

63

64


TEMA 2 : CUACA DAN IKLIM SERTA PENGARUHNYA.

TAJUK
KONSEP
WAKTU
HASIL PEMBELAJARAN / OBJEKTIF
UNSUR

PATRIOTISME
CADANGAN

AKTIVITI
BBM

2.1.Sistem Suria
a.Pergerakan bumi dan kesan-kesannya.

Paksi bumi
Putaran bumi
Peredaran bumi


Memahami pergerakan bumi dalam sistem suria dan kesan-kesannya.

Membincangkan sistem suria dengan menggunakan pelbagai media seperti rajah, model, cakera padat dan laman web yang berkaitan.
Simulasi tentang pergerakan bumi dalam sistem suria .
Melengkapkan pengurusan grafik tentang kesan-kesan pergerakan dalam sistem suria .
Menghasilkan model pergerakan bumi

Akhbar

Majalah

Internet

Peta

65

Mengenal pasti sistem suria
Menerangkan pergerakan bumi dalam sistem suria :
 • Putaran
 • Peredaran

66

Menyatakan kesan –kesan pergerakan bumi dalam

sistem suria :
 • Kejadian siang dan malam
 • Kejadian empat musim
 • Kejadian pasang surut
 • Kejadian gerhana

67

Menjelaskan dengan rajah peredaran bumi dan kesan-kesannya.

b.  Zon waktu

Zon WaktuMeridian

Pangkal
Garisan Tarikh Antarabangsa


Mengira waktu tempatan dan menentukan tarikh

Menunjukkan cara pengiraan waktu tempatan .

Akhbar

Majalah

Internet

Peta

68

Mengenal pasti  zon waktu Meridian Pangkal ( 0°) dan Garisan Tarikh Antarabangsa (180°T/B)

69

Mengira waktu dan menentukan tarikh.

TAJUK
KONSEP
WAKTU
HASIL PEMBELAJARAN / OBJEKTIF
UNSUR

PATRIOTISME
CADANGAN

AKTIVITI
BBM70
Menjelaskan kedudukan longitud sesuatu tempat berdasarkan waktu.
2.2. Unsur-unsur cuaca dan iklim

Pemeluwapan
Kerpasan


Memahami unsur-unsur cuaca dan iklim serta fenomenanya.

Projek kelas:

Membuat pencerapan dan merekod suhu, hujan dan angin.
Membincangkan fenomena cuaca dan iklim berpandukan pelbagai media seperti video, rajah dan internet.
 • Kemarau
 • Banjir
 • Taufan

Akhbar

Majalah

Internet

Peta

71 & 72

Menyenaraikan unsur-unsur cuaca dan iklim :
 • Suhu
 • Hujan
 • Angin

73

Menyatakan fenomena cuaca dan iklim

74

Menerangkan dengan contoh fenomena cuaca dan iklim

2.3.Pengaruh cuaca dan iklim terhadap kegiatan manusia dan sebaliknya

Kesan rumah  hijau
Pulau haba


Memahami pengaruh cuaca dan iklim terhadap kegiatan manusia dan sebaliknya.

Kajian kes:

Mengkaji pengaruh iklim terhadap kegiatan pertanian di  kawasan iklim Mediterranean.
Mencari maklumat daripada pelbagai media seperti akhbar, majalah, cakera padat dan internet.

Akhbar

Majalah

Internet

Peta

75

Menyatakan pengaruh iklim terhadap kegiatan manusia.

76

Menyatakan ciri-ciri iklim Khatulistiwa dan iklim Mediterranean

77

Menyenaraikan jenis-jenis tanaman di kawasan beriklim Khatulistiwa dan Mediterranean

TAJUK
KONSEP
WAKTU
HASIL PEMBELAJARAN / OBJEKTIF
UNSUR

PATRIOTISME
CADANGAN

AKTIVITI
BBM78

Menyenaraikan pengaruh kegiatan manusia terhadap cuaca dan iklim .


Menghasilkan buku skrap tentang pengaruh cuaca dan iklim terhadap kegiatan manusia dan sebaliknya.
Membuat ramalan tentang pengaruh kegiatan manusia terhadap cuaca dan iklim .
Akhbar

Majalah

Internet

79

Menghuraikan pengaruh iklim terhadap kegiatan manusia.

80

Menghuraikan bagaimana kegiatan manusia mempengaruhi cuaca dan iklim

81

Menghuraikan  pengaruh cuaca dan iklim terhadap kegiatan manusia di kawasan beriklim Khatulistiwa dan Mediterranean

82

Merumuskan tentang pengaruh kegiatan manusia terhadap cuaca dan iklim .
Kajian Geografi Tempatan (KGT)

83
Rujuk HSP (ms 47 hingga 58)

84

85


TEMA 3 : TUMBUH-TUMBUHAN SEMULA JADI DAN HIDUPAN LIAR

TAJUK
KONSEP
WAKTU
HASIL PEMBELAJARAN / OBJEKTIF
UNSUR

PATRIOTISME
CADANGAN

AKTIVITI
BBM

3.1 Jenis dan taburan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar.

Kepelbagaian biologi


Mengenal ciri-ciri tumbuh-tumbuhan semula jadi dan jenis-jenis hidupan liar.

Membincangkan ciri-ciri tumbuh-tumbuhan semula jadi dan jenis-jenis hidupan liar secara bersepadu berpandukan pelbagai media seperti video, risalah, cakera padat dan internet.
Mencipta dan mendeklamasikan sajak tentang tumbuh-tumbuhan semula jadi dan jenis-jenis hidupan liar.
Menghasilkan buku skrap tentang tumbuh-tumbuhan semula jadi dan jenis-jenis hidupan liar.
Mengadakan kuiz tentang tumbuh-tumbuhan semula jadi dan jenis-jenis hidupan liar.

Video

Risalah

Cakera padat

Peta dunia.

86

Mengenal pasti jenis dan taburan tumbuh-tumbuhan semula jadi utama di dunia :
 • Hutan Hujan Tropika
 • Hutan Monsun Tropika
 • Padang Rumput Sederhana (Steppe)
 • Hutan Konifer

87

Memadankan ciri-ciri tumbuh-tumbuhan semula jadi utama di dunia :
 • Hutan Hujan Tropika
 • Hutan Monsun Tropika
 • Padang Rumput Sederhana (Steppe)
 • Hutan Konifer

88

Menyenaraikan jenis-jenis dan taburan hidupan liar di dunia :
 • Hutan Hujan Tropika
 • Hutan Monsun Tropika
 • Padang Rumput Sederhana (Steppe)
 • Hutan Konifer

TAJUK
KONSEP
WAKTU
HASIL PEMBELAJARAN / OBJEKTIF
UNSUR

PATRIOTISME
CADANGAN

AKTIVITI
BBM89

Menghubungkaitkan ciri-ciri tumbuh-tumbuhan semula jadi dengan taburan kawasan yang terdapat pada peta dunia:
 • Hutan Hujan Tropika
 • Hutan Monsun Tropika
 • Padang Rumput Sederhana (Steppe)
 • Hutan Konifer


Melengkapkan pengurusan grafik tentang ciri-ciri tumbuh-tumbuhan semula jadi di dunia.
Akhbar

Majalah

Internet

Peta

90

Membandingkan dan membezakan ciri-ciri tumbuh-tumbuhan semula jadi di dunia :
 • Hutan Hujan Tropika
 • Hutan Monsun Tropika
 • Padang Rumput Sederhana (Steppe)
 • Hutan Konifer

3.2 Kepen-tingan tumbuh-tumbuhan semula jadi

 • Ekosistem
 • Biotik
 • Abiotik
 • Primer
 • Sekunder
 • Rantaian makanan
 • Pengeluar
 • Pengguna primer
 • Pengguna sekunder
 • Pengguna tertier
 • Siratan makanan
 • Pengurai


Memahami ekosistem Hutan Hujan Tropika.
 • Hutan Tanah Pamah / Hutan Dipterokap
 • Hutan Paya Bakau

Mencintai negara Malaysia.

-  menghargai kepelbagaian tumbuh-tumbuhan dan hidupan liar negara Malaysia.

Membincangkan kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi dalam konteks ekosistem.
Menerangkan ekosistem berpandukan rajah rantaian makanan dengan menggunakan pelbagai media seperti cakera padat dan internet.
Mengadakan lawatan sambil belajar
Menghasilkan penanda buku.

Cakera padat

Internet

Kertas Mahjung

91

Mentakrifkan konsep ekosistem hutan.

92

Menyatakan konsep ekosistem hutan.

Menyatakan ekosistem hutan Hujan Tropika.
 • Hutan Tanah Pamah / Hutan Dipterokap
 • Hutan Paya Bakau

93


Menerangkan ekosistem Hutan Hujan Tropika :
 • Hutan Tanah Pamah / Hutan Dipterokap
 • Hutan Paya Bakau

TAJUK
KONSEP
WAKTU
HASIL PEMBELAJARAN / OBJEKTIF
UNSUR

PATRIOTISME
CADANGAN

AKTIVITI
BBM


 • Pengurai

94

Menerangkan kepentingan ekosistem tumbuh-tumbuhan semula jadi di Hutan Hujan Tropika:
 • Hutan Tanah Pamah / Hutan Dipterokap
 • Hutan Paya Bakau


Menghasilkan penanda buku.

Akhbar

Majalah

Internet

Peta
95

Membanding dan membezakan ekosistem Hutan Hujan Tropika :
 • Hutan Tanah Pamah / Hutan Dipterokap
 • Hutan Paya Bakau

3.3 Kesan kegiatan manusia terhadap tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar.


Memahami kesan-kesan kegiatan manusia terhadap keseimbangan ekosistem hutan.

Mencintai negara Malaysia.

-  prihatin terhadap keseimbangan ekosistem hutan negara Malaysia.

Mencari maklumat kesan-kesan kegiatan manusia terhadap keseimbangan ekosistem hutan daripada pelbagai media seperti akhbar, majalah dan internet.
Mengadakan syarahan tentang kesan-kesan kegiatan manusia terhadap keseimbangan ekosistem hutan.
Mengadakan pertandingan menulis esei tentang kesan-kesan kegiatan manusia terhadap keseimbangan ekosistem hutan.

Akhbar

Majalah

Internet

96 & 97

Menyenaraikan kegiatan manusia yang mendatangkan kesan ke atas keseimbangan ekosistem hutan.

Menyatakan kesan-kesan kegiatan manusia terhadap keseimbangan ekosistem hutan akibat :
 • Pembalakan
 • Pertanian
 • Pengangkutan
 • Pembinaan empangan
 • Perlombongan

98

Menjelaskan dengan contoh kesan-kesan kegiatan manusia terhadap keseimbangan ekosistem hutan akibat :
 • Pembalakan
 • Pertanian
 • Pengangkutan
 • Pembinaan empangan
 • Perlombongan

TAJUK
KONSEP
WAKTU
HASIL PEMBELAJARAN / OBJEKTIF
UNSUR

PATRIOTISME
CADANGAN

AKTIVITI
BBM


99

Merumuskan kesan-kesan kegiatan manusia terhadap keseimbangan ekosistem hutan pada masa depan.

Meramalkan kesan-

kesan kegiatan manusia terhadap keseimbangan ekosistem hutan.


3.4

Pemeliharaan dan

pemuliharaan

tumbuh-

tumbuhan

semula jadi

dan hidupan

liar.

Pemeliharaan
Pemuliharaan


Memahami usaha-usaha pemeliharaan dan pemuliharaan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar.

Berusaha mempertahankan negara Malaysia.

-  menghargai peranan kerajaan dalam usaha pemeliharaan dan pemuliharaan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar.

Mencari maklumat daripada media seperti akhbar, majalah dan internet.
Menghasilkan buku skrap tentang usaha-usaha pemeliharaan dan pemuliharaan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar.
Mengadakan pidato spontan tentang usaha-usaha pemeliharaan dan pemuliharaan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar.
Mengadakan pertandingan melukis poster.

Akhbar

Majalah

Internet

Peta

100

Mentakrifkan konsep pemeliharaan dan pemuliharaan.

Menyatakan usaha-usaha pemeliharaan dan pemuliharaan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar.

101

Menjelaskan dengan contoh usaha-usaha pemeliharaan dan pemuliharaan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar.

102

Mencadangkan cara-cara mengatasi masalah kepupusan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar.
Kajian Geografi Tempatan (KGT)

103
Rujuk HSP (ms 47 hingga 58)

104

105

0 comments:

Catat Ulasan

Waktu Piawai Dunia